Cyhoeddiadau

 • PECYN CYMORTH CREU MANNAU CHWARAE HYGYRCH
 • Image Gweld ar-lein Lawrlwytho
  Creu mannau chwarae hygyrch - pecyn cymorth

  Mae’r pecyn cymorth Creu mannau chwarae hygyrch wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth eglur a chryno fydd yn helpu i greu mannau chwarae sy’n galluogi pob plentyn i chwarae ynddynt, ynghyd â’u ffrindiau a’u teuluoedd.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth y bwriedir iddi eich helpu i ddeall a mynd i’r afael â materion sy’n destun pryder ac mae’n cynnwys templedi ac offer cam-wrth-gam, ymarferol ar gyfer cyflawni gwaith sy’n gysylltiedig â chwalu rhwystrau sy’n wynebu plant anabl a’u teuluoedd.

  Mae’r pecyn cymorth hwn yn canolbwyntio ar fannau sydd wedi eu dylunio’n benodol ar gyfer chwarae, fel meysydd chwarae ac ardaloedd chwarae. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer amryw o leoliadau ledled ein cymunedau a’n mannau cyhoeddus, os ydynt wedi eu clustnodi’n benodol ar gyfer chwarae plant ai peidio.

  Ar gyfer pwy mae’r pecyn hwn?
  Bwriedir i’r pecyn cymorth yma gynorthwyo awdurdodau lleol, cynghorau tref a chymuned, gwleidyddion ar bob lefel, cynllunwyr mannau agored, cymdeithasau tai a rheolwyr parciau a meysydd chwarae i ddatblygu ac uwchraddio mannau chwarae hygyrch.

  Bwriedir iddo hefyd ddarparu arweiniad i awdurdodau lleol a’u partneriaid wrth gyflawni dyletswyddau digonolrwydd chwarae statudol o ran sicrhau darpariaeth chwarae. Bydd yn ddefnyddiol  hefyd ar gyfer gwneuthurwyr offer meysydd chwarae, rhieni ac aelodau o’r gymuned, er mwyn iddynt ddeall y cyfleoedd a’r heriau.

  Fe’i ddatblygwyd y pecyn cymorth gan Chwarae Cymru ac Allison John and Associates yn dilyn nifer cynyddol o ymholiadau oddi wrth rieni a darparwyr ynghylch darparu cyfleoedd chwarae hygyrch ar gyfer plant anabl yn eu cymunedau. Cyflwynodd gr?p ffocws bychan o rieni, rheolwyr ardaloedd chwarae awdurdodau lleol, swyddogion datblygu chwarae a chynrychiolwyr o fudiadau plant sylwadau ar gynnwys y pecyn cymorth.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.