Cyhoeddiadau

 • AWGRYMIADAU ANHYGOEL
 • Awgrymiadau anhygoel - Dod o hyd i ddarparwr hyfforddiant gwaith chwarae

  Chwarae Cymru, Medi 2021

  Waeth os ydych chi’n chwilio am weithdy hyfforddiant neu gymhwyster, gall hyfforddiant gwaith chwarae amrywio’n fawr iawn o ran ansawdd.

  Mae’r pandemig Covid-19 wedi newid sut y byddwn yn cael mynediad at hyfforddiant a chymwysterau ond ’dyw hynny ddim yn golygu y dylai gweithwyr proffesiynol fodloni ar lai. Er mwyn ymateb i’r newid hyn, rydym wedi diweddaru ein hawgrymiadau anhygoel ar gyfer dod o hyd i ddarparwr hyfforddiant gwaith chwarae.

  Mae’r awgrymiadau anhygoel hyn wedi eu dylunio i gefnogi gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol eraill sydd ynghlwm â chwarae plant i wneud y gorau o’u hamser a’u cyllideb hyfforddiant trwy restru rhywfaint o bethau i'w hystyried wrth ddethol darparwr hyfforddiant.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel ar gyfer dathlu Diwrnod Chwarae

  Chwarae Cymru, Gorffennaf 2021 

  Ar Ddiwrnod Chwarae – Dydd Mercher 4 Awst 2021 – rydym yn annog pob lleoliad sy’n gweithio gyda phlant i neilltuo’r diwrnod ar gyfer chwarae. Er mwyn helpu lleoliadau, rydym wedi datblygu rhestr o awgrymiadau anhygoel ar gyfer Diwrnod Chwarae chwareus. Mae’n cynnig awgrymiadau ymarferol ar gyfer rhoi digon o amser, lle a chaniatâd i blant chwarae.

  Y thema ar gyfer Diwrnod Chwarae eleni yw Haf o Chwarae. Mae’r thema yn cydnabod yr heriau y mae plant a phlant yn eu harddegau wedi eu hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf a’r angen i fwynhau amser i chwarae’n rhydd o gyfyngiadau, gyda’u ffrindiau, yn cael hwyl.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel: chwarae a lles

  Chwarae Cymru, Ebrill 2020

  Chwarae yw’r ffordd fwyaf naturiol a phleserus i blant gadw’n iach a bod yn hapus. Gall gyfrannu at well lles i bawb yn ystod cyfnodau o ansicrwydd. Er gwaetha’r pandemig presennol, bydd plant yn dal angen ac eisiau chwarae. Mae chwarae’n helpu plant i reoli eu hemosiynau a gwneud synnwyr o’u sefyllfa.

  Er mwyn helpu rhieni i gefnogi chwarae plant yn ystod adegau o straen, rydym wedi creu rhestr o awgrymiadau anhygoel.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel: gwaith chwarae a coronafeirws

  Chwarae Cymru, Ebrill 2020

  Ar hyd a lled Cymru, mae gweithwyr chwarae yn dod i delerau gyda gweithio mewn ffordd wahanol i gefnogi chwarae plant. Mae amser i baratoi a chynllunio ar gyfer hyn wedi bod yn brin, ond fel gweithwyr chwarae byddwn am weithio allan sut y gallwn ni gefnogi plant yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

  Felly, i helpu gweithwyr chwarae i barhau i gefnogi plant yn ystod y pandemig coronafirws rydym wedi rhoi rhestr o awgrymiadau anhygoel at ei gilydd

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel – chwarae, ysgolion a coronafirws

  Chwarae Cymru, Ebrill 2020

  Yn ystod cyfnodau’n llawn ansicrwydd, mae chwarae yn helpu plant mewn nifer o ffyrdd. Felly, i helpu staff a’r plant sydd yn eu gofal rydym wedi rhoi rhestr o awgrymiadau anhygoel at ei gilydd i ysgolion gefnogi chwarae’n ystod cyfnodau o straen.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel ar gyfer arfer myfyriol

  Mae’n awgrymiadau anhygoel yn cynnig pwyntiau allweddol i’w hystyried i wneud arfer myfyriol mor effeithiol a defnyddiol a phosibl i gefnogi ein dysg parhaus. 

  Mae’r awgrymiadau anhygoel wedi eu hanelu at weithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol eraill sydd ynghlwm â chwarae plant. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel: Datblygiad Proffessional Parhaus

  Chwarae Cymru, Mehefin 2017

  Mae'r Awgrymiadau anhygoel: Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi eu hanelu at weithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol eraill sydd ynghlwm â chwarae plant.

  Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yw sut y bydd unigolion yn gwella eu perfformiad yn eu gwaith trwy fynd ati i ddysgu trwy amrywiaeth eang o weithgareddau. Mae rhaglen ddysgu pawb yn bersonol iddyn nhw – fydd un rhaglen ddim yn gweddu i bawb.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel: amser sgrin a chwarae digidol

  Chwarae Cymru, Mai 2017

  Mae nifer ohonom yn ei chael yn anodd canfod yr ateb i’r heriau sy’n ymwneud ag amser sgrin a sut i gefnogi plant a phobl ifanc i ymwneud a rhyngweithio gyda chwarae digidol
  mewn modd buddiol a chytbwys. Mae gennym, fel oedolion, rôl bwysig i’w chwarae wrth gefnogi plant mewn byd digidol.

  I gefnogi agwedd gytbwys tuag at amser sgrin a chwarae digidol rydym wedi datblygu awgrymiadau anhygoel.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel ar gyfer Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

  Chwarae Cymru, Hydref 2016

  Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn ddiwrnod i blant ym mhobman fwynhau dysgu a chwarae’r tu allan i’r ystafell ddosbarth. Ar Ddiwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan mae ysgolion yn ymrwymo i dreulio o leiaf un wers y tu allan y diwrnod hwnnw ac mae Chwarae Cymru’n annog ysgolion i neilltuo’r diwrnod ar gyfer chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Awgrymiadau anhygoel – gwneud amser i chwarae

  Chwarae Cymru, Awst 2016

  Pan fyddwn yn gofyn beth sy’n bwysig iddynt, bydd plant yn dweud wrthym mai chwarae a bod gyda’u ffrindiau yw un o agweddau pwysicaf eu bywydau.

  Mae Chwarae Cymru yn eiriol dros fabwysiadu agwedd rad tuag at wneud y gorau o amser rhydd plant – rhoddwch amser iddynt chwarae. Rydym wedi tynnu ynghyd ein awgrymiadau anhygoel ar gyfer gwneud amser i blant chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • Gwnewch i ffwrdd â'r bubble wrap

  Chwarae Cymru, Mawrth 2016 

  Cynghorion ar sut y gall oedolion gefnogi angen plant am chwarae'n llawn risg.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho
 • 10 awgrym anhygoel ar gyfer codi arian

  Chwarae Cymru, Chwefror 2016

  Awgrymiadau anhygoel ar gyfer codi arian i gefnogi prosiectau chwarae.

  Tynnwyd yr awgrymiadau o lyfryn Yr Athro Fraser Brown The Venture: A Case Study of an Adventure Playground (Chwarae Cymru, 2007).

  Gweld ar-lein Lawrlwytho

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.