Diwrnod Chwarae

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n gweld y Diwrnod chwarae fel cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae plant a'r angen am ddarpariaeth chwarae o safon, bob dydd o'r flwyddyn ym mhob cwr o Gymru. Ar y diwrnod Chwarae yn y gorffennol rydym wedi rhoi cyfweliadau radio a theledu a darparu datganiadau i'r wasg ar gyfer papurau newydd a chylchgronau. 

Diwrnod Chwarae yw'r dathliad blynyddol o hawl plant i chware ac fe'i cydlynir gan Chwarae Cymru, Play EnglandPlay Scotland a PlayBoard Northern Ireland.

Digwyddodd Diwrnod Chwarae 2018 Ddydd Mercher 1 Awst.

Thema Diwrnod Chwarae 2018

Er mwyn dathlu 31 mlynedd o Ddiwrnod Chwarae, y thema eleni fydd hawl plant i chwarae

Mae Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn dweud bod gan bob plentyn hawl i chwarae. 

Mae themâu Diwrnod Chwarae 2018 yn anelu i:

•    Gefnogi cymunedau i ddod at ei gilydd i ddathlu hawl plant i chwarae 
•    Gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant i chwarae
•    Hybu pwysigrwydd chwarae ar gyfer hapusrwydd plant yn ogystal â’u hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol. 

I ddathlu Diwrnod Chwarae, mae’r pedwar comisiynydd plant o Gymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn sefyll gyda’i gilydd i gefnogi pwysigrwydd chwarae plant fel elfen allweddol o blentyndod wrth i filoedd o blant ar draws y pedair gwlad fynychu digwyddiadau Diwrnod Chwarae.

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru; Koulla Yiasouma, Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc Gogledd Iwerddon; Bruce Adamson, Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc Yr Alban ac Anne Longfield OBE Comisiynydd Plant Lloegr yn annog pawb i chwarae eu rhan wrth sicrhau creu’r cyfleoedd gorau posibl i bob plentyn a person ifanc i fwynhau eu hawl i chwarae.

Mae’r pedwar comisiynydd yn galw ar: 

  • Bob oedolyn i ystyried sut y gallan nhw helpu plant a phobl ifanc ar draws y DU i gael amser, lle, caniatâd a chefnogaeth i chwarae, fel rhan o’u bywyd teuluol ac yn eu cymuned. 
  • Sefydliadau i feddwl os ydyn nhw’n gwneud popeth y gallan nhw i alluogi a chynnwys plant a phobl ifanc i ddweud eu dweud ar syniadau a phenderfyniadau allai effeithio ar eu hawliau - yn cynnwys eu hawl i chwarae. 
  • Llywodraethau ac asiantaethau statudol i fynd ati’n weithredol i hyrwyddo a gwarchod hawl plant i chwarae trwy ddarparu adnoddau digonol.

 

Lawrlwytho datganiad y Comisiynwyr | Gwylio neges Diwrnod Chwarae 2018 y Comisiynwyr 

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae trwy:

  • Gynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Cofrestrwch eich digwyddiad ar-lein
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #Playday2018.
  • Gofrestru i fod yn gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn gefnogwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Diwrnod Chwarae.

Adnoddau eraill

Cynhyrchwyd yr adnoddau hyn ar gyfer ymgyrchoedd Diwrnod Chwarae yn y gorffennol ond efallai y byddent o ddefnydd gyda chynllunio digwyddiadau eleni.

Get organised guide (2010)

Playday - Your guide to holding an inclusive event

Playday event planning checklist

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.