Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cefnogwch ni

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol sydd yn agored ar gyfer ceisiadau.

Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post

Mae Rhaglen Grantiau Cymunedol Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post yn cynnig grantiau o £500 hyd at £20,000 i ariannu prosiectau newydd neu ehangu prosiectau sydd eisoes yn bodoli yn y DU sy'n parhau hyd at ddeuddeg mis.

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried prosiectau sy'n gwella iechyd a lles mewn cymunedau trwy:

 • Brosiectau chwaraeon, y celfyddydau a hamdden ar lawr gwlad
 • Cyrsiau cymorth cyntaf, cyfeillio, cwnsela neu brosiectau i leihau unigedd.


Mae dau gam i'r broses ymgeisio.

Dyddiad cau i fynegi diddordeb: 28 Chwefror 2018

Rhagor o wybodaeth

Local Community Projects Fund

Mae’r Greggs Foundation yn cynnig grantiau o hyd at £2000 ar gyfer sefydliadau dielw yn y DU. Mae’r Sefydliad yn awyddus i ariannu prosiectau sy’n gwella gwytnwch o fewn cymunedau ac yn cynnig gweithgareddau sesiynol / cefnogaeth seibiant, offer ar gyfer gweithgareddau, teithiau a gwyliau preswyl. 

Gellir defnyddio’r Local Community Projects Fund i gefnogi amrywiaeth o wahanol bobl mewn angen yn y gymuned, yn cynnwys:

 • Pobl sy'n byw mewn tlodi 
 • Pobl anabl neu'r rheini â salwch cronig 
 • Gofalwyr gwirfoddol
 • Pobl ddigartref
 • Pobl hŷn sy’n unig.
   

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9 Mawrth 2018

Rhagor o wybodaeth

Grant Coed i Ysgolion

Mae’r ‘National Tree Council’ yn cynnig grantiau i blannu coed yn ystod Wythnos Genedlaethol Coed (24 Tachwedd – 2 Rhagfyr 2018). Mae’r grant ar agor i bob ysgol yn y DU i blant sy’n 16 neu iau. I fod yn gymwys, mae rhaid i’r prosiect gostio rhwng £100 a £700, mae rhaid bod y plant yn cymryd rhan weithredol yn y broses plannu ac mae rhaid bod yr ysgol yn gallu codi 25 y cant o’r costau plannu. Mae Wythnos Genedlaethol Coed yn ddathliad blynyddol o goed ac mae’n nodi cychwyn y tymor gaeaf ar gyfer plannu coed. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Mawrth 2018

Rhagor o wybodaeth

Grant y Gronfa Ieuenctid

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn cynnig grant un tro o £5000 ar gyfer prosiect 12 mis sy’n ymgysylltu â phobl ifanc o dan anfantais sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Gellir defnyddio’r ariannu ar gyfer offer, costau gwirfoddoli a hyfforddi.

Mae rhaid bod y prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 14 ac 19 mlwydd oed. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cefnogi elusennau, sefydliadau dielw a grwpiau gwirfoddol ac mae’n awyddus i gefnogi prosiectau sy’n dibynnu ar wirfoddolwyr, yn enwedig o leiafrifoedd ethnig a phobl gydag anableddau. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Ebrill 2018

Rhagor o wybodaeth

Garfield Weston Foundation – Cronfa Pen-blwydd

Mae’r Garfield Weston Foundation yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 mlwydd oed gyda chynllun grantiau un tro ar gyfer cymunedau lleol. Bydd y Gronfa yn cynnig grantiau o £30,000 hyd at £150,000 ar gyfer prosiectau sy’n darparu adnoddau cymunedol newydd, neu’n gwella adnoddau sy’n bodoli eisoes ar gyfer pobl ledled y DU.

Bydd y Gronfa yn ystyried ceisiadau am:

 • Offer meysydd chwarae newydd
 • Adeilad cymunedol newydd neu estyniad i adeilad presennol
 • Adnewyddu adeilad cymunedol
 • Prynu eitemau mawr neu ddrud sy’n hanfodol i gefnogi pobl yn y gymuned
 • Prynu tir neu eiddo a fydd o fantais i’r gymuned.


Bydd angen cwblhau’r prosiect erbyn diwedd 2020 a bydd rhaid iddo gostio mwy na £30,000.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Mehefin 2018

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Mae Cronfa i Gymru ar gael i gefnogi cymunedau, diwylliant, addysg, amgylchedd ac iechyd yng Nghlwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Morgannwg Ganol, Powys, De Morgannwg a Gorllewin Morgannwg.

Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniad canlynol:

 • Gwella cyfleoedd bywyd pobl
 • Adeiladu cymunedau cryfach
 • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
 • Hybu cymunedau a phobl iachach a mwy gweithgar
 • Diogelu etifeddiaeth a diwylliant.
   

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf 2018

Rhagor o wybodaeth

The Steve Morgan Foundation

Mae’r Steve Morgan Foundation yn cefnogi prosiectau sy’n cael effaith bositif ar les bobl a safon byw yng Ngogledd Cymru, Glannau’r Mersi, Swydd Gaer, a Gogledd Swydd Amwythig.

Mae’r Rhaglen Prif Grant yn cynnig cefnogaeth i elusennau, sefydliadau a grwpiau cymdeithasol sy’n helpu: plant a theuluoedd, yr henoed, rhai gydag anableddau a rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch neu galwch 01829 782808

Rhagor o wybodaeth

John Lewis Community Matters 

Community Matters yw cynllun elusennol John Lewis sy’n rhedeg trwy ei siopau. Ceir cynllun tebyg mewn siopau Waitrose.

Bob tri mis mae pob siop yn dewis tri grŵp cymunedol i’w helpu. Mae cwsmeriaid yn cymryd rhan mewn penderfynu faint mae pob grŵp enwebedig yn ei dderbyn, trwy ddefnyddio tocyn i bleidleisio ar ran y mudiad yr hoffen nhw ei gefnogi.

Bydd elusennau yn derbyn cefnogaeth yn y dull y byddent yn elwa ohono fwyaf, unai ar ffurf cynnyrch John Lewis, amser gwirfoddol gan bartneriaid, neu gefnogaeth ariannol.

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Carriers for Causes

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ym Mhrydain.

Rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

 • Gwella bywydau pobl ifanc.
 • Gwella bywydau pobl hŷn.
 • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol.
 • Gwella iechyd neu lesiant.
 • Cynyddu diogelwch cymunedol.
 • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol.
   

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cymwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i'r rhain:

 • Digwyddiadau cymunedol untro megis treuliau diwrnod hwyl yn y gymuned, gwersyll haf i bobl ifanc, costau gwibdeithiau ar gyfer clybiau neu fudiadau cymunedol
 • Prynu eitemau i gynnal prosiect megis cyfarpar meddygol arbenigol, deunyddiau celf a chrefft ar gyfer gweithdy, deunyddiau marchnata ar gyfer achlysur arbennig
 • Gwella adeiladau cymunedol megis peintio, gwaith ailwampio mewn hosbis, cytiau sgowtiaid neu geidiaid neu ganolfan gymunedol.
   

Rhaglen dreigl yw hon, a derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Fields in Trust County Fund

Mae Fields in Trust yn cynnig grantiau i safleoedd sydd wedi eu gwarchod dan y ‘Queen Elizabeth II Fields Challenge’.

Mae’r ariannu ar gael i brosiectau sy’n cwrdd â un o’r amcanion canlynol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon neu chwarae
 • Gwella adnoddau ar gyfer chwaraeon neu chwarae
 • Adeiladu cydlyniant cymunedol a lles
 • Gwella’r amgylchedd leol.
   

Mae enghreifftiau o’r hyn y bydd Fields in Trust yn ei ariannu yn cynnwys: offer meysydd chwarae a gwelliannau i adnoddau sy’n bodoli eisoes.

Mae ariannu dal ar gael yng Nghymru a’r Alban, yn ogystal â nifer o siroedd yn Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Community Plus gan Sefydliad Santander

Gall elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig sydd â phrosiectau lleol o fudd i bobl dan anfantais ymgeisio am grantiau gwerth hyd at £5,000 i gynorthwyo â chostau penodol prosiectau lleol.

Bwriedir y cyllid i gynorthwyo â chost cyflogau, cyfarpar a deunyddiau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â phrosiectau sydd o fudd i bobl dan anfantais yn ardal leol yr ymgeisydd. Mae Santander am ariannu elfen gyfan yn hytrach na gwneud cyfraniad at gyllideb ehangach.

Mae modd ymgeisio unrhyw bryd.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Plant Archesgob Cymru

Sefydlwyd y gronfa i gefnogi plant mewn angen a’u teuluoedd a chymunedau lleol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys cynlluniau chwarae cymunedol.

Gall grantiau amrywio o £100 i £5000.

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau.

Rhagor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyllido categorïau gwaith megis: pobl oedrannus; plant a phobl ifanc; pobl gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl; pobl sy'n ceisio goresgyn problemau fel caethiwed, cam-drin, problemau perthynas, hanes o droseddu; a dysgu gydol oes.

Rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol, cyfansoddiad ac wedi gweithredu ers tair blynedd o leiaf, ynghyd â throsiant arferol o lai na £40,000 y flwyddyn.

Rhoddir grantiau hyd at £3,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Morrisons

Gall elusennau cofrestredig sydd ar waith yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban ymgeisio am grantiau i gefnogi prosiectau newydd sy’n gwella bywydau pobl neu gymunedau lleol yn uniongyrchol ledled Prydain Fawr.

Mae'r cyllid ar gyfer prosiectau y mae grwpiau'n dymuno eu cychwyn ond nad oes ganddynt ddim arian ar eu cyfer.

Dylai'r prosiectau fod o fudd i'r gymuned leol a gallant ymwneud ag ystod eang o feysydd gan gynnwys: iechyd, addysg, y celfyddydau a diwylliant, cymuned.

Er nad oes terfyn penodol ar y cyllid, mae grantiau blaenorol wedi bod rhwng £5,000 ac £20,000.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

Cefnogwch ni