Conwy - Siop Chwarae ‘Pop Up’

Fe gododd y syniad o redeg Siop Chwarae ‘Pop Up’ yng Nghonwy am y tro cyntaf wedi inni ddod ar draws Pecyn Cymorth Pop Up Adventure Play ar eu gwefan. Fe wnaeth hyn sbarduno ein dychymyg ac fe benderfynom ein bod ninnau am chwarae siop fach hefyd!

Bu ein siop ar agor dros bythefnos ym Mae Colwyn, Conwy. Fe wnaethom agor y siop gyda chymorth llawer o wahanol asiantaethau. Y prif gydweithiwr oedd Cymunedau’n Gyntaf, a dalodd y rhent ar yr uned adwerthu ac wnaeth helpu i hysbysebu’r prosiect. Yn ogystal, fe wnaeth rheolwr Canol Tref Bae Colwyn ein helpu i ddod o hyd i’r uned adwerthu a rhoi caniatâd inni ddefnyddio’r stryd i gerddwyr yn unig fel ardal chwarae.

Roedd y prosiect yn gweddu’n dda iawn i’r ddau fudiad, gan mai eu hamcanion yw cynnig hyfforddiant a chyfleoedd i drigolion ardaloedd cymunedau’n gyntaf ac i adfywio canol y dref, yn y drefn honno. Cyfrannodd Dewis Chwarae, elusen ar gyfer chwarae yng Ngogledd Orllewin Cymru (sydd bellach wedi cau), prosiect Chwarae Cynaliadwy Groundwork Gogledd Cymru a Chwarae Cymru, amser gweithwyr chwarae i’n helpu i staffio’r siop.

Roedd gennym uned adwerthu anferth, felly fe wnaethom ei llenwi’n llawn dop o rannau rhydd ac agor y drysau! Roedd y nifer ddaeth i mewn yn araf ar y dechrau. Fe wnaethom sylweddoli bod angen dipyn o berswâd ar deuluoedd i fentro i mewn i’r siop, gan na fyddai llawer ohonynt yn mentro i mewn o’u pen a’u pastwn eu hunain oherwydd nad oedden nhw'n gwybod beth oedd yn digwydd yma neu oherwydd eu bod yn poeni am y gost. Ond, unwaith iddyn nhw ddod i mewn, fe gasglom adborth gwych! Roedd yn ddiddorol iawn arsylwi sut y byddai’r plant yn dod i mewn ac yna ymwneud â’r lleoliad.

Byddai rhai o’r plant yn taflu eu hunain ar y rhannau rhydd mawr yn syth bin a bwrw ati i chwarae. Fodd bynnag, roedd yn ymddangos fel bod y mwyafrif o blant angen amser i ddod i arfer â’r gofod. Efallai bod hyn oherwydd nad oes unrhyw leoliadau gwaith chwarae yng Nghonwy a fawr ddim o gynlluniau chwarae sy’n defnyddio rhannau rhydd felly, i lawer o blant, dyma’r tro cyntaf iddynt weld y fath fynydd o rannau rhydd mewn un lle!

Fe wnaethom fyfyrio hefyd, efallai ei bod braidd yn ddryslyd mynd i siopa a dod a’r draws hafan ar gyfer chwarae! Er mwyn croesawu plant i mewn i’r gofod fe wnaeth y gweithwyr chwarae, yn y lle cyntaf, awgrymu gweithgareddau â mwy o strwythur, fel chwarae jenga, tenis bwrdd neu gelf a chrefft. Mae’n ymddangos i hyn weithio’n dda fel gweithgaredd pontio ac wrth i’r plant ddod i arfer â’r gofod fe wnaethant symud ymlaen i ymgolli’n llwyr yn eu chwarae personol a ddewiswyd o wirfodd.

Fe wnaethom brofi rhywfaint o anawsterau gyda phobl ifanc oedd am ddefnyddio’r gofod. Roedd yn hynod o bwysig i ni fod y gofod yma’n agored ac yn ddeniadol i bob oed ac roeddem yn falch i ddenu pobl ifanc yn ogystal â phlant iau. Fodd bynnag, roedd rhai o’r bobl ifanc yn ymddwyn mewn modd oedd yn heriol ym marn rhai aelodau o’r cyhoedd. Roedden nhw’n swnllyd dros ben ac yn awyddus i chwarae’n gorfforol ac yn wyllt, oedd yn ffinio’n aml ar fynd dros ben llestri, os nad berwi drosodd yn llwyr!

Tra bo’r math yma o ymddygiad yn gwbl normal, ac yn hawdd i’w reoli mewn lleoliad awyr agored, roedd yn heriol o fewn ffiniau’r siop gan ein bod ni, fel gweithwyr chwarae, yn ymwybodol iawn o ddifrod i ffitiadau’r siop ac oherwydd ein bod yn ystyriol o enw da’r prosiect, ac o arfer gwaith chwarae’n gyffredinol. Golygodd yr holl ffactorau hyn inni ymyrryd yn gynharach yn y chwarae nag y byddem wedi ei wneud efallai mewn lleoliad awyr agored, fel parc.

Gwelwyd llawer o enghreifftiau o chwarae ffantasi, dychmygol, dramatig, cymdeithasol-ddramatig a chwarae rôl, yn fwy nag y byddem yn ei weld yn y mwyafrif o sesiynau chwarae awyr agored, efallai o ganlyniad i’r amrywiol giwiau a fforddiannau chwarae a gynigiwyd gan y siop a’r rhannau rhydd. Yn ogystal, roedd yn teimlo fel bod waliau’r gofod ei hun yn creu ffrâm ffisegol oedd yn cynnal ac ehangu fframiau chwarae allai, fel arall, fod wedi eu dileu’n gyflym mewn lleoliad awyr agored. ’Does ryfedd inni weld llawer o enghreifftiau o chwarae â gwrthrychau a chwarae archwiliol gyda’r amrywiol rannau rhydd.

Yn hanesyddol, mae Tîm Datblygu Chwarae Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) wedi ei chael yn anodd ymgysylltu â rhieni, unai oherwydd galwadau eraill ar eu hamser, oedd yn golygu mai prin oedd y niferoedd ar gyrsiau i rieni, neu oherwydd natur y sesiynau chwarae mynediad agored sy’n golygu bod y mwyafrif o blant yn mynychu ar eu pen eu hunain. Y Siop Chwarae ‘Pop Up’ oedd y prosiect mwyaf llwyddiannus inni ei gynnal o ran ymgysylltu â rhieni. Fe wnaeth rhieni aros gyda’u plant, yn aml am gwpwl o oriau, olygodd y gallai’r gweithwyr chwarae eiriol dros chwarae, awgrymu syniadau am gyfleoedd chwarae ac i drafod rhwystrau i chwarae.

Rydym yn gobeithio y caiff y Siop Chwarae ‘Pop Up’ ei rhedeg eto fel rhan o’n cynllun gweithredu Digonolrwydd Chwarae. Fe wnaeth y siop gyfrannu at ddigonolrwydd chwarae mewn nifer o ffyrdd, yn fwyaf uniongyrchol o ran Mater F a Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau. Fe gyfrannodd y siop at y naratif am bwysigrwydd derbyn chwarae plant mewn gwahanol leoliadau, yn hytrach na’i gyfyngu i feysydd chwarae’n unig. Yma yng Nghonwy, rydym yn ceisio cyfleu neges y caiff plant a phobl ifanc eu derbyn mewn unrhyw ofod cyhoeddus.

Fe wnaeth y siop chwarae ddarparu pythefnos o ddarpariaeth gwaith chwarae rhad ac am ddim yma yng Nghonwy, ble nad oes gennym fawr ddim darpariaeth chwarae mynediad agored. Yn ogystal, fe wnaeth y siop ein galluogi i eiriol dros chwarae gyda’r cyhoedd a chyfleu negeseuon cadarnhaol am chwarae trwy’r cyfryngau’n lleol. Fe wnaethom ddosbarthu gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae a mannau chwarae rhad ac am ddim trwy’r siop yng Nghonwy.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.