Gwobr Yr Hawl i Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Derbyniodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, Wobr Hawl i Chwarae yr International Play Association (IPA) pan agorodd 18ed cynhadledd yr IPA yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf 2011. Derbyniodd y Wobr ar ran yr holl bobl hynny yng Nghymru sy’n gweithio i wneud ein gwlad yn le gwell i blant yn chwarae.

Caiff y Wobr ei dyfarnu i brosiectau arloesol o amgylch y byd sy’n cefnogi hawl plant I chwarae – caiff ei chyflwyno bob tair blynedd yn y gynhadledd fyd-eang. Cymru yw’r wlad gyntaf erioed i dderbyn y Wobr Hawl I Chwarae.

Caiff y Wobr ei chyflwyno i gydnabod y cynnydd a wnaeth Llywodraeth Cymru wrth ddeddfu i gynnal hawliau plant – ac yn enwedig eu hawl i chwarae. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i fabwysiadu polisi chwarae cenedlaethol ac mae hyn wedi arloesi’r ffordd, neu gyfannu:

  • Ariannu rhaglen Chwarae Plant y Loteri FAWR ar gyfer sefydlu mudiadau ar draws Cymru i gefnogi mentrau lleol sy’n hyrwyddo a darparu ar gyfer cyfleoedd chwarae o safon i blant. Am y tro cyntaf mae gan Gymru fudiad chwarae ym mhob rhanbarth, o Wynedd i Went.
  • Strategaeth addysg y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 – 7 mlwydd oed sy’n hyrwyddo cwricwlwm sy’n seiliedig ar chwarae ar gyfer ein plantos lleiaf.
  • Deddfwriaeth arloesol sy’n gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu’n ddigonol ar gyfer plant yn chwarae. (Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010).

Chwarae Cymru gyflwynodd y cais am y Wobr Hawl i Chwarae ar ran yr holl bobl hynny sy’n gweithio i wneud Cymru’n fan chwaraegyfeillgar. Felly, caiff y Wobr Hawl i Chwarae ei chyflwyno hefyd i gydnabod gwaith pob un ar draws Cymru sy’n cefnogi’n weithredol angen a hawl pob plentyn a pherson ifanc i chwarae yn eu ffordd eu hunain.

Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar ar Facebook

Mae Chwarae Cymru wedi creu tudalen Facebook ar gyfer Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar er mwyn helpu i ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer chwarae ar draws Cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gefnogwr trwy ‘hoffi’r’ dudalen. Gallwch hefyd ei defnyddio i leisio eich barn, i gyhoeddi eich lluniau ac i hysbysebu gweithgareddau lleol, ac i gael ysbrydoliaeth.

Cofiwch roi gwybod inni am yr hyn sy’n digwydd yn eich hardal chi sydd unai’n gwarchod neu’n atal hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Mae Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar yn ymgyrch Chwarae Cymru y gall cymunedau ei defnyddio i sefydlu eu ymgyrchoedd lleol eu hunain dros chwarae plant a bod yn rhan o ymgyrch genedlaethol ar yr un pryd.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.