Chwarae Mynediad Agored - diffiniad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gall darpariaeth chwarae Mynediad Agored fod yn ddarpariaeth barhaol neu dymor byr, wedi ei leoli mewn amrywiol sefyllfaoedd sydd â neu sydd heb adeilad arno gan gynnwys canolfannau chwarae, meysydd chwarae antur, cynlluniau chwarae a pharciau.

Tra bo'r term Mynediad Agored yn ymwneud â darpariaeth gofrestredig ar gyfer plant dan 12 mlwydd oed, bydd darpariaeth o'r fath fel arfer yn darparu ar gyfer ystod eang o blant, gan gynnwys rhai dros 12 mlwydd oed.

Pwrpas y ddarpariaeth yw darparu cyfleoedd chwarae wedi eu staffio ar gyfer plant, a hynny fel arfer heb eu rhieni'n bresennol. Ni cheir cyfyngiadau ar symudiadau'r plant, ar wahân i sefyllfaoedd sy'n berthnasol i faterion iechyd, ac ni rwystrir y plant rhag mynd a dod fel y dymunant. Caiff plant y rhyddid i ddewis yr ystod o weithgarwch chwarae yr hoffent ei fwynhau a gyda phwy i chwarae.

Mae Llywodraeth Cymru'n diffinio chwarae fel ymddygiad: a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol ac a gymhellir yn gynhenid ac a gaiff ei berfformio am ddim nod na gwobr allanol. Hynny yw, bydd plant a phobl ifanc yn pennu ac yn rheoli cynnwys a bwriad eu chwarae trwy ddilyn eu greddf, eu syniadau a'u diddordebau eu hunain, yn eu ffordd eu hunain am eu rhesymau eu hunain.

O ganlyniad i weithredu Ddeddf Plant 1989 cafodd darpariaeth chwarae ar gyfer plant o dan wyth mlwydd oed ei ddiffinio gan y lefel o ofal a ddarperir a chafodd darpariaeth chwarae yn gyffredinol ei ddisgrifio fel darpariaeth mynediad agored. Cafodd yr oedran uchaf ar gyfer gofal plant wedi ei gofrestru yng Nghymru ei ymestyn o 8 oed i 12 oed ar 1 Ebrill 2016. 

Oherwydd y dryswch ynghylch chwarae a gofal plant, yn aml iawn caiff Mynediad Agored ei ddefnyddio'n anghywir i ddisgrifio darpariaeth chwarae sydd heb ei staffio. Ond mae'r term Mynediad Agored yn ymwneud yn unig â'r lefel o ofal a ddarperir i blant o fewn sefyllfa sydd wedi ei staffio.

Mae Chwarae Cymru'n credu y dylid cynnal Erthygl 31 o Gytundeb y Cenhedloedd Unedig a'r Hawliau'r Plentyn yng Nghymru (UNCRC), a gan ei bod yn hawl na ddylai mynediad plant i ddarpariaeth gael ei bennu gan eu gallu i dalu ac na ddylid cael unrhyw amodau mynediad eraill ar wahân i rai sy'n ymwneud â diogelwch a lles yr unigolyn ac eraill.

Lawrlwytho Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.