Bro Morgannwg - Prynu Diwrnod o Chwarae

Rhaglen chwarae haf 2015 oedd ein un mwyaf llwyddiannus hyd yma. Nid yn unig o ran y cyfleoedd chwarae a drosglwyddwyd i blant a phobl ifanc ar draws Bro Morgannwg, ond hefyd o ran y cynnydd mewn ymwybyddiaeth am chwarae a’i bwysigrwydd i blant a’r gymuned ehangach.

Cyflwynwyd ein cynllun Prynu Diwrnod o Chwarae er mwyn datblygu cysylltiadau cryfach â darpar-fuddsoddwyr mewn chwarae plant. Mae’r cynllun yn annog sefydliadau mawr a busnesau bychain i gefnogi chwarae yn eu cymunedau hwy ar draws ardal yr awdurdod lleol.

Cynhyrchwyd cyflwyniad byr ar gyfer cynyddu ymwybyddiaeth am chwarae a’i bwysigrwydd a’i arwyddocâd i’r gymuned. Amlinellodd y cyflwyniad nifer o gyfleoedd oedd ar gael i ateb anghenion y cymunedau unigol, oedd yn cynnwys y posibilrwydd o brynu diwrnod, prynu ychydig ddyddiau, neu brynu wythnos o chwarae; neu, i brynu Diwrnod Hwyl i’r Teulu.

Roedd gan Gyngor Cymuned Dinas Powys ac United Welsh Housing ddiddordeb prynu wythnos lawn o’r cynllun chwarae, a hynny ar y cyd. Ond, roedd y lleoliad a gynigwyd yn rhad ac am ddim gan Gyngor Cymuned Dinas Powys ar gyfer cynnal y cynllun chwarae, yr ochr bellaf i’r ystâd o ardal tai United Welsh Housing. Wedi ystyried yr her yma, sefydlwyd ‘bws cerdded’ er mwyn galluogi’r plant oedd yn byw ar neu o amgylch ardal United Welsh Housing i gael mynediad i’r cynllun chwarae.

Byddai’r staff chwarae’n cerdded i ‘arosfan chwarae’ benodedig ar yr ystâd bob bore, yn cofrestru’r plant a chael sgwrs â’r rhieni, cyn cerdded y plant draw i leoliad y cynllun chwarae. Bu’r datrysiad yma’n un llwyddiannus ac fe ddigwyddodd bedair gwaith y dydd dros oes y cynllun chwarae a gynhaliwyd yn yr ardal.

Cafodd y sefydliadau a brynodd i mewn i’r rhaglen haf eu cynnwys yn y deunyddiau marchnata. Trefnwyd datganiadau i’r wasg ac anfonwyd gwahoddiadau i gynghorwyr lleol ymweld â’r sesiynau chwarae. Darparodd hyn gyfleoedd cynyddu ymwybyddiaeth gwerthfawr. Fel arfer, yn ystod yr haf, bydd cynghorwyr yr awdurdod lleol ar eu gwyliau ac yn y gorffennol golygodd hyn bod rhaglen yr haf, a ddatblygwyd gan y Tîm Chwarae a Chwaraeon, wedi pasio heb dderbyn fawr ddim sylw gan aelodau o’r cyngor.

Fe wnaeth y partneriaethau a esblygodd sicrhau bod chwarae’n aros ar yr agenda am gyfnod hwy o lawer na’r arfer. Bu hyn yn amlwg yn y cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma, er enghraifft gyda staff uwch-reoli’n holi’r Tîm Chwarae a Chwaraeon pa mor llwyddiannus fu rhaglen yr haf a sut y gallem ni, fel awdurdod lleol, adeiladu ar y berthynas gadarnhaol yma.

Mae pob un o’r cynghorau tref / cymuned ym Mro Morgannwg yn wahanol ac mae pob cymuned yn unigryw. Golygodd cydweithio ochr-yn-ochr â’r cynghorau tref / cymuned y bu modd inni ddarparu darpariaeth chwarae oedd yn gweddu i anghenion y plant sy’n byw’n y gymuned honno.

Trosglwyddwyd y cynllun Prynu Diwrnod o Chwarae gan y Tîm Chwarae a Chwaraeon mewn partneriaeth â chynghorau Dinas Powys, Y Wig, Llanilltud Fawr, Penarth, a Thre’r Barri, Cymunedau’n Gyntaf Y Barri, United Welsh Housing, Banc Bwyd Y Fro ac Archfarchnad Morrisons, Y Barri.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.