Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cefnogwch ni

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol sydd yn agored ar gyfer ceisiadau.

Local School Nature Grants – Learning Through Landscapes

Mae rownd newydd o ‘Local School Nature Grants’ gan Learning Through Landscapes (LTL), nawr ar agor ar gyfer ceisiadau.

Mae'r Local Schools Nature Grants yn gwahodd ysgolion yn Lloegr, yr Alban a Chymru i wneud cais am werth £500 o adnoddau awyr agored, a sesiwn hyfforddi dwy awr. Gall ysgolion ddewis o ddetholiad o ddeunyddiau sydd fwyaf addas ar gyfer eu disgyblion a'u lleoliad.

Mae Local Schools Nature Grants Scheme yn edrych am ysgolion gyda disgyblion sy'n bum mlwydd oed neu h?n ac sy'n angerddol am wneud gwelliannau amgylcheddol er lles eu disgyblion, staff a chymuned.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin 2018

Rhagor o wybodaeth

The Hilden Charitable Fund

Mae’r Hilden Charitable Fund wedi pennu cyllideb fechan i helpu grwpiau cymunedol i redeg cynlluniau chwarae’r haf ar gyfer cymunedau difreintiedig. Rhoddir peth blaenoriaeth i brosiectau sydd o fudd i blant o deuluoedd ffoaduriaid a lleiafrifoedd ethnig.
 
Mae'r Ymddiriedolwyr eisiau ariannu:

 • Prosiectau ar gyfer plant rhwng pump ac 18 mlwydd oed
 • Cynlluniau chwarae gyda chyllideb o lai na £ 12,000
 • Cynlluniau lleol sy'n rhedeg am bythefnos i chwe wythnos
 • Cynlluniau gyda chymorth gwirfoddolwyr cryf.

 
Bydd ymddiriedolwyr yn derbyn ceisiadau o ledled y DU.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin 2018

Rhagor o wybodaeth

Garfield Weston Foundation – Cronfa Pen-blwydd

Mae’r Garfield Weston Foundation yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 mlwydd oed gyda chynllun grantiau un tro ar gyfer cymunedau lleol. Bydd y Gronfa yn cynnig grantiau o £30,000 hyd at £150,000 ar gyfer prosiectau sy’n darparu adnoddau cymunedol newydd, neu’n gwella adnoddau sy’n bodoli eisoes ar gyfer pobl ledled y DU.

Bydd y Gronfa yn ystyried ceisiadau am:

 • Offer meysydd chwarae newydd
 • Adeilad cymunedol newydd neu estyniad i adeilad presennol
 • Adnewyddu adeilad cymunedol
 • Prynu eitemau mawr neu ddrud sy’n hanfodol i gefnogi pobl yn y gymuned
 • Prynu tir neu eiddo a fydd o fantais i’r gymuned.


Bydd angen cwblhau’r prosiect erbyn diwedd 2020 a bydd rhaid iddo gostio mwy na £30,000.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Mehefin 2018

Rhagor o wybodaeth

Skipton Building Society Grassroots Giving 

Mae ceisiadau ar gyfer cynllun ariannu cymunedol ‘Skipton Building Society’s Grassroots Giving’ bellach ar agor. Eleni mae 165 pot o £500 ar gael i helpu grwpiau bach a sefydliadau ledled y DU gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

I fod yn gymwys, ni all y grŵp neu'r sefydliad fod yn elusen gofrestredig ac mae angen i wirfoddolwyr redeg y prosiect.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf 2018

Rhagor o wybodaeth 

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Mae Cronfa i Gymru ar gael i gefnogi cymunedau, diwylliant, addysg, amgylchedd ac iechyd yng Nghlwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Morgannwg Ganol, Powys, De Morgannwg a Gorllewin Morgannwg.

Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniad canlynol:

 • Gwella cyfleoedd bywyd pobl
 • Adeiladu cymunedau cryfach
 • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
 • Hybu cymunedau a phobl iachach a mwy gweithgar
 • Diogelu etifeddiaeth a diwylliant.
   

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf 2018

Rhagor o wybodaeth

The Steve Morgan Foundation

Mae’r Steve Morgan Foundation yn cefnogi prosiectau sy’n cael effaith bositif ar les bobl a safon byw yng Ngogledd Cymru, Glannau’r Mersi, Swydd Gaer, a Gogledd Swydd Amwythig.

Mae’r Rhaglen Prif Grant yn cynnig cefnogaeth i elusennau, sefydliadau a grwpiau cymdeithasol sy’n helpu: plant a theuluoedd, yr henoed, rhai gydag anableddau a rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch neu galwch 01829 782808

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Carriers for Causes

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ym Mhrydain.

Rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

 • Gwella bywydau pobl ifanc.
 • Gwella bywydau pobl hŷn.
 • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol.
 • Gwella iechyd neu lesiant.
 • Cynyddu diogelwch cymunedol.
 • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol.
   

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cymwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i'r rhain:

 • Digwyddiadau cymunedol untro megis treuliau diwrnod hwyl yn y gymuned, gwersyll haf i bobl ifanc, costau gwibdeithiau ar gyfer clybiau neu fudiadau cymunedol
 • Prynu eitemau i gynnal prosiect megis cyfarpar meddygol arbenigol, deunyddiau celf a chrefft ar gyfer gweithdy, deunyddiau marchnata ar gyfer achlysur arbennig
 • Gwella adeiladau cymunedol megis peintio, gwaith ailwampio mewn hosbis, cytiau sgowtiaid neu geidiaid neu ganolfan gymunedol.
   

Rhaglen dreigl yw hon, a derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Prif Grantiau BBC Plant mewn Angen

Mae’r rhaglen Prif Grantiau BBC Plant mewn Angen yn cynnig cyllid o £10,000 neu mwy dros gyfnod o dair blynedd i elusennau neu sefydliadau dielw sy’n cefnogi plant neu bobl ifanc o dan 18 mlwydd oed.

Mae’r anfanteision yn cynnwys:

 • Salwch, caledi, cam-drin neu esgeuluso.
 • Unrhyw fath o anabledd
 • Anawsterau ymddygiadol neu seicolegol
 • Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd.

 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau'r flwyddyn: 13 Medi 2018.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen

Mae’r rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen yn cynnig cyllid o hyd at £10,000 dros gyfnod o dair blynedd i elusennau neu sefydliadau dielw sy’n cefnogi plant neu bobl ifanc o dan 18 mlwydd oed.

Mae gan y rhaglen Grantiau Bychain yr un meini prawf a’r rhaglen Prif Grantiau uchod.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 2 Medi 2018 ac 2 Rhagfyr 2018.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Fields in Trust County Fund

Mae Fields in Trust yn cynnig grantiau i safleoedd sydd wedi eu gwarchod dan y ‘Queen Elizabeth II Fields Challenge’.

Mae’r ariannu ar gael i brosiectau sy’n cwrdd â un o’r amcanion canlynol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon neu chwarae
 • Gwella adnoddau ar gyfer chwaraeon neu chwarae
 • Adeiladu cydlyniant cymunedol a lles
 • Gwella’r amgylchedd leol.
   

Mae enghreifftiau o’r hyn y bydd Fields in Trust yn ei ariannu yn cynnwys: offer meysydd chwarae a gwelliannau i adnoddau sy’n bodoli eisoes.

Mae ariannu dal ar gael yng Nghymru a’r Alban, yn ogystal â nifer o siroedd yn Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Community Plus gan Sefydliad Santander

Gall elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig sydd â phrosiectau lleol o fudd i bobl dan anfantais ymgeisio am grantiau gwerth hyd at £5,000 i gynorthwyo â chostau penodol prosiectau lleol.

Bwriedir y cyllid i gynorthwyo â chost cyflogau, cyfarpar a deunyddiau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â phrosiectau sydd o fudd i bobl dan anfantais yn ardal leol yr ymgeisydd. Mae Santander am ariannu elfen gyfan yn hytrach na gwneud cyfraniad at gyllideb ehangach.

Mae modd ymgeisio unrhyw bryd.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Plant Archesgob Cymru

Sefydlwyd y gronfa i gefnogi plant mewn angen a’u teuluoedd a chymunedau lleol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys cynlluniau chwarae cymunedol.

Gall grantiau amrywio o £100 i £5000.

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau.

Rhagor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyllido categorïau gwaith megis: pobl oedrannus; plant a phobl ifanc; pobl gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl; pobl sy'n ceisio goresgyn problemau fel caethiwed, cam-drin, problemau perthynas, hanes o droseddu; a dysgu gydol oes.

Rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol, cyfansoddiad ac wedi gweithredu ers tair blynedd o leiaf, ynghyd â throsiant arferol o lai na £40,000 y flwyddyn.

Rhoddir grantiau hyd at £3,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Morrisons

Gall elusennau cofrestredig sydd ar waith yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban ymgeisio am grantiau i gefnogi prosiectau newydd sy’n gwella bywydau pobl neu gymunedau lleol yn uniongyrchol ledled Prydain Fawr.

Mae'r cyllid ar gyfer prosiectau y mae grwpiau'n dymuno eu cychwyn ond nad oes ganddynt ddim arian ar eu cyfer.

Dylai'r prosiectau fod o fudd i'r gymuned leol a gallant ymwneud ag ystod eang o feysydd gan gynnwys: iechyd, addysg, y celfyddydau a diwylliant, cymuned.

Er nad oes terfyn penodol ar y cyllid, mae grantiau blaenorol wedi bod rhwng £5,000 ac £20,000.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau di elw sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. Bydd y cynllun yn disgwyl ariannu rhwng 25 ac 80 y cant o'r prosiect.

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at ddeg oed ond ystyrir prosiectau sydd o fudd i bobl ifanc hyd at ddeunaw oed. Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n cynnwys plant yn y blynyddoedd cynnar, sy’n digwydd y tu allan i Lundain a sydd â'r potensial i fod yn fodelau o arfer da yn y sector.

Rhagor o wybodaeth

 

Cefnogwch ni