Gwaith Polisi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cenedlaethol

Ar lefel genedlaethol, mae Chwarae Cymru wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru ar ddatblygu Polisi a Strategaeth Chwarae a deddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau.

Bydd chwarae'n digwydd yn unrhyw le ble y bydd plant a phobl ifanc yn treulio amser ac mae'n amlygu ei hun yn y mwyafrif o agweddau o'u bywydau. Felly, fel eiriolwr dros chwarae, mae'n bwysig bod Chwarae Cymru'n cyfrannu at ystod eang o ddadleuon a phenderfyniadau polisi - iechyd a lles, addysg, datblygu'r gweithlu, teithio a thrafnidiaeth, cynllunio a llawer mwy.

Rydym yn cyfrannu i amrywiol bwyllgorau gwaith yng Nghymru er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o fuddiannau chwarae ac er mwyn sicrhau na chaiff chwarae plant ei esgeuluso gan y broses o wneud penderfyniadau a llunio polisïau:

  • Grŵp Cynghori Gweinidogion ar Weithgarwch Corfforol
  • Grŵp Cenedlaethol Sefydliadau Chwarae a Gofal Plant
  • Fforwm Polisi Plant yng Nghymru
  • Grŵp Cynghori Gweinidogion ar Weithgarwch Corfforol
  • Pwyllgor Gwaith SkillsActive, Cymru


Er mwyn cynorthwyo gyda datblygiad a gwarchod darpariaeth chwarae plant yn lleol, rydym wedi gweithio i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau proffesiynol sy’n cwmpasu pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, gan gynnwys Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru. Mae’r rhwydwaith cenedlaethol hwn o swyddogion datblygu chwarae yn dwyn ynghyd gydweithwyr o Awdurdodau Lleol yn ogystal â’r sectorau gwirfoddol.

Yn y DU

Mae Chwarae Cymru hefyd yn cyfrannu tuag at waith polisi'r DU - mewn cydweithrediad ag ystod o fudiadau cenedlaethol eraill trwy'r DU sydd â diddordeb mewn chwarae plant a phobl ifanc neu ddatblygiad y gweithlu gwaith chwarae.

Rhagor o wybodaeth am y Fforwm Polisi Chwarae Plant
Rhagor o wybodaeth am y Play Safety Forum

Rhyngwladol

Mae Chwarae Cymru'n aelod gweithredol o'r International Play Association - sy'n hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae. Mae'r IPA yn gorff anllywodraethol rhyngwladol a sefydlwyd ym 1961 i amddiffyn, gwarchod a hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae fel hawl dynol sylfaenol.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.