Llywodraethu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru'n elusen gofrestredig ac yn cwmni a gofrestrwyd yng Nghymru.

Mae gennym Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n goruchwylio rhedeg Chwarae Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein amcanion mewn modd effeithiol ac effeithlon yn unol â'r gyfraith. Ceir hefyd nifer o Sylwedyddion i'r Bwrdd, sy'n cynorthwyo'r Ymddiriedolwyr ond sydd heb bleidlais.

Caiff ein ymddiriedolwyr eu hethol gan ein aelodau neu eu cyfethol i gynrychioli maes arbenigol penodol. 

Mae gennym hefyd nifer o grwpiau ymgynghorol sy'n cefnogi a monitro meysydd penodol o'n gwaith, fel ein bod yn gwybod ein bod yn gwneud ein gorau glas wrth eiriol dros chwarae plant a gwaith chwarae.

Bwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru 

Caiff ein gwaith ei reoli gan Fwrdd Ymddiriedolwyr a Sylwedyddion.

Anne Crowley

Mae Anne Crowley yn ymgynghorydd polisi ac ymchwil ac yn Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd, ble y cwblhaodd radd doethur yn ddiweddar ar effaith cyfranogaeth plant ar lunio polisïau. Rhwng 1999–2009 gweithiodd Anne fel Isgyfarwyddwraig (Polisi ac Ymchwil) gydag Achub y Plant yng Nghymru. Cyn dechrau gweithio ym maes polisi ac ymchwil gweithiodd Anne â phobl ifanc sydd ar gyrion cymdeithas fel gweithwraig gymdeithasol a swyddog prawf.

 

Helen Hughes – Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens and George 

Mae Helen yn weithwraig chwarae ac ieuenctid gymwysedig ac mae wedi gweithio yn y maes elusennol ers dros 20 mlynedd mewn uwch-rolau rheoli. Ar hyn o bryd mae’n Gydlynydd Elusennol Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens and George ac yn rhedeg Gŵyl Lenyddiaeth a Chelfyddydau Spread the Word, digwyddiad ar raddfa fawr sy’n dathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru. Mae’r elusen yn rhedeg llu o brosiectau datblygu cymunedol fel Baby Book Worm, menter gwyddbwyll mewn ysgolion, clybiau hanner tymor, cylchoedd chwarae a chanolfan gymunedol ym Merthyr Tudful. Mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys codi arian, datblygu busnes a datblygu elusennau. 

Mae Helen wedi cymryd rhan mewn nifer o deithiau cerdded elusennol, fel Her y Pum Copa a Her Mur Hadrian, ac mae’n mwynhau rhedeg marathonau a thriathlonau.

 

Malcolm King OBE - The Venture 

Mae Malcolm wedi chwarae rhan flaenllaw, yn broffesiynol ac yn wleidyddol, wrth ddatblygu gwasanaethau a pholisïau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn lleol ac yn genedlaethol ers dros 30 o flynyddoedd. Mae’n Rheolwr maes chwarae antur The Venture yn Wrecsam ers 1984. Ym 1989 etholwyd Malcolm i wasanaethu fel Cynghorydd Sir Clwyd dros etholaeth Parc Caia ac yn fuan wedyn fe’i penodwyd yn gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol gan gyflwyno nifer o ddiwygiadau. Ers 1996, am amrywiol gyfnodau, bu’n arweinydd Cyngor Wrecsam, yn gadeirydd y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau, ac yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol.

Ers 2000 mae Malcolm wedi chwarae rhan arweiniol yng Nghymdeithas Awdurdodau’r Heddlu (APA). Fe arweiniodd gyfraniad APA at ddatblygu plismona cymdogaeth ers 2001. Yn ddiweddar, mae wedi arwain ar yr ymateb polisi i’r Ddeddf Plant, gan ddatblygu polisïau ar amddiffyn plant a throseddau ieuenctid. Yn ogystal, bu Malcolm yn un o Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2003 a 2013.

 

Yr Athro Ronan Lyons – Prifysgol Cymru Abertawe

Graddiodd Ronan mewn meddygaeth o Goleg y Drindod, Dulyn ym 1983 ac wedi nifer o flynyddoedd fel meddyg mewn ysbytai, arbenigodd mewn iechyd y cyhoedd ac epidemioleg. Symudodd i Gymru ym 1993 gan weithio mewn nifer o swyddi fel meddyg iechyd y cyhoedd ac mewn adrannau brys cyn symud ymlaen i academia. Ar hyn o bryd mae’n Athro Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn ymgynghorydd mygedol gydag Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’n gweithio ar nifer o astudiaethau arsylwadol ac ymyriadol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn bennaf ym meysydd atal a rheoli anafiadau, gwella iechyd a iechyd plant, y mae nifer ohonynt yn cael eu cefnogi gan ei ddatblygiadau ym maes cysylltu cofnodion trwy drwch y boblogaeth. Mae ganddo nifer o swyddogaethau ymchwil yn y DU, yn cynnwys Cyfarwyddwr Y Ganolfan er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd trwy E-ymchwil Iechyd (CIPHER) a Chyd-Gyfarwyddwr DECIPHer - Y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd, a ariennir gan Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y DU.  

 

John Rose 

Cyn ymddeol ym mis Mehefin 2016, cyflogwyd John yn gyntaf fel Comisiynydd Cynorthwyol Heddlu a Throseddu De Cymru ac yna fel Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, gyda chyfrifoldeb arbennig am blant a phobl ifanc. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Pennaeth Strategaeth Gwaith Ieuenctid gyda Llywodraeth Cymru, Prif Weithredwr Dros Dro Cyngor Ieuenctid Cymru, Ymgynghorydd Hyfforddiant gyda Phartneriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru, Swyddog Addysg Cymunedol gyda De Morgannwg a Chyfarwyddwr Grassroots yng Nghaerdydd.

Mae’n Weithiwr Ieuenctid cymwysedig ers 1980 a bu’n gadeirydd North Ely Expeditions, mudiad gwirfoddol sydd wedi cynnwys mwy na 3,000 o bobl ifainc mewn teithiau a phrosiectau cymorth cymunedol i Ewrop, Affrica ac America. Mae John wedi darlithio ar gyrsiau gradd BA a Meistr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Brifysgol Agored. Yn ddiweddar, fe’i etholwyd yn Is-lywydd Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (CWVYS).

 

Dr Mike Shooter CBE (Cadeirydd) - Seiciatrydd Ymgynghorol (wedi ymddeol)

Daeth Mike Shooter i faes meddygaeth wedi graddio mewn hanes a’r gyfraith, ac ar ôl gweithio ym maes newyddiaduriaeth, dysgu a llu o swyddi eraill. Fel Seiciatrydd Ymgynghorol gweithiodd â phlant a theuluoedd yng Nghaerdydd a’r Cymoedd am dros 30 mlynedd. Mae Mike yn gyn-Lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, a chyn hynny bu’n Gofrestrydd a Chyfarwyddwr Addysg Gyhoeddus y Coleg. Ers ei ymddeoliad clinigol mae wedi cadeirio neu wedi bod yn ymddiriedolwr nifer o fudiadau trydydd sector, yn cynnwys Plant yng Nghymru, y Sefydliad Iechyd Meddwl, Young Minds a’r Samariaid.

Mae Mike yn briod â chyn-bennaeth ysgol gynradd sy’n ynad, ac mae ganddynt bedwar o blant ac wyth o wyrion. Ar hyn o bryd mae’n gwneud ei orau i gael trefn ar ardd pum acer sydd hanner ffordd i fyny ochr mynydd, yn ogystal ag ysgrifennu nofelau ias a chyffro troseddol a leolir yn ne Cymru ac mae’n dal i freuddwydio am chwarae yn safle’r blaenwr canol dros Derby County!

 
                           

Keith Towler

Bu Keith yn Gomisiynydd Plant Cymru (2008 – 2015) a bellach mae’n Ymgynghorydd Annibynnol. Mae’n arbenigwr uchel iawn ei barch ar hawliau plant, gyda dros 30 mlynedd o brofiad ym meysydd gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid a chyfiawnder ieuenctid. Fel ail gomisiynydd plant Cymru, cyhoeddodd nifer o adroddiadau gan gynnwys rhai ar chwarae, eiriolaeth, amddiffyn pant, masnachu mewn plant, gofalwyr ifainc, plant a phobl ifainc anabl a phlant sy’n derbyn gofal.

Bu Keith yn aelod o Fforwm Diogelu Plant Cymru, Llywodraeth Cymru ac yn aelod panel o’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol – adolygiad annibynnol a gomisiynwyd gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Yr Adran Addysg a Llywodraeth Cymru – ble y cynrychiolodd fuddiannau plant. Roedd Keith yn aelod o Weithgor yr International Play Association (IPA) dderbyniodd gais gan Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn i gymryd rôl arweiniol wrth helpu i ddrafftio’r Sylw Cyffredinol ar Erthygl 31.

 

 

Mudiadau Sylwedyddion
 


Catherine Davies, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine yw Swyddog Polisi Plant, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), ac mae’n arwain ar bolisi’r Gymdeithas ym meysydd y blynyddoedd cynnar, tlodi plant, hawliau plant a diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae Catherine yn cynrychioli llywodraeth leol ar nifer o gyrff allanol yn cynnwys Gweithgor Gofal Plant Llywodraeth Cymru, Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru a Chyngor Polisi Plant yng Nghymru.

A hithau’n gyn-was sifil, wedi graddio, ymunodd Catherine â’r Swyddfa Gartref yn Llundain gan weithio ar draws amrywiol feysydd polisi ac yna yn Nhrysorlys ei Mawrhydi. Wedi dychwelyd adref i Gaerdydd yn 2001, gweithiodd Catherine yn adran addysg Llywodraeth Cymru cyn ymuno â CLlLC yn 2009.

 


              

Catriona Williams OBE, Plant yng Nghymru

Catriona yw Prif Weithredwraig Plant yng Nghymru. Mae wedi gweithio ym maes plant a phobl ifainc trwy gydol ei hoes broffesiynol fel gweithwraig gymdeithasol, darlithydd, ymchwilydd a rheolwraig gwasanaethau plant a bu’n aelod blaenllaw o’r ymgyrch i sefydlu’r Comisiynydd Plant cyntaf dros Gymru. Ar hyn o bryd mae Catriona’n cadeirio Pwyllgor Ymgynghorol Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS Cymru) ac mae’n aelod o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd a Phwyllgor Gweithredol CGGC ac mae’n gyd-gadeirydd Voices from Care Cymru.

Ar y llwyfan rhyngwladol bu Catriona’n Llywydd yr European Forum for Child Welfare ac wedi hynny’n aelod gwreiddiol o Eurochild, y bu’n Llywydd arno tan fis Mai 2010. Mae hefyd yn Llywydd yr International Forum for Child Welfare. Fe’i hetholwyd i Bwyllgor Rheoli’r European Social Platform of NGO’s fel cynrychiolydd Eurochild yn 2010.

   

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.