Sir Benfro - Tîm Chwarae Rhieni Ystad Mount

Yn ystod 2017, roedd teuluoedd oedd yn byw ar ystâd dai yn Sir Benfro yn cael mynediad i ddarpariaeth chwarae mynediad agored rheolaidd. Pan ddaeth ariannu ar gyfer y sesiynau chwarae i ben, gofynnwyd i’r rhieni pe baent yn ystyried derbyn hyfforddiant a ffurfio tîm chwarae rhieni, i oruchwylio darpariaeth chwarae i’r dyfodol. Roedd gan nifer o’r rhieni ddiddordeb ac roeddent eisiau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant oedd yn byw ar eu hystâd.

Datblygodd y Swyddog Digonolrwydd Chwarae a Swyddog Tai yr awdurdod lleol bartneriaeth i gynnig hyfforddiant chwarae i rieni. Astudiodd y rhieni gwrs Lefel 1 Rhwydwaith y Coleg Agored (OCN) mewn Gwaith Chwarae. Hefyd, ymysg cymwysterau eraill, enillodd y rhieni dystysgrifau Diogelu Haen 1 trwy dîm Dysgu a Datblygu’r Cyngor. I rai o’r rhieni, dyma’r tro cyntaf mewn nifer o flynyddoedd iddynt fod mewn amgylchedd dysgu fel ystafell ddosbarth.  

Sicrhaodd ariannu Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, dillad gwaith i’r staff, offer chwarae, pecynnau cymorth cyntaf, pwll tân, a thalu am gostau hurio’r ganolfan gymunedol leol ar gyfer y sesiynau chwarae. Cynigodd y Tîm Chwarae chwe sesiwn chwarae er mwyn i’r rhieni allu rhoi’r theori a ddysgwyd yn ddiweddar ar waith a’u helpu i ddatblygu a chynyddu eu hyder. Aeth y Tîm Chwarae â chasgliad amrywiol o offer i’r ganolfan a goruchwylio’r sesiynau, gan gynnig cyngor ac arweiniad pan oedd angen.

Galluogodd y prosiect y rhieni i dreulio amser o safon gyda’i gilydd, yn chwarae, cymdeithasu a chreu rhwydwaith cefnogi chwarae yn eu cymuned. Roedd yn anelu i:

 • greu cyfleodd chwarae cynaliadwy
 • cynyddu sgiliau rhieni i fod yn weithwyr chwarae gwirfoddol ac i arwain sesiynau chwarae
 • darparu amrywiaeth o adnoddau chwarae i annog chwarae’n llawn dychymyg
 • gwella canfyddiad o’r gymuned
 • darparu cyfle i’r plant chwarae’r tu allan
 • dod â’r gymuned at ei gilydd.


Bydd cyfleoedd pellach i fwy o rieni gwblhau cyrsiau hyfforddiant chwarae achrededig a chyrsiau eraill fydd yn cynyddu cyfleoedd cyflogaeth. Mae’r cynllun chwarae’n cynnig cyfle hefyd i rieni ymuno â’r cynllun bancio amser lleol, ble y gallant ennill credydau am yr oriau y maent yn eu gwirfoddoli ac fel ‘tâl’ byddant yn ennill credydau i’w ‘gwario’ gyda busnesau lleol.

Bydd y cynllun chwarae, yn y pen draw, yn ehangu i gynnig sesiynau chwarae yn ystod gwyliau’r haf. Bellach mae partneriaid allanol, er enghraifft, Sir Benfro yn Dysgu a Heddlu Dyfed-Powys, yn mynychu’r ganolfan gymunedol, i gwrdd â’r rhieni a dweud wrthynt am yr hyn y gallant ei gynnig o ran cefnogaeth, cyngor a chyrsiau defnyddiol.

Mae’r plant:

 • yn ddiogel
 • yn cael eu galluogi
 • yn chwarae’n gydweithredol ac yn llawn dychymyg gyda’u cyfoedion
 • yn llawn diddordeb ac yn hapus
 • yn cael dewis o offer
 • yn defnyddio eu menter eu hunain
 • yn cymryd cyfrifoldeb am offer
 • yn cael caniatâd i fod yn blant.


Mae rhieni:

 • wedi ennill hyder ac, yn eu tro, wedi dechrau datblygu cyfathrebu cadarnhaol
 • â gwell hunan-barch
 • wedi ennill syniadau, sgiliau a gwybodaeth newydd
 • wedi ehangu eu cylch cyfeillion
 • wedi dechrau newid canfyddiadau negyddol am eu cymuned
 • wedi tyfu’n fodelau rôl ar gyfer plant a rhieni eraill
 • wedi cofrestru ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli eraill
 • wedi ennill hyfforddiant a chymwysterau achrededig allai arwain at waith cyflogedig
 • wedi gwella eu lles.


Mae teuluoedd yn:

 • creu trefn arferol newydd i’w hunain
 • cyfrannu at eu cymuned
 • cael mynediad i offer er mwyn i rieni a phlant allu chwarae gyda’i gilydd
 • cynyddu eu cyfleoedd i dderbyn cefnogaeth oddi wrth asiantaethau allanol
 • mwynhau cael rhywbeth i edrych ymlaen ato.
   

Mae gan gymunedau:

 • fynediad i sesiynau chwarae ar yr ystâd
 • mynediad i ganolfan gymunedol
 • mynediad i gyrsiau addysg i oedolion, er enghraifft llythrennedd, mathemateg a thechnoleg ddigidol
 • cyfleoedd i ymgysylltu, cymdeithasu a chreu rhwydweithiau a chyfeillgarwch gydag oedolion eraill ar yr ystâd.
   

Fe wnaeth y rhieni grynhoi eu profiadau:

‘Mae fy nhaith chwarae wedi bod yn llawn straen, ond roeddwn yn gwybod fy mod yn gwneud rhywbeth fyddai o fudd i fy nghymuned, gan imi dyfu i fyny ar yr ystâd a’i gweld yn cael ei rhedeg i lawr. Rydyn ni nawr yn ei gwneud hi’n well ar gyfer y plant. Mae wedi gwneud gwahaniaeth anferth i mi a fy mhlant - rydyn ni’n chwarae llawer mwy gyda’n gilydd nawr.’ Sarah

‘Mae gen i ymdeimlad mawr o falchder gweld y plant yn gwenu ac yn mwynhau eu hunain. Mae bod yn blentyn yn golygu cael hwyl. Gobeithio ein bod wedi cyflawni hyn trwy wneud yr hyfforddiant a chynnal sesiynau bob Dydd Mercher.’ Linda

‘Rwyf wedi mwynhau’r sesiynau gyda’r plant a dod i adnabod yr holl bobl sy’n mynychu. Mae’r hyder yr ydw i wedi ei ennill ers y dechrau wedi fy helpu’n fawr. Rydyn ni’n anelu i ddod ar gymuned yma at ei gilydd.’ Leeanna

Mae’r prosiect yma’n cwmpasu Materion B, Ch, E ac F yr Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

Mae gorchestion y tîm wedi eu cydnabod yn genedlaethol yng Ngwobrau TPAS Cymru 2018, ble yr enillodd drydedd wobr yn yr adran Gweithredu Cymunedol.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.