Cyhoeddiadau

 • CANLLAWIAU GWAITH CHWARAE
 • Plentyndod, chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae

  Mae Plentyndod, chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn edrych ar rai o’r damcaniaethau sy’n dylanwadu ar y modd mae oedolion yn deall plant, rôl chwarae a phlentyndod, yn ogystal ag egwyddorion gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Mae’n:

  • archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r damcaniaethau datblygiad plant a phlentyndod sydd wedi dylanwadu, ac sy’n dal i ddylanwadu, ar ddealltwriaeth o blant a’u chwarae ac sydd, o ganlyniad, yn bwysig i bobl sy’n arfer gwaith chwarae.
  • edrych ar y rôl gwaith chwarae a sut mae’n effeithio ar, yn ogystal â chael ei effeithio gan, yr amgylchedd a’r plant. Mae’n ystyried sut y rhoddir blaenoriaeth i’r broses chwarae a sut y mae gweithwyr chwarae’n cydbwyso buddiannau datblygiadol chwarae gyda lles plant.
    

  Dyma'r cyntaf mewn cyfres o bedwar canllaw gwaith chwarae, sy'n gasgliad o adnoddau ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant sy’n chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Ymarfer gwaith chwarae

  Mae Ymarfer gwaith chwarae – yn rhoi cyfle i’r bobl hynny sy’n newydd i waith chwarae i archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r fframweithiau, a’r defnydd ymarferol o ddulliau ac agweddau sydd wrth galon arfer gwaith chwarae.

  Mae adran un yn ystyried cysyniadau fel fforddiannau a’r amgylchedd affeithiol, sy’n galluogi pobl sy’n arfer gwaith chwarae i ddynodi, creu neu gyfoethogi mannau ar gyfer chwarae.

  Wedi edrych ar waith anuniongyrchol gyda phlant sy’n chwarae yn adran un, mae adran dau yn edrych ar ystod o syniadau sydd wedi, ac sy’n dal i ddylanwadu ar waith uniongyrchol gyda phlant sy’n chwarae. Mae’r adran yn cloi drwy archwilio materion sy’n ymwneud â risg ac ansicrwydd mewn chwarae plant ac agweddau tuag at asesu risg, ac asesu risg-budd yn bennaf.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Datblygu a rheoli prosiect gwaith chwarae

  Mae Datblygu a rheoli prosiect gwaith chwarae yn canolbwyntio ar elfennau ymarferol datblygu a rheoli darpariaeth gwaith chwarae o ddydd-i-ddydd. Mae’n cael ei danategu gan yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ac mae wedi ei gynhyrchu ar gyfer y bobl hynny sydd â dealltwriaeth dda o ddamcaniaethau ac arfer chwarae a gwaith chwarae.

  Wedi ei anelu at uwch-aelodau o staff sydd â rhywfaint o gyfrifoldeb rheoli mewn prosiect gwaith chwarae, mae’n canolbwyntio ar ddyletswyddau rheolaethol uwch-weithwyr chwarae.

  Mae adran un yn edrych ar yr agweddau allweddol i’w hystyried wrth baratoi ar gyfer prosiect gwaith chwarae. Bydd adran dau yn helpu darllenwyr i ddynodi a gwerthfawrogi rôl a swyddogaeth polisïau a gweithdrefnau wrth gefnogi arfer gwaith chwarae. Mae adran tri yn archwilio materion sy’n ymwneud â gwerthuso ansawdd y ddarpariaeth chwarae, gan edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i adolygu a gwella ansawdd y ddarpariaeth yr ydym yn gyfrifol amdani.

   

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rheoli gweithwyr chwarae a gweithio gydag oedolion eraill

  Mae’n canllaw gwaith olaf – Rheoli gweithwyr chwarae a gweithio gydag oedolion eraill – yn canolbwyntio ar ddyletswyddau rheolaethol uwch-weithwyr chwarae. Mae’n edrych ar reoli staff a gweithio gydag oedolion eraill, yn cynnwys rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill.

  Mae’r canllaw yn cynnig gwybodaeth ymarferol am:

  • Dderbyn cyfrifoldebau rheoli
  • Gefnogi datblygiad proffesiynol
  • Weithio gydag oedolion eraill
  • Ddelio gyda gwrthdaro, beirniadaeth ac achwynion.


  Mae’r canllaw wedi ei anelu at uwch-aelodau o staff sydd â chyfrifoldebau rheoli mewn prosiect gwaith chwarae ac fe’i bwriedir ar gyfer y rheini sydd â dealltwriaeth dda o chwarae ac ymarfer a damcaniaethau gwaith chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.