Cwestiynau Cyffredin

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cwestiynau Cyffredin

Mae’r canlynol yn gwestiynau cyffredin am Chwarae Cymru, ei waith a materion yn ymwneud â chwarae.

Chwarae Cymru

Pwy yw Chwarae Cymru?

Chwarae Cymru yw’r elusen cenedlaethol er chwarae plant. Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru trwy'r Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Beth mae Chwarae Cymru yn ei wneud?

Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer da ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gall plant chwarae.


Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn neu gyfrifoldeb dros ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Rhagor o wybodaeth

Pwy sy’n gweithio yn Chwarae Cymru?

Mae ein tîm wedi ei restru yn nhrefn yr wyddor:

Mike Greenaway - Cyfarwyddwr
Ruth O'Donoghue - Swyddog Cyllid
Martin King-Sheard - Swyddog Datblygu'r Gweithlu
Marianne Mannello - Cyfarwyddwraig Gynorthwyol (Polisi, Cymorth ac Eiriolaeth)
Kathy Muse - Rheolwraig Swyddfa
Angharad Wyn Jones - Rheolwraig Cyfathrebiadau

Sut mae Chwarae Cymru yn cael ei redeg?

Mae Chwarae Cymru'n elusen gofrestredig ac yn cwmni a gofrestrwyd yng Nghymru. Mae gennym Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n goruchwylio rhedeg Chwarae Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein amcanion mewn modd effeithiol ac effeithlon yn unol â'r gyfraith. Ceir hefyd nifer o Sylwedyddion i'r Bwrdd, sy'n cynorthwyo'r Ymddiriedolwyr ond sydd heb bleidlais.

Yn lle mae swyddfa Chwarae Cymru?

Lleolir swyddfa Chwarae Cymru yn Nhŷ Parc, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3AF

Beth yw manylion cyswllt Chwarae Cymru?

Rhif ffôn: 029 2048 6050
Llinell Gymraeg: 029 2240 9795

Ebost

Pryd mae swyddfa Chwarae Cymru ar agor? Alla i ymweld?

Mae swyddfa Chwarae ar agor rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm. Mae croeso i ymwelwyr trwy drefniant ymlaen llaw.

Aelodaeth

A yw Chwarae Cymru yn fudiad aelodaeth?

Ydi.

Mae aelodaeth cyswllt yn agored i bob sefydliad ac unigolyn sy'n byw yng Nghymru.Mae aelodaeth cyswllt rhyngwladol yn agored i unrhyw sefydliad neu unigolyn sy'n byw neu'n gweithio y tu allan i Gymru hoffai gefnogi gwaith Chwarae Cymru. Mae'r buddiannau aelodaeth yn gyfyngedig gan ein bod, fel elusen, wedi ein cofrestru i weithio er budd plant a phobl ifainc yng Nghymru.

Pam dod yn aelod?

Oherwydd eich bod yn malio am y modd y bydd cymdeithas yn trin plant a’ch bod yn cydnabod bod Chwarae Cymru angen cefnogaeth i adennill lle ac amser ar gyfer chwarae plant. Bydd y rhan fwyaf o rieni a neiniau a theidiau (a mamgus a thadcus!), pan ofynnir iddynt fyfyrio ar eu profiadau mewn plentyndod, yn dweud mai’r gwahaniaeth pennaf rhwng eu profiadau hwy a phrofiadau eu plant neu eu hwyrion yw colli’r rhyddid i chwarae. Helpwch Chwarae Cymru i unioni’r fantol.

Sut ydw i’n ymaelodi?

Cwblhewch a dychwelwch ffurflen aelodaeth Chwarae Cymru. Gellir talu trwy siec, trosglwyddiad banc neu gellir gofyn am anfoneb.

Rhagor o wybodaeth

Beth yw’r buddiannau o fod yn aelod?

Byddwn yn: eich hysbysu ynghylch ymgynghoriadau allweddol; eich hysbysu am ddatblygiadau a gwaith ymchwil newydd; rhoi gostyngiad ichi ar brisiau mynediad i ddigwyddiadau Chwarae Cymru ac yn rhoi pris arbennig ichi ar gyhoeddiadau Chwarae Cymru; eich galluogi i drefnu gwiriadau gyda’r Biwro Cofnodion Troseddol yn rhad ac am ddim ar gyfer staff sy’n gweithio mewn darpariaeth chwarae rheoledig.

Fel aelod gallwch: ymuno â’r ymgyrch i wneud Cymru’n le mwy chwaraegyfeillgar; helpu i hysbysu ein safbwynt a dylanwadu ar ein gwaith gyda’r llywodraeth ac asiantaethau eraill; atgyfnerthu ein safbwynt pan fyddwn yn lobïo am newid; ein helpu i werthuso ein effeithlonrwydd; enwebu a chael eich enwebu i Fwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru.

Gofynnir i bob aelod gefnogi: yr Egwyddorion Gwaith Chwarae, a Pholisi Chwarae Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Faint mae’n ei gostio i ymaelodi?

Unigolyn (byw yng Nghymru): £10
Sefydliad (llai nag un aelod o staff llawn amser): £25
Rhyngwladol (tu allan i Gymru): £25
Sefydliad (mwy nag un aelod o staff llawn amser): £50
Masnachol/preifat: £75
Awdurdod Lleol: £100

Gwasanaeth Gwybodaeth

Beth mae Gwasanaeth Gwybodaeth Chwarae Cymru yn ei gynnig?

Rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru sydd â diddordeb mewn chwarae plant, a byddwn yn gweithio gyda'r cyfryngau i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch anghenion chwarae plant a phobl ifanc ymysg y cyhoedd yn gyffredinol.

Rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ehangach i aelodau: e-fwletin rheolaidd syn hysbysu aelodau ynghylch ariannu newydd, digwyddiadau, gwaith ymchwil a chyhoeddiadau; golwg ymlaen llaw ar daflenni briffio, cylchgronau a chyhoeddiadau eraill Chwarae Cymru;
 mynediad in ymatebion i ymgynghoriadau.

A yw Chwarae Cymru yn cynhyrchu cyhoeddiadau ac adnoddau?

Rydym hefyd yn cyhoeddi cylchgrawn, Chwarae dros Gymru, llyfrau a taflenni gwybodaeth i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch chwarae plant a phobl ifanc ac arfer da wrth ei ddarparu.

Sut ydw i’n tanysgrifio i’r cylchgrawn Chwarae dros Gymru?

Anfonir Chwarae dros Gymru, yn rhad ac am ddim, at unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae plant a phobl ifanc ac sy'n byw neu'n gweithio yng Nghymru - mae ar gael hefyd i'w lawrlwytho, yn rhad ac am ddim, o'r wefan hon.

Cysylltwch â ni os yr hoffech dderbyn Chwarae dros Gymru – ar ffurf copi caled neu yn electronig.

Alla i hysbysebu swydd ar wefan Chwarae Cymru?

Os yr hoffech hysbysebu swydd berthnasol yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio. Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

A yw Chwarae Cymru yn cynnig arolygiadau diogelwch ardaeloedd chwarae?

Nid yw Chwarae Cymru yn cynnig arolygiadau diogelwch ardaeloedd chwarae bellach. Cysylltwch â Register of Play Inspectors International am restr o arolygwyr sy'n gweithredu yng Nghymru,

Llyfrgell

Beth sydd yn llyfrgell Chwarae Cymru?

Credwn mai hwn yw'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o lyfrau ar chwarae plant a darpariaeth chwarae yng Nghymru. Mae'n adnodd allweddol ar gyfer gweithwyr chwarae, athrawon, hyfforddwyr, myfyrwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb ym maes chwarae plant.

Mae gennym gasgliad o ddeunydd cyfredol ac allan o brint ar ystod eang o bynciau sy'n ymwneud â phlant a chwarae - o theori chwarae a datblygiad plant, i adeiladu tŷ pen coeden.

Rhagor o wybodaeth

Bydd ein catalog llyfrgell ar gael arlein yn y dyfodol agos.

Yn lle mae’r llyfrgell?

Lleolir Llyfrgell Chwarae Cymru yn ein Swyddfa Genedlaethol ym Mae Caerdydd. Mae gennym hefyd gasgliad llai o lyfrau ac adnoddau cyfeiriol yn y llyfrgell ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Alla i ymweld â’r llyfrgell?

Mae croeso cynnes i ymwelwyr a grwpiau bychain o fyfyrwyr - cysylltwch â'n Gwasanaeth Gwybodaeth i drefnu ymweliad a byddwn yn falch i'ch helpu. Ceir cornel dawel i bori ac astudio.

Alla i fenthyca cyhoeddiadau?

Ni allwn fenthyca llyfrau ar hyn o bryd. Mae gennym gyfleusterau llungopio sy'n gweithredu o fewn y ddeddf hawlfraint.

Chwarae

Beth yw chwarae?

Mae chwarae'n anodd i'w ddiffinio - mae'n nifer o wahanol fathau o ymddygiadau a rhyngweithiadau gydag eraill a/neu gydag amgylcheddau a gwrthrychau.

Mae Polisi Chwarae (2002) Llywodraeth Cynulliad Cymru yn diffinio chwarae fel a ganlyn:

mae chwarae yn cwmpasu ymddygiad plant a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol ac a gymhellir yn gynhenid. Nid yw'n cael ei berfformio er mwyn nod neu wobr allanol, ac mae'n rhan sylfaenol ac integredig o ddatblygiad iach - nid yn unig ar gyfer plant unigol, ond hefyd ar gyfer y gymdeithas y maent yn byw ynddi.

Mae chwarae'n cyfrannu at les a gwytnwch bodau dynol - yn enwedig rhai ifainc. Mae cael mannau croesawus, digon o amser a chwmni pobl eraill i chwarae â nhw bob dydd, o bwys mawr i bob plentyn a pherson ifanc - fel oedolion bydd angen inni feithrin amgylcheddau syn cefnogi hyn.

Rhagor o wybodaeth

Beth mae ‘a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol a gymhellir yn gynhenid’ yn ei olygu?

Golyga a ddewisir yn rhydd fod y plant eu hunain yn dewis pryd, sut a beth i'w chwarae. O'r herwydd, nid yw'n rhan o raglen benodol ac nid yw'n cynnwys unrhyw gamau y bydd raid eu cwblhau.

Golyga a gyfarwyddir yn bersonol y bydd y plant eu hunain yn penderfynu ar y rheolau a'r rolau y byddant yn eu dewis o fewn y chwarae.

Golyga a gymhellir yn gynhenid y caiff y chwarae ei gyflawni er ei les ei hun, ac na chaiff ei berfformio er mwyn ennill unrhyw wobr, tystysgrif neu statws.

A oes gan blant yr ‘hawl’ i chwarae?

Mae gan bob plentyn yr hawl i chwarae, fel sydd wedi ei amlinellu yng Nghytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a gan Llywodraeth Cymru.

Caiff hyn ei gydnabod gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru fel ei gilydd. Dywed Erthygl 31 y Cytundeb:
Mae gan bob plentyn yr hawl i orffwys a hamdden, i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae ac adloniadol sy'n briodol i oedran y plentyn ac i gymryd rhan mewn bywyd diwylliannol a'r celfyddydau heb unrhyw rwystr.

Datganodd Swyddfa'r Comisiynydd Plant, sy’n monitro ac amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc, bod darparu ar gyfer chwarae plant yn fater o hawl.

Beth yw amgylchedd chwarae cyfoethog?

Mae amgylchedd chwarae cyfoethog: yn amgylchedd ffisegol amrywiol a diddorol sy'n mwyafu'r posibiliadau ar gyfer cymdeithasu, creadigedd, dyfeisgarwch a her; ac yn fan ble y bydd plant yn teimlo'n rhydd i chwarae yn eu ffordd eu hunain, ac ar eu telerau eu hunain.

Beth mae darpariaeth chwarae o safon yn ei gynnig?

Bydd darpariaeth chwarae o safon yn cynnig cyfle i bob plentyn a pherson ifanc i gael rhyddid i ryngweithio â, neu i brofi, y canlynol:

  • plant a phobl ifanc eraill - gyda'r dewis i chwarae ar eu pen eu hunain neu gydag eraill, i drafod, i gydweithio, i ddadlau, a datrys anghydfodau
  • y byd naturiol - y tywydd, coed, planhigion, pryfetach, anifeiliaid, mwd 
  • rhannau rhydd - deunyddiau naturiol a synthetig y gellir eu trin a'u trafod, eu symud a'u haddasu, eu hadeiladu neu eu chwalu
  • y pedair elfen - daear, awyr, tân a dŵr
  • her ac ansicrwydd - ar lefel corfforol ac emosiynol hefyd
  • newid hunaniaeth - chwarae rôl a gwisgo i fyny
  • symud - rhedeg, neidio, dringo, cydbwyso, rholio
  • chwarae gwyllt - chwarae ymladd
  • y synhwyrau - synau, gwahanol flas a gwead, aroglau a golygfeydd
  • teimladau - poen, llawenydd, hyder, ofn, dicter, bodlonrwydd, diflastod, diddordeb, hapusrwydd, galar, gwrthodiad, derbyniad, tristwch, balchder, rhwystredigaeth 


Beth yw chwarae mynediad agored?

Gall darpariaeth chwarae Mynediad Agored fod yn ddarpariaeth barhaol neu dymor byr, wedi ei leoli mewn amrywiol sefyllfaoedd sydd â neu sydd heb adeilad arno gan gynnwys canolfannau chwarae, meysydd chwarae antur, cynlluniau chwarae a pharciau. Tra bo'r term Mynediad Agored yn ymwneud â darpariaeth gofrestredig ar gyfer plant dan 8 mlwydd oed, bydd darpariaeth o'r fath fel arfer yn darparu ar gyfer ystod eang o blant, gan gynnwys rhai dros 7 mlwydd oed.

Rhagor o wybodaeth

Polisi chwarae

Beth yw polisi chwarae?

Bydd polisi chwarae'n amlinellu'r egwyddorion y bydd sefydliad neu asiantaeth yn glynu atynt yng nghyd-destun chwarae plant. Mae strategaeth chwarae'n gynllun ble y caiff yr egwyddorion hyn eu rhoi ar waith.

Rydym yn argymell y dylai pob gwasanaeth neu fudiad sy'n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru wneud datganiad cryf a dynamig yn cefnogi hawl plant i chwarae, neu eu bod yn ystyried addasu Polisi Chwarae Llywodraeth Cynulliad Cymru , a'u bod yn gweithredu strategaeth i ddarparu mynediad i bob plentyn i ystod eang o gyfleoedd chwarae o safon a ddewisir yn rhydd.

Yn lle alla i ddod o hyd i Polisi Chwarae a Chynllun Cyflawni Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru?

Mae Polisi Chwarae a Cynllun Gweithredu Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru ar gael i’w lawrlwytho yn adran Polisi Chwarae ein gwefan.

Gwaith Chwarae

Beth yw gwaith chwarae?

Mae gwaith chwarae yn broffesiwn. Bydd gweithwyr chwarae'n hyfforddi i wneud eu gwaith. Un syniad anghywir cyffredin yw bod gweithwyr chwarae'n chwarae gyda phlant. Mewn gwirionedd, hwyluso chwarae plant fydd gweithwyr chwarae; byddant yn galluogi plant i ymestyn eu chwarae a byddant yn amddiffyn a chyfoethogi'r gofod chwarae fel ei fod yn amgylchedd chwarae cyfoethog.

Rhagor o wybodaeth

Beth yw’r Egwyddorion Gwaith Chwarae?

Mae'r Egwyddorion Gwaith Chwarae'n sefydlu fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae. Mae'r Egwyddorion wedi eu cymeradwyo gan SkillsActive, Llywodraeth Cymru a gan Chwarae Cymru

Lawrlwytho’r Egwyddorion Gwaith Chwarae

Pwy sydd berchen yr Egwyddorion Gwaith Chwarae?

Caiff Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae eu dal mewn ymddiriedolaeth i broffesiwn gwaith chwarae'r DU gan y Grŵp Archwilio a weithredodd fel brocer teg i oruchwylio'r ymgynghoriadau ble y datblygwyd yr Egwyddorion.

Nid yw hawlfraint yr Egwyddorion Gwaith Chwarae'n perthyn i Chwarae Cymru. Caiff eu hawlfraint ei ddal mewn ymddiriedolaeth ar gyfer y proffesiwn gwaith chwarae gan Grwp Craffu'r Egwyddorion Gwaith Chwarae. Dylid tadogi unrhyw gyfeiriad, yn ysgrifenedig neu fel arall, at yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ar Grwp Craffu'r Egwyddorion Gwaith Chwarae, Caerdydd 2005 - ac nid ar Chwarae Cymru.

Pa gymwysterau gwaith chwarae sydd ar gael?

Er y bydd rhai gweithwyr chwarae'n dechrau gweithio heb gymhwyster, bydd disgwyl i bob gweithiwr chwarae ennill un yn y pen draw.

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau gwaith chwarae'n galw am ddysgu trwy brofiad ymarferol mewn sefyllfa chwarae, wedi ei gyfuno â rhywfaint o waith astudio. Bydd gofyn am rywfaint o waith ysgrifenedig a ymarfer myfyriol.

Rhagor o wybodaeth

Pa yrfaoedd sydd ar gael yn y sector gwaith chwarae?

Gall gweithwyr chwarae ymarfer ar nifer o wahanol lefelau a gallant ddilyn llwybrau gwahanol - popeth o waith rhan-amser dros dro i swyddi parhaol llawn amser yn datblygu neu'n rheoli sefyllfaoedd chwarae.

Rhagor o wybodaeth

A yw Chwarae Cymru yn cynnig unrhyw gyrsiau neu gymwysterau?

Ydi. Er mwyn cwrdd ag anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phob un sy'n gweithio ble y bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu cyfres newydd o gymwysterau a elwir yn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith neu'n P3. Yn fwy diweddar rydym wedi datblygu cymhwysterau byr lefel 2 a lefel 3 – Dyfarniad mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) a Dyfarniad mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod y Gwyliau

Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Chwarae (L2APP)

Cymhwyster lefel 2 sy’n cefnogi dysgwyr sy’n newydd i waith chwarae ddeall yr agwedd gwaith chwarae a sut i’w roi ar waith. Bwriedir iddo gefnogi’r rheini sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau i ennill cymhwyster sy’n cwrdd â’r anghenion ar gyfer cofrestru.

Gellir hefyd ei ddefnyddio ochr yn ochr â chymhwyster mewn gofal plant i gwrdd â anghenion newydd ar gyfer cofrestru i weithio â phlant hyd at 12 mlwydd oed. Yn olaf, mae’n gyfle datblygu personol achrededig ar gyfer rheini sy’n gweithio mewn rolau cysylltiedig gan gynnwys: gwaith ieuenctid, addysg, iechyd a datblygu cymunedol.

Amser i’w gwblhau: trosglwyddir mewn chwech sesiwn (tridiau llawn neu chwe hanner diwrnod). Dylid cwblhau tasgau asesu o fewn 12 wythnos o’r cwrs oni drefnir yn wahanol.

Rhagor o wybodaeth

Dyfarniad mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod y Gwyliau (MAHPS)

Dyfarniad lefel 3 sy’n cwrdd â anghenion ar gyfer cofrestru fel cynllun chwarae’n ystod y gwyliau gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) os y delir ochr yn ochr â chymhwyster lefel 3 perthnasol mewn maes cysylltiedig megis gwaith ieuenctid neu addysgu.

Mae’n cefnogi datblygiad proffesiynol staff sy’n rheoli darpariaeth tymor byr trwy ddatblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae i ddatblygiad plentyn ac sut y gellir ei hwyluso mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Amser i’w gwblhau: trosglwyddir mewn chwech sesiwn (tridiau llawn neu chwe hanner diwrnod). Dylid cwblhau tasgau asesu o fewn 12 wythnos o’r cwrs oni drefnir yn wahanol. 

Rhagor o wybodaeth

Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3)

Beth yw Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3)?

Mae'r cyrsiau lefel 2 a lefel 3 cyffrous yma (sy'n debyg i lefel TGAU a Lefel A) wedi u peilota'n helaeth yng Nghymru, ac bellach maent ar gael fel cymwysterau ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau (QCF), ac a gymeradwywyd gan SkillsActive. 

Mae'r cwrs yn cynnwys Gwobr, Tystysgrif a Diploma, ac mae deunyddiau dysgu a gynlluniwyd yn arbennig ar gael ar gyfer pob rhan.

Beth sydd yn y cymwysterau P3?

Mae'r cyrsiau'n rhannu agwedd sy'n cyfuno theori â sgiliau gwaith chwarae ymarferol. Mae'r cyrsiau'n cynnig cyfle i ddysgwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent wedi ei ddysgu, yn ogystal â'i roi ar waith. Mae chwarae cynhwysol ac anghenion plant anabl wedi eu gwreiddio ym mhob un o'r cyrsiau.

Pam fod P3 mor dda?

Rydym yn rydym yn sicrhau bod profiad y dysgwr a'r canlyniadau i gyflogwyr a phlant y gorau posibl.

Rhagor o wybodaeth am beth sydd yn gwneud P3 mor arbennig yn nhermau athroniaeth, strwythur, y dysg a’r trosglwyddo

Sut ydw i’n archebu cwrs P3?

Cysylltwch â’r tim Datblygu Gweithlu yn Chwarae Cymru os gwelwch yn dda.

Beth mae dysgwyr yn ei ddweud am P3?

'Roedd y tiwtoriaid yn arbennig ... mae ganddyn nhw ddealltwriaeth dda iawn o chwarae,' gweithiwr chwarae newydd, Abertawe.


'Mae'r cwrs yma wedi rhoi gwell dealltwriaeth o waith chwarae i mi ac yn sicr mae wedi fy ngwneud yn weithiwr chwarae gwell,' gweithiwr chwarae, Troed y Rhiw.

'Er iddo bron â'n lladd i, fe rwystrais fy hun rhag dweud wrth y plant i beidio â gwneud rhywbeth, ac fe ddysgais bod hynny'n iawn, oherwydd fyddai'r plant ond yn gwneud yr hyn yr oeddent yn gallu ei wneud,' gweithiwr chwarae newydd yn myfyrio ar ei ymateb i blant yn cymryd rhan mewn chwarae'n llawn risg.


'Rwy'n teimlo fy mod yn fwy hyderus a brwdfrydig,' gweithiwr chwarae newydd, Abertawe.

Beth mae cyflogwyr yn ei ddweud am P3?

‘Fel cyflogwr, roeddwn yn hapus iawn gyda'r hyfforddiant a'r canlyniadau i'r tîm. O sylwadau a wnaethpwyd a chwestiynau a ofynnwyd gan y tîm staff, roedd yn amlwg bod yr hyfforddiant wedi gwella eu dealltwriaeth o'u rôl.’ Jo Jones, Swyddog Datblygu Chwarae, Bro Morgannwg


‘Fe chwaraeodd y plant gyda'r holl frwdfrydedd diymatal ar egni a welom yn ystod y blynyddoedd blaenorol, ond roedd mwy o ymdeimlad o ryddid. Roedd y plant yn chwarae mewn modd mwy dychmygol, roeddent yn fwy bywiog yn gorfforol, wedi ymlacio mwy, yn fwy ymddiriedus, rhydd, cydweithrediadol a hapus. Roedd yr un peth yn wir am y tîm staff’ Sue Bradshaw, Arweinydd, Cynllun Chwarae Haf Llandeilo Ferwallt, Gŵyr

Cymdeithasau Chwarae

Beth yw cymdeithas chwarae?

Mae Cymdeithasau Chwarae o bob math a maint i gael, o gymdeithasau cymdogaethol, ble y daw grŵp cymunedol ynghyd i gynnal cynllun chwarae haf neu i godi arian ar gyfer ardal chwarae newydd, i gymdeithasau sirol a rhanbarthol sy’n darparu ystod o wasanaethau ac sy’n anelu i sicrhau newidiadau i bolisïau a strategaethau sy’n berthnasol i chwarae.

Rhagor o wybodaeth

Yn lle alla i ddod o hyd i fy nghymdeithas chwarae rhanbarthol?

Rhagor o wybodaeth am y deg cymdeithas chwarae sydd yng Nghymru

Yr Hawl Cyntaf …

Yn lle alla i brynu copi o’r Hawl Cyntaf… ?

Mae’r Hawl Cyntaf … fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae (ynghyd a’r Hawl Cyntaf – prosesau dymunol a nwyddau eraill) ar gael i’w prynu yn siop arlein Chwarae Cymru. Gellir gwneud taliadau gyda cherdyn credyd drwy PayPal, siec, trosglwyddiad banc neu gellir gofyn am anfoneb. Mae cludiant yn rhad ac am ddim i aelodau Chwarae Cymru yng Nghymru.

A yw fframweithiau Yr Hawl Cyntaf … ar gael yn electronig?

Ydyn, mae’r fframweithiau ar gael i’w lawrlwytho ar ffurf pdf (a Mircrosoft Word yn Saesneg yn unig).

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.