Cyhoeddiadau

 • TAFLENNI GWYBODAETH
 • Yr Arolwg Bodlonrwydd Chwarae: Canllaw i’w ddefnyddio’n lleol

  David Dallimore, Mai 2022

  Mae'r canllaw hwn wedi ei greu i gynorthwyo swyddogion awdurdodau lleol i ymgynghori â phlant fel rhan o’u gofynion Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Mae'n amlinellu arfer da wrth gynllunio, paratoi a defnyddio’r arolwg, ac mae’n darparu arweiniad ar gasglu, prosesu a chyflawni dadansoddiadau syml o’r data.

  Fe’i anelir at swyddogion awdurdodau lleol sy’n cynnal arolygon bodlonrwydd chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Darpariaeth chwarae: cyflawni hawliau plant anabl

  Theresa Casey, Tachwedd 2021 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig gwybodaeth ac awgrymiadau ymarferol gyda’r nod o greu cyfleoedd i blant anabl gyflawni eu hawl i chwarae. Mae wedi ei hangori gan agwedd hawliau dynol plant a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae.

  Mae’r daflen wybodaeth wedi ei hanelu at ddarparwyr chwarae a gweithwyr chwarae sydd â’r brif swyddogaeth o hwyluso chwarae, ac ar gyfer sefydliadau a phobl ble mae cefnogi chwarae’n rhan o’r hyn y byddant yn ei wneud.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Pwyso a mesur risgiau a buddiannau mewn chwarae plant

  Tim Gill, Tachwedd 2021 

  Taflen wybodaeth sy’n anelu i amlinellu pam fod angen agwedd gytbwys, feddylgar tuag at reoli risgiau mewn chwarae plant. Mae’n anelu hefyd i gynnig trosolwg o asesu risg-budd (ARB), sy’n cael ei derbyn yn gyffredinol fel agwedd addas.

  Mae wedi ei anelu at bob un sydd â diddordeb mewn chwarae plant, yn cynnwys gweithwyr chwarae, darparwyr a rheolwyr lleoliadau chwarae, addysgwyr, gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol, rheolwyr risg a llunwyr penderfyniadau.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae, amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol

  Charlotte Derry, Hydref 2021

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i gefnogi amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd i ehangu eu dealltwriaeth o chwarae. Mae'n cynnig syniadau ar gyfer cynnwys chwarae yng ngwaith bob dydd a darpariaeth gwasanaeth y sector diwylliannol. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Gwneud digwyddiadau cymunedol yn chwareus

  Chwarae Cymru, Gorffennaf 2021

  Taflen wybodaeth sy'n anelu i gefnogi cymunedau i wneud eu digwyddiadau lleol yn fwy chwareus ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau. Mae hefyd yn cynnig syniadau ar gyfer creu profiad chwareus a syniadau chwarae syml a rhad.

  Cyhoeddwyd yn barod ar gyfer Diwrnod Chwarae – Dydd Mercher 4 Awst 2021 – i helpu cymunedau i ddathlu hawl plant i chwarae yn eu digwyddiadau lleol.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae

  Maggie Fearn, Mai 2021

  Mae’r daflen wybodaeth yn archwilio’r hyn all gweithwyr chwarae ei wneud os nad yw plentyn yn gallu chwarae oherwydd eu bod yn teimlo’n bryderus, yn gofidio neu’n ofnus ynghylch y dyfodol.

  Mae wedi ei ddylunio i gefnogi gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol i ddeall rhywfaint o sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig. Mae’r daflen wybodaeth yn cynnig gwybodaeth am sut y gall gweithwyr chwarae ddefnyddio buddiannau therapiwtig chwarae i gefnogi plant yn eu lleoliad.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Digonolrwydd chwarae yng Nghymru

  Chwarae Cymru, Tachwedd 2020

  Mae’r daflen wybodaeth hon, sydd wedi ei diweddaru, yn cynnig trosolwg cryno o’r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae a’r broses asesu mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei ymgymryd. Mae hefyd yn disgrifio nod Llywodraeth Cymru i greu gwlad chwarae-gyfeillgar trwy ddarparu amser, lle a chaniatâd i blant chwarae.

  Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig gwell dealltwriaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru i’r rheiny lle nad yw eu gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chwarae plant neu sydd ddim yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

  Chwarae Cymru, Tachwedd 2020

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio sut fydd chwarae’n cyfrannu at les corfforol plant a sut y gall ymarferwyr y blynyddoedd cynnar ddarparu caniatâd, amser a lle, yn ogystal â sicrhau bod deunyddiau ar gael, ar gyfer chwarae. Mae hefyd yn cynnig cyngor ymarferol ar gyfer bod yn synhwyrol ynghylch iechyd a diogelwch.

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i gefnogi ymarferwyr y blynyddoedd cynnar i ddarparu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan yn eu lleoliadau.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Meddwl am rannau rhydd mewn ysgolion

  Chwarae Cymru, Medi 2020

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i ddarparu gwybodaeth i ymarferwyr yn y sector addysg am ddefnyddio deunyddiau chwarae rhannau rhydd yn ystod amser chwarae ac yn yr ystafell ddosbarth. Mae’n cyflwyno ystod eang o ymchwil sy’n trafod ymyriadau rhannau rhydd yn ystod amser chwarae ac yn adrodd ar ganfyddiadau o astudiaeth amser cinio benodol. Mae’n cyflwyno enghreifftiau a chynghorion ar sut y mae defnyddio a darparu rhannau rhydd yn cefnogi dysg dan arweiniad y plentyn mewn lleoliad ysgol. 

  Yn ychwanegol, mae’n cynnwys atodiad defnyddiol sy’n amlinellu ymchwil ar sut y mae chwarae’n cefnogi dysg, datblygiad, gweithgarwch corfforol, iechyd a lles plant.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae: iechyd a lles

  Chwarae Cymru, Mai 2020

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn edrych ar pam fod chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles ac mae’n archwilio ffyrdd o gefnogi chwarae o safon dda. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am chwarae a gweithgarwch corfforol yn ogystal â chwarae a lles emosiynol.

  Mae hon yn fersiwn wedi’i diweddaru o’r daflen wybodaeth Chwarae: iechyd a lles a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2012.

   

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae: iechyd meddwl a lles

  Chwarae Cymru, Mai 2020

  Mae chwarae’n ganolog i iechyd a lles meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol plant. Trwy chwarae, bydd plant yn datblygu gwytnwch a hyblygrwydd, sy’n cyfrannu at les corfforol ac emosiynol.

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro yn gryno pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad yr ymennydd ac iechyd meddwl. Mae hefyd yn archwilio sut mae chwarae yn cyfrannu at les emosiynol plant a sut mae’n cydgysylltu â’r ‘Pum Ffordd at Les’. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae'n egnïol yn ac o amgylch y cartref

  Chwarae Cymru, Mawrth 2020

  Yn ystod cyfnodau’n llawn ansicrwydd, mae chwarae yn bwysig i blant a phlant yn eu harddegau. Mae rhieni a gofalwyr yn wynebu cyfnod pryderus wrth i ysgolion a gweithgareddau, fydd yn cadw’u plant yn brysur fel arfer, gael eu cau. Er gwaetha’r straen newydd yma, bydd plant yn dal eisiau ac angen chwarae.

  Mae Chwarae’n egnïol yn ac o amgylch y cartref yn cynnwys gwybodaeth am: 

  • Bwysigrwydd chwarae mewn adegau o straen
  • Beth mae canllawiau gweithgarwch corfforol pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU yn ei ddweud 
  • Sicrhau bod plant yn cadw’n egnïol wrth bellhau’n gymdeithasol
  • Chwarae’n egnïol dan do 
  • Syniadau chwarae ar gyfer rhieni.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a rhywedd

  Ali Wood, Chwefror 2020

  Ym maes gwaith chwarae byddwn yn siarad yn aml am ‘y plentyn’ neu’r ‘plant’ a phur anaml am ‘ferched’ a ‘bechgyn’. Pam hynny? Ai achos ein bod yn awyddus i beidio stereoteipio neu efallai oherwydd ein bod yn hoffi meddwl, pan ddaw’n fater o chwarae, nad yw’n gwneud unrhyw wahaniaeth?

  Mae’r daflen wybodaeth hon, sydd wedi ei hanelu at weithwyr chwarae ac ymarferwyr eraill sydd â chyfrifoldeb am chwarae plant, yn archwilio’r gwahaniaethau rhywedd rhwng sut y bydd pob plentyn yn chwarae a sut y gallwn ni eu cefnogi i brofi’r cyfleoedd chwarae ehangaf yn ein lleoliadau. Mae hefyd yn cynnwys 15 o gynghorion i gefnogi chwarae plant.

  Ysgrifennwyd y daflen wybodaeth hon gan Ali Wood. Mae Ali yn hyfforddwraig gwaith chwarae, ymchwilydd ac awdur ac mae’n gyd-awdur Reflective Playwork For All Who Work with Children a Sex, Gender and Children’s Play. Mae hefyd yn cyd-reoli Maes Chwarae Antur Meriden yn Birmingham.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Cymru a rôl gweithwyr chwarae

  Ben Tawil a Mike Barclay, Ionawr 2020

  Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu er cefnogi hawl plant i chwarae pan gyflwynodd Llywodraeth Cymru y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn 2012.

  Mae Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Cymru a rôl gweithwyr chwarae yn cynnig cyflwyniad i Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Cymru ac yn archwilio rôl y proffesiwn gwaith chwarae wrth helpu i sicrhau cyfleoedd digonol ar gyfer chwarae plant.

  Mae gweithwyr chwarae yn cefnogi digonolrwydd chwarae ac yn cyfrannu – yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol – tuag at ddarparu cyfleoedd chwarae o safon dda ar gyfer pob plentyn. Er nad yw’r daflen wybodaeth hon yn cynnwys rhestr gyflawn o sgiliau a dyletswyddau gweithwyr chwarae, mae’n cynnig trosolwg o ehangder y gwaith a wneir gan y proffesiwn gwaith chwarae.

  Ysgrifennwyd gan Ben Tawil a Mike Barclay, ac fe'i anelir at weithwyr chwarae ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unryw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae neu sydd â diddordeb mewn digonolrwydd chwarae yng Nghymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae

  Ben Tawil, Mai 2019

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio’r berthynas rhwng chwarae a chreadigedd, mae’n edrych ar y buddiannau cysylltiedig ar gyfer plant, mae’n ystyried damcaniaethau sy’n ymwneud â darparu ar gyfer chwarae a chreadigedd ac mae’n cynnig rhywfaint o awgrymiadau a chynghorion defnyddiol.

  Mae Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae yn edrych ar:

  • Creadigedd a chwarae
  • Creadigedd: ymchwilio, archwilio a chwilota
  • Chwarae: creadigedd a defnyddio offer
  • Clirio a thacluso
  • Awgrymiadau ar gyfer gweithio gydag offer.

   

  Anelir y daflen wybodaeth at weithwyr chwarae one mae’n adnodd defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio â phlant.

  Ysgrifennwyd gan Ben Tawil. Mae Ben wedi gweithio fel gweithiwr chwarae mewn gwaith meysydd chwarae antur wyneb-yn-wyneb, fel swyddog datblygu cenedlaethol, fel darlithydd coleg a phrifysgol. Mae’n gyd-gyarwyddwr Ludicology Ltd, cwmni sy’n darparu cyngor, ymchwil, a hyfforddiant i bawbsydd â diddordeb mewn chwarae plant.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Mae plant hyn yn chwarae hefyd

  Mike Barclay, Chwefror 2019

  Mae chwarae, yn enwedig yn nhermau datblygiad plant, yn dueddol o dderbyn llawer mwy o sylw yn ystod blynyddoedd cynnar bywydau plant (hyd at saith oed) nac yn hwyrach yn eu plentyndod. Caiff chwarae ei gysylltu, yn bennaf, gydag ymddygiad plant ifanc iawn, gan unwaith eto anwybyddu, ac o bosibl, ddiystyru ei werth i blant hyn.

  Gallai’r pwyslais hwn ar rôl a gwerth chwarae ar gyfer plant iau beri i oedolion feddwl bod pobl yn tyfu allan o chwarae tua 10 oed, yn syth cyn iddyn nhw symud i’r ysgol uwchradd. Ond, trwy ddim ond treulio cyfnod byr yng nghwmni plant yn eu harddegau, mae’n amlwg nad yw hyn yn wir.

  Mae Mae plant h?n yn chwarae hefyd yn archwilio chwarae plant h?n, yn enwedig plant sydd ar ddechrau neu ar ganol eu glasoed (tua 11 i 16 oed). Mae’r daflen wybodaeth yn edrych ar: 

  • Osgoi tybiaethau sy’n seiliedig ar oedran yn unig
  • Deall ymennydd person yn ei lasoed 
  • Ymddygiadau chwarae plant h?n a’u buddiannau
  • Ble bydd plant h?n yn chwarae a pham
  • Rhwystrau i chwarae a’r canlyniadau posibl
  • Darparu ar gyfer chwarae.
    

  Ysgrifennwyd gan Mike Barclay, cyd-gyfarwyddwr Ludicology sy’n darparu cyngor, ymchwil a hyfforddiant i bawb sydd ynghlwm â chwarae plant. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwilio am ddeunyddiau ar gyfer chwarae plant

  Simon Bazley, Rhagfyr 2018

  Mae chwilio am ddeunyddiau rhad ac am ddim ar gyfer chwarae plant, neu ‘loffa’ fel y’i gelwir, yn hanfodol ar gyfer pawb sy’n cefnogi chwarae plant. Bydd unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant yn gwybod eu bod yn elwa o gael digonedd o stwff i chwarae gyda nhw. Mae bod ag adnoddau a deunyddiau ar gael i chwarae gyda nhw yn cynyddu’r posibiliadau’n sylweddol o fewn unrhyw ofod ble fo plant yn chwarae, a pham talu amdanyn nhw pan y gallech, gydag ychydig o ddychymyg, eu cael am ddim.

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio’r mathau o bethau y gallem ystyried chwilio neu lloffa amdanyn nhw, awgrymiadau ar sut i fynd ati i gynyddu ein cyfleoedd i lwyddo, pwy allai ein helpu o bosibl, yn ogystal â straeon a chynghorion oddi wrth loffwyr arbenigol o bob cwr o Gymru.

  Anelir y daflen wybodaeth at weithwyr chwarae one mae’n adnodd defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio â phlant a phlant yn eu harddegau.

  Mae Simon yn ymgynghorydd a hyfforddwr gwaith chwarae annibynnol sy’n gweithio dan yr enw Playful Futures.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Defnydd ymarferol o ddyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae

  Chris Martin, Gorffennaf 2018

  Mae plant yn hoffi chwarae gyda thechnoleg ddigidol - ffonau clyfar, llechi a chyfrifiaduron. Mae’n eu cyfareddu a’u herio, gan gynnig mynediad i fyd cyffrous ble mae’n ymddangos bod pawb a phopeth ar-lein. Fel gweithwyr chwarae, byddwn yn ei chael yn anodd yn aml gweld sut mae hyn yn chwarae.

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn edrych ar rai o ddefnyddiau ymarferol, a’r materion sy’n ymuned â, dyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae. Mae’n cynnwys awgrymiadau anhygoel ar gyfer delio â defnydd ffonau a llechi plant a phlant yn eu harddegau yn eich lleoliad chwarae. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau am beth i’w ystyried wrth ddatblygu polisi technoleg digidol ar gyfer lleoliadau chwarae.

  Tra bo mwyafrif y wybodaeth yn berthnasol i bob dyfais ddigidol, mae’n canolbwyntio mwy ar ddyfeisiau cludadwy fel ffonau clyfar a llechi gan mai’r rhain gaiff eu defnyddio fwyaf gan blant a staff. Anelir y daflen wybodaeth at weithwyr chwarae one mae’n adnodd defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio â phlant a phlant yn eu harddegau.

  Mae hefyd yn ychwanegu at gynnwys y daflen wybodaeth Chwarae a thechnoleg ddigidol.

  Ysgrifennwyd y daflen wybodaeth hon gan Chris Martin. Mae Chris yn weithiwr chwarae, yn ymchwilydd ac yn ymgyrchydd dros chwarae. Ar hyn o bryd mae’n ymchwilio i ryngweithiadau plant gyda thechnoleg ddigidol symudol ar gyfer ei Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caerl?r.

   

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Arfer myfyriol - beth ydi o a pham ei fod mor bwysig?

  Chwarae Cymru. Mehefin 2018

  Mae’r daflen wybodaeth yma’n archwilio egwyddorion ymarfer myfyriol a pham ei fod yn bwysig i weithwyr chwarae. Mae hefyd yn cynnig cyngor a syniadau i annog arfer myfyriol effeithiol. 

  Er ei fod wedi ei anelu at weithwyr chwarae mae hefyd yn adnodd defnyddiol ar gyfer unryw un sy’n gweithio â phlant. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Ysbrydoli dysgwyr - sut i fod yn hyfforddwr mwy effeithiol

  Chwarae Cymru, Mehefin 2018

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn edrych ar sut y gall hyfforddwyr gefnogi dysgwyr a chynyddu effeithlonrywdd hyfforddiant gwaith chwarae. Mae’n cynnig gwybodaeth eglur a chryno ar sut y gall hyfforddwyr gwaith chwarae gefnogi dysgwyr. 

  Mae hon yn fersiwn wedi ei diweddaru o daflen wybodaeth a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2013. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Canllaw gweithiwr chwarae i risg

  Simon Bazley, Mai 2018

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am ddarparu agwedd gytbwys tuag at reoli risg mewn lleoliadau chwarae trwy ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd, a gefnogir yn gyffredinol. Mae hefyd yn archwilio’r ddeddfwriaeth gyfredol a’r gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth ystod eang o ffynonellau, yn ogystal ag edrych ar rywfaint o’r theori gwaith chwarae cyfoes sy’n cefnogi gweithwyr chwarae i weithio mor effeithlon ac y gallwn i ymestyn a chyfoethogi cyfleoedd plant i chwarae.

  Anelir y daflen wybodaeth yma, a ysgrifennwyd gan Simon Bazley, at weithwyr chwarae ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unryw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Mathau chwarae

  Chwarae Cymru, Hydref 2017

  Mae’r daflen wybodaeth yma yn archwilio’r 16 math chwarae – gan gynnwys chwarae creadigol, chwarae gwyllt, chwarae dwfn a chwarae cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnwys cymhariaethau rhwng rhai o’r mathau chwarae. Mae’r amrywiol fathau chwarae’n anelu i ddisgrifio’r ystod lawn o ymddygiadau chwarae plant a sut y gallent gyfrannu at ddatblygiad corfforol, meddyliol ac emosiynol plant. Mae hwyluso’r mathau chwarae yn ymarferol, er mwyn sicrhau bod plant yn profi ystod o gyfleoedd a phrofiadau, yn galw am le, caniatâd ac amrywiaeth.

  Anelir y daflen wybodaeth yma at weithwyr chwarae ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ymarferwyr mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ac ysgolion.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae, gwaith chwarae a bwyd

  Sue Bradshaw, Awst 2017

  Mae’r daflen wybodaeth yma’n archwilio’r agenda iechyd gyfredol, chwarae ac iechyd, sut y gellir darparu bwyd mewn lleoliad gwaith chwarae, yn ogystal â gwerthoedd ac agweddau tuag at fwyd. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau achos o Gwm Gwenfro yn Wrecsam, Meriden Adventure Playground yn Birmingham a Glamis Adventure Playground yn Llundain. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cyfranogaeth ac ymgynghori gyda phlant

  Play Wales, June 2016

  This information sheet explores participation and consulting with children in the playwork context. It also aims to consider why and how we can consult with children in a meaningful way without unnecessarily interrupting their time and freedom to play.    

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Pam gwneud amser i chwarae?

  Chwarae Cymru, Mawrth 2016

  Mae’r daflen wybodaeth yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr chwarae i eiriol dros ddarpariaeth chwarae wedi ei staffio. Mae’n dangos pam fod chwarae mor bwysig ac mae’n archwilio buddiannau darpariaeth chwarae wedi ei staffio i blant ac i’r gymuned ehangach.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Gwaith chwarae: beth sy’n ei wneud mor arbennig?

  Chwarae Cymru, Ionawr 2016

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig trosolwg o’r hyn sy’n unigryw am waith chwarae a rôl y gweithiwr chwarae. Mae’n disgrifio sut mae gwaith gweithwyr chwarae yn cysylltu â’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn nhermau hwyluso chwarae plant ac effaith y gweithiwr chwarae a’i ymyrraeth ar chwarae plant a’r gofod chwarae. Mae hefyd yn cynnwys rhestr wirio ar gyfer hwyluso gofod cydadferol.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cynyddu gwytnwch – pwysigrwydd chwarae

  Chwarae Cymru, Tachwedd 2015 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio sut mae chwarae plant yn cyfrannu at wytnwch ac sut allwn ni fel oedolion gefnogi plant i ddatblygu gwytnwch trwy chwarae. Mae hefyd yn manylu ar sut mae chwarae’n rhan annatod o blentyndod.

  Rydym yn cyhoeddi’r daflen wybodaeth yma i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant, y Cenhedloedd Unedig (20 Tachwedd) sy’n nodi’r dyddiad y mabwysiadwyd y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ym 1989.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae mewn ysbytai

  Chwarae Cymru, Medi 2015

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i ddisgrifio rôl arbenigwr chwarae iechyd o ran cefnogi’r broses chwarae er mwyn galluogi plant sy’n sâl i gyfaddasu i’r lleoliad gofal iechyd ac i gyfranogi mwy yn y gofal y maent yn ei dderbyn, ac mae’n archwilio’r gwahanol fathau o ymyriadau chwarae a ddefnyddir i gynorthwyo plant a theuluoedd i ddeall salwch a thriniaethau’n well. Mae’r daflen wybodaeth hefyd yn disgrifio’r pwysigrwydd darparu cyfleoedd a gofodau chwarae ar gyfer plant mewn ysbytai neu sefyllfaoedd cymunedol, fel hosbisau plant.

  Rydym yn cyhoeddi’r daflen wybodaeth newydd hon i nodi Wythnos Genedlaethol Chwarae mewn Ysbytai 2015 (28 Medi – 2 Hydref).

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Pam mae chwarae’n bwysig a’r hyn y gall pob un ohonom ei wneud yn ei gylch

  Chwarae Cymru a Cadw, Mai 2015

  Mae'r daflen wybodaeth hon, ar gyfer rhieni a gofalwyr, yn edrych ar bwysigrwydd chwarae y tu allan a dod i gysylltiad â byd natur i bob plentyn a’u teuluoedd, ac mae’n cynnwys awgrymiadau ar gyfer cefnogi plant i chwarae’n hyderus y tu allan. 

  Cyhoeddwyd y daflen wybodaeth hon i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU (17 Mai 2015)

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae - arolwg

  Chwarae Cymru, Mawrth 2015

  Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig arolwg o’r Egwyddorion Gwaith Chwarae sy’n sefydlu’r fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae. Yn ogystal â disgrifio datblygiad yr Egwyddorion Gwaith Chwarae mae’r daflen wybodaeth hefyd yn fras, yn archwilio etheg a gwaith chwarae.

  Cyhoeddwyd y daflen wybodaeth hon i ddathlu Dydd G?yl Dewi (1 Mawrth) yma yng Nghymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Eiriolaeth a chyfathrebu

  Chwarae Cymru, Ionawr 2015 

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i gynnig cyflwyniad i eirioli dros chwarae a gwaith chwarae. Mae wedi ei anelu tuag at unryw un sydd â diddordeb mewn neu sydd â chyfrifoldeb am chwarae plant; mae’n cynnig esiamplau o sefyllfaoedd ble allem ni weithredu fel eiriolwyr ac awgrymiadau o ddulliau allwn ni eu defnyddio i eiriol dros chwarae a gwaith chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Beth yw chwarae a pham ei fod yn bwysig?

  Chwarae Cymru, Tachwedd 2014 

  Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i ateb dau gwestiwn: beth yw chwarae? A pam fod chwarae’n bwysig? Mae’r daflen wybodaeth yn ymdrechu i ddwyn ynghyd y datganiadau mwyaf uchel eu parch am chwarae er mwyn darparu dadansoddiad cynhwysfawr.

  Cyhoeddwyd y daflen wybodaeth hon i gyd-fynd â Diwrnod Byd-Eang y Plant y Cenhedloedd Unedig ar 20 Tachwedd 2014. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Diogelu plant

  Sue Bradshaw, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig polisïau a gweithdrefnau mewn perthynas â diogelu plant ar gyfer eu mabwysiadu a’u haddasu mewn sefyllfaoedd chwarae. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar sut i ymateb i ddatgeliadau a chyngor ar gefnogi amddiffyn plant rhag niwed yn y dyfodol.

  Mae hon yn fersiwn wedi ei diweddaru o’r daflen wybodaeth Diogelu ein plant a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn 2008.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Amddifadedd chwarae: ei effaith, y canlyniadau a photensial gwaith chwarae

  Yr Athro Fraser Brown, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig diffiniad o amddifadedd chwarae ac mae’n archwilio ei effaith a’r oblygiadau ar gyfer cymdeithas. Wrth dynnu ar ei ymchwil a’i brofiadau ei hun mae’r awdur yn archwilio canlyniadau amddifadedd chwarae llwyr a photensial gwaith chwarae.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rôl oedolion mewn chwarae plant

  Chwarae Cymru, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio pam fod chwarae o bwys a beth all pob un ohonom wneud amdano. Mae’n cynnig cymorth i oedolion wrth ddeall y modd gorau y gallant fynd ati i ddarparu amser, lle, caniatâd a deunyddiau er mwyn i blant chwarae. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau ar sut y dylem weithredu er mwyn hyrwyddo ac amddiffyn hawl plant i chwarae.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a'r blynyddoedd cynnar: genedigaeth i saith oed

  Janet Moyles, Mawrth 2013

  Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Janet Moyles, yn archwilio beth yn union yw chwarae a’i bwysigrwydd i ddatblygiad plant yn y blynyddoedd cynnar (o enedigaeth i saith mlwydd oed). Mae hefyd yn archwilio pwysigrwydd rolau oedolion, eiriolaeth a hawl y plentyn i chwarae.

  Mae cynhyrchiad y daflen wybodaeth hon wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cyfranogiad plant mewn cynllunio ac asesu

  Chwarae Cymru, Gorffennaf 2012

  Datblygwyd y daflen wybodaeth hon a'r dogfennau cysylltiedig isod i gefnogi awdurdodau lleol gyda chyfranogiad a chynnwys plant a phobl ifainc mewn prosesau cynllunio ac asesu.

  Lawrlwytho Image

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.