Merthyr Tudful - Ymgynghoriad Strategaeth Mannau Agored

Yn 2016, yn dilyn ymgynghoriad, cynhyrchodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ei Strategaeth Mannau Agored sy’n anelu i ddynodi ardaloedd sydd angen buddsoddiad pellach o ran amser, adnoddau a rheolaeth i wella cyfanswm mathau penodol o fannau agored, a mynediad iddynt.

Y weledigaeth o ran yr awdurdod lleol yw sicrhau bod chwarae’n cael ei gydnabod yn ei strategaethau a’i bolisïau allweddol. Mae awydd strategol i gynyddu cydlyniad a gweithio mewn partneriaeth gydag eraill i wella cyfleoedd chwarae plant ar draws y fwrdeistref sirol.

Un o’r ardaloedd blaenoriaeth a ddynodwyd yn ystod ymgynghoriad 2016 oedd Parc Sandy, yn Ward Penydarren. Roedd aelodau lleol y ward, swyddogion yr awdurdod lleol, a mudiadau cymunedol a thrydedd sector, i gyd yn awyddus i weithio gyda’i gilydd i wella’r ardal. Mae hyn yn sicrhau cydymffurfiad hefyd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

Dynododd yr ymgynghoriad:

 • Bod y gofod yn cael ei ystyried fel lle llwm, anghyfeillgar ac o natur ddigroeso.
 • Roedd angen mynedfa chwarae-gyfeillgar i atgyfnerthu statws y gofod ar gyfer gweithgareddau chwarae.
 • Roedd mynediad ffisegol yn wael ac yn galw am lefelau graddedig a llwybrau troed hygyrch.
 • Roedd yr ardal angen arwyddion hwyliog a chwarae-gyfeillgar sy’n helpu i egluro natur y gofod a sut y gellir ei ddefnyddio ar gyfer chwarae.
 • Roedd angen gwirio statws yr offer, a gwaredu unrhyw gyfleusterau chwarae diangen.
 • Roedd baw cŵn y tu allan i ffens yr ardal chwarae’n broblem.
 • Roedd yr offer wedi ei anelu at blant iau, gyda fawr ddim ar gyfer plant hŷn.


Ymgynghoriad cymunedol
Cynhaliwyd diwrnod hwyl i’r gymuned a digwyddiad ymgynghori er mwyn ymgysylltu â’r gymuned i edrych ar y meysydd blaenoriaeth ac i gasglu syniadau ac awgrymiadau i wella’r ardal. Yn ogystal, trefnwyd digwyddiad ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc yr ardal er mwyn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u bod yn cael eu cynnwys yn y broses o lunio penderfyniadau. Cafodd yr ysgol gynradd leol ei chynnwys yn y broses ymgynghori hefyd ac fe wnaethon nhw ddynodi’r elfennau canlynol yr oeddent eu ‘eisiau’:

Ardal chwarae

 • paentio neu osod offer newydd
 • mwy o siglenni, a rhai newydd
 • si-so, rowndabowt, ffrâm ddringo
 • pwll neu barc dŵr
 • rampiau beiciau a sglefrfyrddau
 • llithren gyda grisiau
 • darparu ar gyfer plant hŷn
 • meinciau
 • biniau sbwriel.


Cae pêl-droed

 • llwybr beiciau o amgylch y cae
 • parc sglefrio
 • parc dŵr
 • llwybr sgrialu beics
 • ardal bicnic.


Arall

 • rhywle i’r plant wneud celf a chrefft
 • gwell mynediad, yn enwedig ar gyfer pobl anabl
 • ffeiriau yn ystod yr haf.


Wrth gwrs, ‘rhestr dymuniadau’ yw hon. Ond, derbyniwyd nifer o geisiadau am rai eitemau penodol, yn enwedig offer chwarae newydd, lleoedd i eistedd a llwybr i seiclo arno.

Cynllunio a gweithredu
Y cynnig cyntaf oedd creu mynedfa chwarae-gyfeillgar oedd yn atgyfnerthu statws y gofod ar gyfer gweithgareddau chwarae. Y cynllun oedd i’r gofod cyfan gael ei ddatblygu ar gyfer ‘chwarae’ gyda phob agwedd o’r datblygiad i ymgorffori newidiadau fyddai o fudd i gyfleoedd chwarae i blant.

Roedd angen i’r gofod:

 • Fod yn groesawus
 • Bod â mynediad da a diogel
 • Bod ag arwyddion clir, ac offer saff a diogel
 • Mynd i’r afael â phroblem baw cŵn
 • Cynnig cyfleusterau o safon ansawdd cynabyddadwy.


Mae’r ardal chwarae wedi ei ehangu i gynnwys mathau o chwarae mwy naturiol, fel twneli helyg yn creu tir caeëdig ar ffurf coed i greu clawdd. Roedd amgylchedd mwy chwareus i’w greu trwy gyflwyno strwythur tirwedd mwy amrywiol, yn cynnwys:

 • Ardal wlyb yr ochr isaf i’r cae pêl-droed y gellid ei datblygu’n ddôl wlyb trwy blannu plygiau blodau gwyllt. Gellid defnyddio hon ar gyfer gweithgareddau addysgiadol.
 • Gwella mynediad trwy gywiro’r arwynebau a chreu mynedfa fwy deniadol.
 • Gwella’r bencydd i ddarparu gwell cynnwys o ran coed a llwyni er mwyn creu mwy o ficrohinsawdd a chysgod.
 • Cael gafael ar foncyffion coed mawr i’w cerflunio’n seddi anffurfiol.
 • Cyfleoedd ar gyfer plannu coed diddorol ger mynedfeydd allweddol er mwyn gwella golwg y safle, darparu cysgod a bwyd ar gyfer adar.

 

Rhoddodd hyn ddechrau da ar sut i ffurfio rheolaeth y parc, fodd bynnag, roedd adnoddau’n gyfyngedig. Fe wnaeth y Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan a dderbyniwyd oddi wrth Lywodraeth Cymru helpu i gefnogi datblygiad y prosiect.

Cynhaliwyd digwyddiad cymunedol i glirio’r ardal a phaentio’r offer ar y maes chwarae. Wedi trafod, cytunwyd ar ymgyrch farchnata am y prosiect, gyda llawer o bobl o’r gymuned yn cymryd rhan mewn diwrnod plannu. Gweithiodd plant o’r ysgol gynradd leol gydag artist ar y strwythur helyg a helpu’r tîm bioamrywiaeth i blannu coed a llwyni.

Datblygiadau heddiw ac i’r dyfodol
Mae’r gofod wedi ei wella’n aruthrol ac mae’n teimlo’n fwy fel safle y mae pobl yn ‘malio’ amdano, er bod y gwaith yma’n dal i ddigwydd. Bydd gwella ardal Parc Sandy a datblygu’r cynllun yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni. Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt i ddatblygu grŵp ‘cyfeillion y parc’ yn yr ardal ac i gynnal arolwg gyda’r plant yn yr ysgol gynradd leol i dystio i’r defnydd o’r maes chwarae, ac i hysbysu datblygiadau i’r dyfodol. Mae digwyddiadau olynol ar y gweill i’r dyfodol er mwyn cynnal a chynyddu gweithgarwch a diddordeb lleol.

Mae’r gymuned leol, rhanddeiliaid a phartneriaid wedi ymrwymo i wella’r gofod yma a’r ardal o amgylch Parc Sandy fel Man Agored â Blaenoriaeth ac maent yn bwriadu dychwelyd i wneud mwy o waith wedi cynnal ymgynghoriadau pellach.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.