Casnewydd - Ymgynghoriad meysydd chwarae

Yn 2014, roedd Cyngor Dinas Casnewydd am osod offer meysydd chwarae sefydlog yn ward y Graig yng Nghasnewydd. Roedd ariannu wedi ei ennill trwy adran 106 i ddatblygu chwe ardal chwarae yn ardaloedd Basaleg a Rhiwderyn.

Adran Parciau a Hamdden Casnewydd wnaeth arwain y datblygiad a gwneud cais am gefnogaeth Cynghorwyr y Ddinas, Cynghorwyr Cymunedol a’r Tîm Datblygu Chwarae, i gynnwys ac ymgynghori ag aelodau’r gymuned leol, yn cynnwys plant a phobl ifanc.

Cynhaliwyd digwyddiadau ymgynghori mewn canolfannau cymunedol yn y ddwy ardal a gwahoddwyd y trigolion i weld y cynigion ac i gyflwyno eu barn os oeddent yn credu y byddai’r ardaloedd o fudd i’w cymunedau. Roedd y cynigion cychwynnol yn cynnwys parc plant bach, parc plant a phobl ifanc a pharc i bobl yn eu harddegau ym mhob cymuned. Roedd cyfranogaeth Cynghorwyr yn y broses yma’n sylweddol iawn, gan y teimlwyd y gallent gefnogi eu cymunedau i wneud dewis deallus. Arddangosodd cyflwyniad trylwyr, a drosglwyddwyd gan y tîm Parciau a Hamdden gyda chymorth y tîm Datblygu Chwarae, y gwerth o ran chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc, tra’n tawelu rhywfaint o bryderon cyffredin am yr effeithiau negyddol y gallai’r parciau chwarae eu cael.

Yn ogystal, roedd y tîm Parciau a Hamdden yn teimlo’n gryf iawn y dylai plant a phobl ifanc yr ardal chwarae rhan allweddol ym mhroses llunio penderfyniadau’r prosiect. Gan gofio hyn, cynhaliwyd ymgynghoriad yn Ysgol Gynradd Pentrepoeth, yr unig ysgol gynradd sy’n gwasanaethu’r ddwy ardal. Yn yr un modd, cynhaliwyd ymgynghoriad ar raddfa lai gyda grwpiau cymunedol lleol, fel grwpiau’r sgowtiaid a’r brownis. Cynhaliwyd hyn dros gyfnod o fisoedd gan y tîm Datblygu Chwarae.

Fe wnaeth yr ymgynghoriad ysgol cyntaf gynnwys 295 o blant oedran cynradd. Gofynnodd yr ymgynghoriad i’r plant beth hoffent ei weld yn y parciau, o ran offer chwarae a phethau ychwanegol, fel planhigion, meinciau a biniau sbwriel. Fe wnaeth yr ymgynghoriad ganolbwyntio hefyd ar beth oedd yn atal plant rhag mynychu parciau a sut y gallem eu gwneud yn fwy hygyrch, gan annog pob oed i’w defnyddio ac edrych ar eu hôl hefyd. Yn ystod y broses hon, dynododd y plant nifer o elfennau pwysig – roedd rhaid i’r offer ei hun fod yn symbylol, yn hwyl ac yn gyffrous ac roedd rhaid i ardal y parc gynnwys nodweddion ychwanegol fel planhigion a mannau i guddio, ac roedd sbwriel a gwahardd ysmygu’n flaenoriaethau pwysig hefyd.

Yn seiliedig ar yr adborth a dderbyniwyd gan y plant yr ymgynghorwyd â hwy, cynhaliwyd proses dendro, wnaeth gynnwys gweld chwe chwmni’n cynhyrchu cynlluniau ar gyfer pob ardal o’r parciau. Aseswyd y rhain yn erbyn nifer o griteria, gan gynnwys y defnydd gorau o’r gofod, mentrau ailgylchu ac ailddefnyddio, darpariaeth ar gyfer chwarae cynhwysol, gwerth chwarae a chynyddu sgiliau a chyflawni anghenion yr ymgynghoriad. Cynhaliwyd yr asesiad tendro yma mewn cydweithrediad rhwng y timau Parciau a Hamdden a Datblygu Chwarae, er mwyn sicrhau bod canlyniadau’r ymgynghoriad a gasglwyd o’r ysgol gynradd yn rym gyrru wrth benderfynu ar y ceisiadau tendro mwyaf priodol.

Wedi cwblhau’r broses yma, detholwyd tri chais tendro i’w cynnwys mewn ail ymgynghoriad yn yr ysgol gynradd. Dangoswyd casgliad o gynlluniau arfaethedig ar gyfer pob parc yn y ddwy ardal, gan y tri ymgeisydd tendro, i 231 o blant (ni fu modd i blant blwyddyn 5 gyfrannu oherwydd yr arholiadau) ac roedd barn y plant yn gymysg iawn. Er enghraifft, tra yr aseswyd bod un tendr yn wych ar gyfer y parc plant a phobl ifanc, teimlwyd nad oeddent wedi cymryd i ystyriaeth anghenion y plant ar gyfer y parc plant bach; dywedodd un plentyn blwyddyn 4 ‘mae angen iddo fod yn hwyliog a lliwgar achos mae’r rhai bach yn hoffi hynny’.

Fodd bynnag, wedi llawer o grafu pen, trafod a newid meddyliau, dewisodd y plant eu hoff gynllun ar gyfer pob parc ym mhob ardal, yn seiliedig ar yr hyn yr oeddent wedi gofyn amdano’n y lle cyntaf. Yna casglwyd y pleidleisiau a’u cyfrif, a dyfarnwyd y tendr i’r cwmni llwyddiannus. Bellach, mae tri pharc ym mhob ardal sy’n darparu ar gyfer anghenion oedrannau penodol, ond sy’n hygyrch i bawb ac, ar hyn o bryd, rydym yn trefnu i fynd i’r ysgol i gynnal gwerthusiad gyda’r plant am y parciau a grëwyd.

O ran yr Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, mae’r broses yma wedi gwella nifer o’r meysydd targed a bennwyd.

Ym Mater C, gofod sydd ar gael i blant chwarae, mannau agored, lleoliadau chwarae awyr agored penodedig heb eu staffio:

 • Caiff safleoedd tir llwyd, sy’n berchen i’r awdurdod lleol, eu hasesu am y potensial i’r safle gael ei adennill i ddarparu ar gyfer chwarae plant
 • Bydd yr awdurdod lleol yn asesu mannau chwarae am eu gwerth chwarae a’u potensial i gynyddu eu defnydd chwarae, fel yr amlinellir yn y Canllaw Statudol
 • Mae’r awdurdod chwarae wedi cyflwyno meysydd chwarae di-fwg

 

Ym Mater H, ymgysylltu â’r gymuned a chyfranogaeth gymunedol:

 • Mae’r awdurdod lleol yn hybu mentrau i ymgysylltu â grwpiau ieuenctid, cynghorau ysgol, cyrff llywodraethol ysgolion, grwpiau cymunedol a grwpiau perthnasol eraill wrth gyfoethogi cyfleoedd chwarae ar gyfer plant yn ei ardal
 • Mae’r Awdurdod Lleol yn hybu ymgysylltiad cymunedol wrth:
  - wneud gofod ar gael ac yn addas ar gyfer chwarae
  - trefnu digwyddiadau chwarae
  - agweddau cadarnhaol tuag at blant a chwarae
  - hyfforddiant ar bwysigrwydd chwarae.

 

Mae’r cydweithio traws-sector a’r gweithio partneriaeth o fewn y sefydliad wedi blaenoriaethu hawl plant i chwarae, fel y nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), gan sicrhau ymgynghoriad a gwerthusiad llawn, gan ganiatáu iddynt lunio penderfyniadau fydd yn effeithio ar eu gofod chwarae.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.