Casnewydd - Datblygu Asesu Risg-Budd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wastad wedi rhedeg ei leoliadau chwarae trwy ddefnyddio rhaglen asesu risg yn y gwaith, ble y caiff peryglon eu dynodi a ble y caiff risg ei ddileu neu ei leihau.

Mae Tîm Datblygu Chwarae’r Cyngor (pedwar aelod o staff) wedi sylweddoli nad yw’r dull hwn o reoli risg yn ymarferol mewn lleoliadau chwarae, gan nad yw’n ystyried yr angen i chwarae plant gynnwys elfen o risg.

Felly, yn 2015 gwnaethpwyd ymdrech bendant i weithio gydag adrannau perthnasol o’r Cyngor i newid y system yma a mabwysiadu proses asesu risg-budd (RBA), sef system rheoli risg sydd wedi ei mabwysiadu gan nifer o asiantaethau chwarae yng Nghymru.

I ddechrau, cafwyd sgwrs gydag adran Iechyd a Diogelwch y Cyngor, i asesu os oedd modd inni fabwysiadu proses RBA ac os byddai hyn yn groes i unrhyw bolisïau a gweithdrefnau. Roedd canlyniad y sgwrs yma’n bositif ond pwysleisiwyd, er mwyn inni allu gwneud hyn, bod angen arddangos cyfiawnhad dilys am yr addasiad i’r system rheoli risg bresennol.

O’r herwydd, fe aethom at Chwarae Cymru, gan ystyried eu profiad eang yn y maes, i’n cynorthwyo i gyflwyno ein hachos ar gyfer newid i gynrychiolwyr o’r Cyngor. Cynhaliwyd seminar i gynrychiolwyr y Cyngor ei mynychu, oedd yn cynnwys cyflwyniad gan Tim Gill a Marianne Mannello. Bwriad y seminar yma oedd cyflwyno tystiolaeth ddilys i gefnogi mabwysiadu’r system RBA.

Daeth cynrychiolwyr y Cyngor ynghyd o nifer o adrannau perthnasol yn cynnwys: Iechyd a Diogelwch, y Gyfraith a Safonau, Gwasanaethau Ieuenctid, Parciau a Hamdden a Gwasanaethau Datblygu. Cyfranogodd pob un wnaeth fynychu gan fwynhau dadl iach ynghylch y cyfiawnhad dros ddefnyddio system RBA a’r posibilrwydd o’i gyflwyno i Wasanaeth Chwarae’r Cyngor. Roedd adran y Gyfraith a Safonau’n arbennig o frwdfrydig ynghylch y syniad o ddefnyddio’r system gan eu bod yn teimlo y byddai’n system fwy agored ac, o’r herwydd, y byddai’n lleihau hawliadau a wneir yn erbyn y Cyngor.

Yn dilyn y seminar yma cynhaliwyd trafodaethau pellach gyda’r adran Iechyd a Diogelwch a chynhaliwyd peilot o system rheoli risg newydd gyda 40 aelod o staff ar draws chwe lleoliad yn ystod cynlluniau chwarae hanner tymor ym mis Hydref 2015. Fe wnaeth hyn gynnwys asesiadau addasrwydd cadarn a gwiriadau dyddiol ar y safleoedd ac o’r offer sefydlog, ynghyd ag asesiadau risg penodol i chwarae ar weithgareddau a chwarae.

O ganlyniad i ddefnyddio’r system yma, cynhyrchwyd llai o ffurflenni damwain / digwyddiad ac mae’r adborth gan y staff chwarae’n awgrymu, tra bo’r asesiadau addasrwydd cychwynnol yn cymryd mwy o amser, mae’r system yn fwy perthnasol i’w lleoliadau chwarae. Mae’n sicrhau eu bod yn canolbwyntio eu sylw ar wir risg ac nid ar risg canfyddedig, a hynny mewn modd ymarferol wrth ganiatáu rhyddid i’r plant reoli eu risgiau eu hunain, yn unol â’u hoedran a’u lefel gallu. Mae’r rhain yn elfennau na ofynnwyd i’r staff eu hystyried o’r blaen.

Mae llawer o waith ar ôl i’w wneud, gydag angen am Bolisi Chwarae diwygiedig ar gyfer y Cyngor sy’n adlewyrchu’r broses RBA a rhannu gwybodaeth gyda rhieni / gofalwyr i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r buddiannau y mae’r system yma’n eu cynnig i chwarae eu plant. Fodd bynnag, mae’r Cyngor wedi cymryd cam anferth ymlaen tuag at newid gwedd rheoli risg o fewn chwarae a bydd y Tîm Datblygu Chwarae’n ymdrechu i ehangu’r broses RBA i bob un o’u lleoliadau’n ystod 2016, ac ymlaen.

O ran yr Archwiliad Digonolrwydd Chwarae, mae’r broses yma wedi gwella nifer o’r meysydd targed a bennwyd.

O dan Fater D, darpariaeth a goruchwyliaeth:

 • Mae’r awdurdod lleol yn cynnig darpariaeth chwarae sy’n darparu amgylchedd chwarae cyfoethog, fel y disgrifir yn y Canllaw Statudol

 

O dan Fater F, mynediad i le / darpariaeth - gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau:

 • Mae’r awdurdod lleol yn cyhoeddi gwybodaeth sy’n cyfrannu at agweddau cymunedol cadarnhaol tuag at chwarae

 

O dan Fater G, sicrhau a datblygu’r gweithlu chwarae:

 • Mae sesiynau hyfforddi cynyddu ymwybyddiaeth ar gael ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac unigolion sy’n gwneud penderfyniadau y bydd eu gwaith yn effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae

 

O dan Fater H, ymgysylltiad cymunedol a chyfranogaeth:

 • Mae’r awdurdod lleol yn hybu ymgysylltiad cymunedol trwy:
  - sicrhau bod lle ar gael ac yn addas ar gyfer chwarae
  - trefnu digwyddiadau chwarae
  - agweddau cadarnhaol tuag at blant a chwarae
  - hyfforddiant ar bwysigrwydd chwarae.

 

O dan Fater I, chwarae o fewn pob agenda polisi a gweithredu perthnasol - iechyd a diogelwch:

 • Mae’r polisïau iechyd a diogelwch yn cydnabod yn gwbl blaen werth gadael i blant brofi risg a her
 • Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn ymgorffori’r agwedd risg-budd tuag at asesiadau iechyd a diogelwch, fel yr argymhellwyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

 

Mae’r trawsgydweithredu gyda Chwarae Cymru a’r gweithio partneriaeth o fewn y Cyngor wedi rhoi blaenoriaeth i’r Egwyddorion Gwaith Chwarae, gan sicrhau y caiff plant y cyfle i reoli eu risg eu hunain mewn amgylchedd symbylol a chefnogol gyda staff chwarae sy’n deall pwysigrwydd proses rheoli risg sy’n benodol i chwarae.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.