Diwrnod Chwarae

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n gweld y Diwrnod chwarae fel cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae plant a'r angen am ddarpariaeth chwarae o safon, bob dydd o'r flwyddyn ym mhob cwr o Gymru. Ar y diwrnod Chwarae yn y gorffennol rydym wedi rhoi cyfweliadau radio a theledu a darparu datganiadau i'r wasg ar gyfer papurau newydd a chylchgronau. Rydym yn cynrychioli Cymru ar Grŵp Llywio'r Diwrnod Chwarae.

Mae'r ymgyrch Diwrnod Chwarae yn cael ei gydlynu gan Play England, Play Scotland, PlayBoard Northern Ireland a Chwarae Cymru. 

Bydd Diwrnod Chwarae 2017 Ddydd Mercher 2 Awst. 

Eleni, mae Diwrnod Chwarae’n dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed. I nodi’r garreg filltir arbennig yma, thema ymgyrch Diwrnod Chwarae 2017 fydd Dathlu Chwarae.

Rydym yn galw ar bawb – yn rhieni, athrawon a staff cymorth – ar draws y DU i’n helpu i ddathlu popeth sy’n ymwneud â chwarae. Dewch i ddathlu bod:

  • CHWARAE yn rhad ac am ddim
  • CHWARAE yn un o hawliau plentyn
  • CHWARAE yn gynhwysol
  • CHWARAE yn cefnogi iechyd a lles corfforol ac emosiynol
  • CHWARAE yn cefnogi parchu a gwerthfawrogi’r amgylchedd naturiol
  • CHWARAE yn hybu datblygiad a dysg.


Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae yma trwy:

  • Gynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Cofrestrwch eich digwyddiad ar-lein
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #Playday2017.
  • Gofrestru i fod yn gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn gefnogwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.


Diwrnod Chwarae yw'r dathliad blynyddol o hawl plant i chware ac fe'i cydlynir gan Chwarae Cymru, Play EnglandPlay Scotland a PlayBoard Northern Ireland.

Adnoddau eraill

Cynhyrchwyd yr adnoddau hyn ar gyfer ymgyrchoedd Diwrnod Chwarae yn y gorffennol ond efallai y byddent o ddefnydd gyda chynllunio digwyddiadau eleni.

Get organised guide (2010)

Playday - Your guide to holding an inclusive event

Playday event planning checklist