Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma grynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Sefydliad Steve Morgan

Fel ymateb i’r pandemig Coronafeirws, mae Sefydliad Steve Morgan eisiau cefnogi elusennau a chwmnïau dielw sydd wedi ei lleoli yng ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi. Mae’r gronfa, ar agor i gefnogi elusennau sy’n colli refeniw codi arian oherwydd y feirws.

Rhagor o wybodaeth

Les Mills Fund for Children

Mae Les Mills Fund for Children ar agor i elusennau cofrestredig a sefydliadau dielw atebol sydd wedi gwella addysg a lles corfforol ac emosiynol plant 0 i 16 mlwydd oed.

Mae grantiau hyd at £1000 ar gael.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 28 Ebrill, 5 Mehefin, 17 Tachwedd 2020

Rhagor o wybodaeth 

Magic Little Grants 2020

Mae’r Postcode Community Trust a Local Giving yn cynnig grantiau o £500 i brosiectau cymunedol ar draws Prydain Fawr trwy’r rhaglen Magic Little Grants 2020.

Bydd prosiectau llwyddiannus yn cefnogi ac yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol, gyda’r prif nod o wella iechyd corfforol cyfranogwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2020

Rhagor o wybodaeth

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru yn edrych i ariannu prosiectau sydd yn dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau. Hefyd, mae eisiau ariannu prosiectau sydd yn gwella’r mannau a’r gofodau sy’n bwysig i gymunedau. Mae grantiau’n amrywio o £300 i £10000.

Pwy all ymgeisio?

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
 • Elusennau cofrestredig
 • Grwpiau neu glybiau sydd wedi eu cyfansoddi
 • Cwmnïau dielw neu gwmniau budd cymunedol
 • Ysgolion
 • Cyrff statudol.


Rhagor o wybodaeth

The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales

Gall ysgolion a mudiadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais (oedran ysgol hyd at dan 25) wneud cais am grant gan The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales. Mae’r elusen yn ystyried ceisiadau ariannu dair gwaith y flwyddyn.

Ystyrir grantiau i wella’r cyfleoedd addysgiadol sydd ar gael i bobl ifanc yn unrhyw un o chwe sir gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Wrecsam):

 • sydd dan anfantais oherwydd caledi ariannol
 • sydd yn anabl
 • sydd â dyheadau isel, sydd wedi eu gwahardd, mewn perygl neu sydd â diffyg cyfleoedd.

 

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth

Track 2000 Grant Legacy Fund

Mae Track 2000 yn darparu grantiau ar gyfer elusennau bychain cofrestredig a grwpiau gwirfoddol sy'n gwneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau yn ne Cymru. Gall Track 2000 ariannu prosiect neu fudiad gyda rhwng £5,000 a £35,000 ar gyfer costau cyllid neu gyfalaf. Gall prosiectau barhau am hyd at ddwy flynedd. 

Mae grantiau ar gael ar gyfer: 

 • Addysg a hyfforddiant
 • Gwelliannau amgylcheddol
 • Cryfhau cymunedau difreintiedig.
   

Rhagor o wybodaeth

The Steve Morgan Foundation

Mae’r Steve Morgan Foundation yn cefnogi prosiectau sy’n cael effaith bositif ar les bobl a safon byw yng Ngogledd Cymru, Glannau’r Mersi, Swydd Gaer, a Gogledd Swydd Amwythig.

Mae’r Rhaglen Prif Grant yn cynnig cefnogaeth i elusennau, sefydliadau a grwpiau cymdeithasol sy’n helpu: plant a theuluoedd, yr henoed, rhai gydag anableddau a rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch neu galwch 01829 782808

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Carriers for Causes

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ym Mhrydain.

Rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

 • Gwella bywydau pobl ifanc.
 • Gwella bywydau pobl hŷn.
 • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol.
 • Gwella iechyd neu lesiant.
 • Cynyddu diogelwch cymunedol.
 • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol.
   

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cymwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i'r rhain:

 • Digwyddiadau cymunedol untro megis treuliau diwrnod hwyl yn y gymuned, gwersyll haf i bobl ifanc, costau gwibdeithiau ar gyfer clybiau neu fudiadau cymunedol
 • Prynu eitemau i gynnal prosiect megis cyfarpar meddygol arbenigol, deunyddiau celf a chrefft ar gyfer gweithdy, deunyddiau marchnata ar gyfer achlysur arbennig
 • Gwella adeiladau cymunedol megis peintio, gwaith ailwampio mewn hosbis, cytiau sgowtiaid neu geidiaid neu ganolfan gymunedol.
   

Rhaglen dreigl yw hon, a derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyllido categorïau gwaith megis: pobl oedrannus; plant a phobl ifanc; pobl gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl; pobl sy'n ceisio goresgyn problemau fel caethiwed, cam-drin, problemau perthynas, hanes o droseddu; a dysgu gydol oes.

Rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol, cyfansoddiad ac wedi gweithredu ers tair blynedd o leiaf, ynghyd â throsiant arferol o lai na £40,000 y flwyddyn.

Rhoddir grantiau hyd at £3,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

Marsh Christian Trust 

Mae grantiau o £250 i £4,000 ar gael i helpu sefydliadau bychain ledled y DU i dalu am gostau rhedeg amrywiol, megis: costau gwirfoddolwyr, dyddiau hyfforddi a chynnal a chadw offer.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb mewn ariannu elusennau sy'n gweithio ym meysydd:

 • Llenyddiaeth, celfyddydau a threftadaeth
 • Lles cymdeithasol
 • Achosion amgylcheddol a lles anifeiliaid
 • Addysg a hyfforddiant
 • Gofal iechyd. 

 
Mae'r Ymddiriedolaeth yn ariannu elusennau cofrestredig gydag incwm blynyddol llai na £250,000 sydd wedi cael eu sefydlu ers mwy nag un blwyddyn ariannol.

Rhagor o wybodaeth

True Colours Trust UK Small Grants Programme

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer elusennau bychain a phrosiectau yn y DU sy’n gweithio gyda phlant anabl a’u teuluoedd o ddydd i ddydd.

Hoffai'r Ymddiriedolwyr gefnogi:

 • Offer chwarae anghenion arbennig / mynediad at chwarae a hamdden 
 • Pyllau Hydrotherapi 
 • Ystafelloedd amlsynhwyraidd
 • Bysiau mini
 • Prosiectau brodyr a chwiorydd
 • Cefnogaeth galaru
 • Cefnogaeth teulu / cefnogaeth cyfoedion wedi ei arwain gan rieni.

 
Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.