Conwy - Strwythur ar gyfer datblygu a digonolrwydd chwarae

Mae’r astudiaeth achos yma’n disgrifio’r trefniadau gweithio partneriaeth sy’n galluogi datblygu chwarae yng Nghonwy.

Mae Tîm Datblygu Chwarae Conwy’n cynnwys y Prif Swyddog Chwarae ac un Gweithiwr Datblygu Chwarae, y mae’r ddau ohonynt yn gweithio llawn amser. Ariennir y Tîm Datblygu Chwarae trwy grant Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru, a weinyddir gan yr awdurdod lleol. Cyflogir y Tîm Datblygu Chwarae gan y Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol, Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) ac, o’r herwydd, telir y Grant Teuluoedd yn Gyntaf i CVSC. Mae’r trefniant yma’n cyfuno’r drydedd sector, yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru mewn gwaith partneriaeth.

Mae’r Tîm Datblygu Chwarae’n trosglwyddo nifer o brosiectau’n cynnwys (ond heb eu cyfyngu i):

 • Hyfforddiant gwaith chwarae
 • Datblygu polisïau a hyfforddiant ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cynllun Cyfoethogi Chwarae – cynllun sicrhau ansawdd sy’n gwella cyfleoedd chwarae mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant.
 • Digwyddiad dathlu Diwrnod Chwarae a darpariaeth chwarae arall, fel y Siop Chwarae ‘Pop Up’.
 • Cyrsiau magu plant chwareus
 • Datblygu chwarae strategol gyda phartneriaid, fel diogelwch ffyrdd, cynllunio ac archwilio meysydd chwarae
 • Cefnogi grwpiau cymunedol i wella cyfleoedd ar gyfer chwarae.

 

Mae’r Prif Swyddog Chwarae’n gyfrifol hefyd am gwblhau Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Conwy a chreu a throsglwyddo’r cynlluniau gweithredu sy’n codi o hwn.

Mae nifer o fuddiannau i’r ffaith bod y Tîm Datblygu Chwarae’n rhan o CVSC ac, felly, o’r drydedd sector:

 • Annibyniaeth o’r awdurdod lleol
 • Gallu i ymateb yn gyflym i anghenion newidiol y sector
 • Rhyddid i roi tro ar syniadau arloesol cyffrous
 • Prosiect hynod o effeithlon
 • Yn y sefyllfa orau i ymgysylltu â gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol
 • Yn y sefyllfa orau i gynnig cefnogaeth i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ac i dynnu ar arbenigaeth cydweithwyr
 • Gallu i ymgeisio am ariannu elusennol ar gyfer gweithgareddau ychwanegol, fel Diwrnod Chwarae, achrediad neu gyrsiau magu plant ychwanegol.

 

Mae ein sefyllfa gyda CVSC yn golygu ein bod yn ddibynnol ar weithio partneriaeth a chanfod nodau cyffredin i’n helpu i weithio gyda sefydliadau eraill. Mae’r drydedd sector, a CVSC yn enwedig, wedi hen arfer mynd ati’n rhagweithiol i greu cysylltiadau gyda sefydliadau eraill ac maent yn fedrus iawn a gyda chysylltiadau niferus i allu gwneud hyn. Ar hyn o bryd, mae gennym brosiectau ar y cyd neu waith yn mynd rhagddo gyda’r canlynol (nid yw’r rhestr hwn yn un cyflawn):

 • Cymunedau’n Gyntaf
 • Cynllunio Strategol (yr awdurdod lleol)
 • Cymdeithasau Tai
 • Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (yr awdurdod lleol)
 • Diogelwch Ffyrdd (yr awdurdod lleol)
 • Prifysgol Bangor – Ehangu Mynediad
 • Amgylcheddau, Ffyrdd a Chyfleusterau (yr awdurdod lleol)
 • Ysgolion
 • Lleoliadau gofal plant
 • Lleoliadau Ysgolion Coedwig
 • Grwpiau Cymunedol
 • Gwirfoddolwyr
 • Coleg AB
 • Swyddogion Arweiniol Strategol (yr awdurdod lleol)
 • Y Gwasanaethau Cymdeithasol (yr awdurdod lleol)
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (yr awdurdod lleol)
 • Y Gwasanaethau Ieuenctid (yr awdurdod lleol)
 • Cyngor Ieuenctid (yr awdurdod lleol)
 • Comisiynydd Plant Cymru.

 

Mae’n allweddol bwysig inni barhau i hysbysu’r cysylltiadau hyn am bwysigrwydd chwarae a byddwn yn defnyddio trafodaethau proffesiynol, cyfarfodydd, hyfforddiant a chynadleddau i wneud hyn.

Cynhelir yr Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gan y Tîm Datblygu Chwarae ar ran yr awdurdod lleol. Er nad ydym yn rhan o’r awdurdod lleol, ni wnaethom wynebu unrhyw rwystrau wrth ymgynghori â’r adrannau perthnasol a chreu camau gweithredu gyda’r rhain. Fe wnaethom sylwi, trwy allu bod yn ymatebol a hyblyg yn y modd y byddwn yn delio â phroblemau neu rwystrau i chwarae, y golygodd hyn y gallem ymrwymo, gyda’r awdurdod lleol, i gamau gweithredu arloesol, newydd na fyddent wedi bod yn bosibl fel arall. Er enghraifft, creu a pheilota asesiadau Gwerth Chwarae sy’n cyfuno archwiliadau meysydd chwarae, safonau meincnodi, asesiad ansoddol mannau agored a’r asesiad gwerth chwarae a digonolrwydd argymelledig.

Roedd dal angen i’r Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae fynd trwy brosesau mewnol yr awdurdod lleol ac fe wnaeth y Prif Swyddog Chwarae ei gyflwyno i Grwpiau Prif Ddeilliannau a Chraffu’r Cyngor.

Dylid deall y strwythur presennol ar gyfer datblygu chwarae yng Nghonwy yng nghyd-destun hanes chwarae’n y sir. Fel gyda nifer o siroedd, fe wnaeth Rhaglen Chwarae’r Loteri FAWR alluogi twf darpariaeth gwaith chwarae. Awdurdod lleol Conwy wnaeth lywyddu prosiect Chwarae Loteri FAWR Gogledd Orllewin Cymru, sef y Ceidwaid Chwarae. Galluogwyd y Sir i lywyddu’r prosiect hwn trwy’r gefnogaeth strategol gref a gynigwyd gan swyddogion arweiniol a gyda chefnogaeth Chwarae Cymru a Prif Swyddog Chwarae Conwy. Gweithiodd y prosiect Ceidwaid Chwarae, ynghyd â Phrif Swyddog Chwarae Conwy, yn dda wrth gyfleu pwysigrwydd chwarae i weithwyr proffesiynol yn yr awdurdod lleol. Golygodd y gwaith eiriol yma bod pawb yn deall ac yn cefnogi pwysigrwydd gwaith Datblygu Chwarae ac arweiniodd at glustnodi ariannu Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer y Tîm Datblygu Chwarae.

Hanes

Yn 2009, clustnodwyd cyllid trwy gyfuniad o ariannu Cymorth a Dechrau’n Deg ar gyfer y Prif Swyddog Chwarae. Amcan penodol yr ariannu yma oedd datblygu a gweithredu Strategaeth Chwarae ar gyfer Conwy. Tra bo swyddog chwarae blaenorol wedi ei leoli yn Adran Hamdden yr awdurdod lleol, teimlwyd y byddai llywyddu’r swydd o fewn CVSC yn dod â chyfleoedd eraill, yn cynnwys: gwrthrycholdeb oddi wrth yr awdurdod lleol, mynediad i ffynonellau ariannu gwahanol a manteisio ar berthnasau da gyda grwpiau cymunedol. Yn ogystal, fe adeiladodd ar drefniant partneriaeth dda gyda CVSC oedd eisoes yn darparu desg a chefnogaeth ar gyfer swydd swyddog chwarae rhanbarthol fel rhan o brosiect Chwarae Plant y Loteri FAWR. Byddai’r Prif Swyddog Chwarae’n mynd ymlaen i fod yn rheolwr llinell ar ddwy swydd o dan brosiect y Loteri FAWR.

Pan gyflwynwyd rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn 2011, parhawyd â’r ariannu i gefnogi swydd y Prif Swyddog Chwarae a gweithrediad parhaus Strategaeth Chwarae Conwy 2010-2013. Bryd hynny, bu cais ail rownd i raglen Chwarae Plant y Loteri FAWR yn llwyddiannus, yn dilyn arweiniad gan Gonwy a’r Prif Swyddog Chwarae, wnaeth sefydlu’r Prosiect Ceidwaid Chwarae.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.