Amser chwarae cyn yr etholiad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Bydd etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael eu cynnal ar 5 Mai 2016. Rydym wedi manteisio ar y cyfle i holi arweinwyr y pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru ynghylch eu hatgofion am chwarae a beth bydd eu plaid nhw yn ei wneud, os caiff ei hethol, i sicrhau bod Cymru’n parhau i arwain ym maes chwarae plant.

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones – Llafur Cymru

‘Mae gen i brofiad ymarferol o bwysigrwydd chwarae. Mae bod ar y llawr a chwarae gyda’ch plant yn un o brofiadau mwyaf llawen bywyd. Yn ogystal â bod yn hwyl, mae hefyd yn aruthrol o bwysig ar gyfer hapusrwydd, lles a datblygiad plentyn.

Allwch chi ddim gorbwysleisio pwysigrwydd chwarae, ac rwy’n falch o’r hyn rydym ni wedi’i gyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydym ni’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Mae ein Dyletswydd Chwarae, er enghraifft, yn cynyddu cyfleoedd chwarae i blant ac yn ategu pwysigrwydd chwarae ym mywyd plant. Rwy’n hapus hefyd ynghylch y Mesur Meysydd Chwarae, sy’n sicrhau bod rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â’r gymuned leol cyn gwerthu unrhyw faes chwarae. Pwysig iawn.

Mae Cymru’n arwain y ffordd ac mae’n wych clywed cymaint o enw da sydd i’n polisïau yn y gymuned ryngwladol. Ond fyddwn ni ddim yn gorffwys ar ein rhwyfau. Mae llawer i’w wneud o hyd. Byddwn ni’n parhau i ddatblygu agenda chwarae yng Nghymru ac yn arwain y ffordd wrth sicrhau bod profiadau chwarae o ansawdd da ar gael i’n plant.’

Andrew R. T. Davies AC – Ceidwadwyr Cymru

‘Wrth dyfu i fyny ar fferm roedd digon o gyfleoedd i gael hwyl a chwarae, yn bennaf yn yr awyr agored. O reidio beic i ddringo coed, roedd bod tu allan yn rhan aruthrol o bwysig o’m plentyndod. Er bod y pethau wnaeth fy mrodyr a minnau siŵr o fod wedi gyrru fy rhieni i banig ambell waith, mae mwynhad a rhyddid digymar wrth fod tu allan, ac rwy’n dal i drysori’r atgofion.

Byddai polisïau Ceidwadwyr Cymru ar gyfer pobl ifanc yn ymwneud â hybu cyfleusterau da a mynediad iddynt, boed hynny ar ffurf hamdden neu ddefnyddio’r amgylchedd naturiol, trefol neu wledig. Byddem ni’n defnyddio’r systemau cynllunio ac addysgol i ddylunio a datblygu ardaloedd cymunedol cryf sy’n diwallu anghenion chwarae cymunedau lleol ar ffurf chwaraeon a hamdden.’

Leanne Wood AC – Plaid Cymru

‘Fe wnes i dyfu i fyny mewn cymuned glós ym Mhenygraig, yn y Rhondda. Roedd gennym ni’r plant ddigon o ddewis o dir cyhoeddus, agored lle gallem ni chwarae. Mae gen i lu o atgofion melys amdanaf fi a ffrindiau’n chwarae ar y mynydd, nad oedd angen cerdded ond am ychydig funudau o’r tŷ i’w gyrraedd. Roedd rhyddid ar y mynydd. Gallen ni wneud unrhyw beth yno. Bydden ni’n dringo coed, yn chwarae mig, yn adeiladu cuddfannau, yn casglu llus, yn llithro ar hambyrddau ac yn cael llawer o hwyl. Doedd neb ohonon ni’n gwisgo wats, a’r unig bryd bydden ni’n gwybod ei bod hi’n amser mynd adre oedd pan fyddai hi’n tywyllu neu pan fyddai ein boliau’n dechrau rwmblan. Byddwn i’n aml yn dychwelyd adre â dillad wedi rhwygo, yn faw i gyd, ac ar fwy nag un achlysur, wedi torri fy ngarddwrn!

Mae Plaid Cymru’n cefnogi sut mae chwarae plant wedi cael ei ymgorffori i’r Cyfnod Sylfaen, yn offeryn i helpu’n plant ifancaf i ddysgu. Mae astudiaethau wedi dangos bod buddsoddi mewn addysg o ansawdd da yn y blynyddoedd cynnar yn talu ar ei ganfed yn ddiweddarach mewn gyrfa academaidd.

Bydd cynnal y Cyfnod Sylfaen, felly, a sicrhau bod plant yn parhau i ddysgu trwy chwarae gyda goruchwyliaeth briodol, ac yn cadw’n ffit ac yn iach drwy wneud hynny, yn parhau’n rhan o’n cynlluniau a’n polisïau. Rydym ni’n edrych i weld sut gallwn ni ehangu ac estyn addysg blynyddoedd cynnar a fyddai’n dilyn egwyddor y Cyfnod Sylfaen, sef dysgu’n ddwyieithog trwy chwarae.’

Kirsty Williams AC – Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

'Mae gen i atgofion melys amdanaf fi, fy mrawd a’m chwaer yn chwarae ar ddarn o dir garw ger y tŷ. Roedd coeden fawr yno, a siglen ynddi, a bydden ni’n treulio oriau yn cael hwyl yno.

Roeddwn i’n falch o ymuno ag ACau eraill Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i gefnogi’r Mesur Plant a Theuluoedd, a wnaeth gynnydd aruthrol ym maes chwarae plant.

Fodd bynnag, rwy’n credu ei bod hi bellach yn bryd i Gymru fod yn llawer mwy radical wrth ymdrin â’r mater hwn. Rwyf wedi cymryd diddordeb mawr yn effaith cynllun ‘Playing Out’, a gychwynnodd ym Mryste, ond sydd ers hynny wedi ymledu ar draws Lloegr ac i’r Alban. Mae’r cynllun yn annog awdurdodau lleol i ganiatáu cau ffyrdd preswyl dros dro er mwyn darparu lle diogel i blant chwarae y tu allan.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wrthi’n ystyried ar hyn o bryd sut gallwn ni rymuso cymunedau lleol a helpu cynghorau i roi’r syniad gwych hwn ar waith. Wrth gwrs, yn rhy aml mae’r rhwystrau i gyrchu chwarae yn deillio o broblemau ehangach. Mae tlodi trafnidiaeth, sy’n arbennig o amlwg mewn ardaloedd gwledig, yn rhwystr sylweddol i blant a phobl ifanc o deuluoedd incwm isel.

Mae gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru gynllun clir i wella cludiant cyhoeddus trwy greu Awdurdodau Trafnidiaeth Teithwyr newydd, a gwella’r gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig a thlotach ochr yn ochr ag ehangu mynediad pobl ifanc yn arbennig i deithio i gyfleoedd chwarae. Barn Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yw na ellir gwella chwarae plant yn ynysig, ond bod rhaid ei ystyried fel rhan o strategaeth economaidd gydlynus ehangach sy’n codi ein cenedl allan o dlodi ac yn gwella’r cyfleoedd i’r cenedlaethau iau. Dyna’r dull uchelgeisiol o weithredu y byddem ni’n ei fabwysiadu yn y Llywodraeth.’

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.