Cyhoeddiadau

 • CYLCHGRAWN CHWARAE DROS GYMRU
 • Rhifyn 59 (Gwanwyn 2022)

  Rydym wedi rhoi’r rhifyn hwn at ei gilydd i dynnu sylw at sut all mynediad i ofod a’r modd y caiff ei drefnu, gefnogi mwy o blant i chwarae yn eu cymdogaethau. Mae’r rhifyn chwarae a lle yn cynnwys:

  • Chwarae, hawliau a lle: creu cysylltiadau
  • Cynnwys plant anabl mewn darpariaeth chwarae 
  • Canolfan Serennu i Blant yn agor eu tiroedd i chwarae
  • Anghenion chwarae plant yn eu harddegau a pham y dylem falio – a ysgrifennwyd gan Claire Edwards, yr ymchwilydd a’r ymarferydd cymdeithasol, lle a chwarae 
  • Ein hardal ni hefyd – ap newydd ar gyfer plant ac arddegwyr i wella mannau chwarae cymunedol
  • Creu lle i ferched – a ysgrifennwyd gan Susannah Walker, cyd-sylfaenydd Make Space for Girls
  • Y diweddaraf am ein prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol 
  • Datblygu’r gweithlu – cwrs a chymwysterau gwaith chwarae newydd a chyfweliad gyda swyddog arweiniol digonolrwydd chwarae awdurdod lleol. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 58 (Gaeaf 2021)

  Rydym wedi rhoi’r rhifyn hwn at ei gilydd i dynnu sylw at sut mae cyfleoedd i chwarae’n cyfrannu at les plant. Mae’r rhifyn Chwarae er lles yn cynnwys:

  • Agor strydoedd ar gyfer chwarae, iechyd a lles
  • Chwarae mewn modd anturus: er lles ac fel gwrthbwys i orbryder – gan gynnwys erthygl blog a ysgrifennwyd gan Helen Dodd, Athro seicoleg plant ym Mhrifysgol Caerwysg
  • Gwarchod amser chwarae mewn ysgolion ar gyfer lles
  • Ymchwil lles gyda phlant yng Nghymru – a ysgrifennwyd gan Mustafa Rasheed, ymchwilydd i iechyd plant ym Mhrifysgol Abertawe
  • Gaeaf Llawn Lles – diweddariad gan Llywodraeth Cymru
  • Chwarae i’r dyfodol – sut mae chwarae’n cyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  • Haf o Chwarae – crynodeb o weithgarwch ledled Cymru
  • Plant yn dweud eu dweud ar yr Adolygiad Gweinidogol o Chwarae
  • Diweddariad am y cymwysterau gwaith chwarae P3.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 57 (Gwanwyn 2021)

  Rydym wedi rhoi’r rhifyn hwn at ei gilydd i dynnu sylw at bwysigrwydd mannau o safon dda i blant chwarae tu allan. Mae’r rhifyn lle i chwarae tu allan yn cynnwys:

  • Chwarae’r tu allan: beth yw pwrpas polisi?
  • Strydoedd, trefi a dinasoedd cyfeillgar at blant – a ysgrifennwyd gan Tim Gill
  • Creu mannau cynhwysol i chwarae – a ysgrifennwyd gan Theresa Casey
  • Yr hyn y mae plant yn ddweud am eu mannau awyr agored i chwarae
  • Cymunedau chwareus – esiamplau o sut mae mudiadau yn cefnogi chwarae plant yng Nghaerdydd, Abertawe, Merthyr Tudful a Wrecsam
  • Awgrymiadau anhygoel – meddwl yn synhwyrol am iechyd a diogelwch mewn lleoliadau chwarae
  • Datblygu a rheoli mannau chwarae – trosolwg o’n pecyn cymorth cymunedol newydd
  • Chwarae o Safon – y diweddaraf ar ein Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwaith Chwarae newydd
  • Maniffesto ar gyfer chwarae plant – ein galwadau ar gyfer Llywodraeth newydd Cymru.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 56 (Hydref 2020)

  Mae’r rhifyn gwneud i ddigonolrwydd chwarae ddigwydd yn cynnwys:

  • Coronafeirws – yr hyn sydd gan blant i’w ddweud am chwarae yn ôl ymchwil diweddar
  • Chwarae’n ystod y cyfnod clo – plentyn a pedwar o blant yn eu harddegau’n rhannu eu profiadau chwarae
  • Chwarae allan ac o gwmpas – esiamplau o sut mae timau chwarae a mudiadau yn parhau i gefnogi cyfleoedd i blant chwarae ar draws Cymru
  • Cydweithio’n lleol dros iechyd a lles – ffocws ar sut mae prosiectau Chwarae Cymru yn cefnogi trosglwyddo darpariaeth chwarae mewn cymdogaethau, gyda chyfraniad gan Lysgennad Chwarae
  • Amserau chwarae digonol mewn ysgolion – adnoddau i gefnogi ysgolion i fod mor chwareus â phosibl
  • Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae – trosolwg gan Dr Wendy Russell am astudiaeth ymchwil newydd
  • Digonolrwydd cyfleoedd chwarae a rôl gweithwyr chwarae – sut mae’r proffesiwn gwaith chwarae yn helpu i sicrhau cyfleoedd digonol ar gyfer chwarae plant
  • Hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae – diweddariad am ddysgu ar-lein a P3
  • Hwyl yn yr ardd – adolygiad gan ddisgyblion blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Tonysguboriau
  • Diwrnod Chwarae 2020 – esiamplau o sut aeth plant ledled Cymru ati i ddathlu diwrnod cenedlaethol chwarae, eleni.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 55 (Gwanwyn 2020)

  Mae’r rhifyn chwarae a bod yn iach yn cynnwys:

  • Golygyddol gwadd – ysgrifenwyd gan Dr Mike Shooter, Cadeirydd Chwarae Cymru
  • Mannau diogel i chwarae’n gwella lles – ymchwil HAPPEN
  • Chwarae a bod yn iach – lles corfforol ac emosiynol
  • Gwaith chwarae a coronafeirws – esiamplau o Dorfaen, Caerdydd a Wrecsam
  • Archbwerau therapiwtig chwarae – ysgrifenwyd gan Maggie Fearn, Seicotherapydd Plant a Phobl Ifanc yn eu Glasoed a Therapydd Chwarae
  • Hwyl yn yr ardd – llyfr stori newydd am yr hawl i chwarae
  • Gwaith chwarae a coronafeirws – daliwch ati i ddysgu!
  • Esiampl o gymuned chwareus – sesiynau chwarae allgymorth yng Nghonwy.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 54 (Gaeaf 2019)

  I nodi penblwydd diweddar Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn 30ain oed, mae’r rhifyn hwn yn canolbwyntio ar leisiau plant a phlant yn eu harddegau.

  Mae’r rhifyn Ein hawl i chwarae yn cynnwys:

  • Mae strydoedd chwarae’n wych!
  • Rhowch amser inni gymdeithasu ac ymlacio yn yr ysgol uwchradd
  • Chwarae yn yr ysbyty
  • Gwella maes chwarae ein hysgol
  • Beth yw plentyndod?
  • Sesiynau chwarae a chefnogaeth gymunedol
  • Dan y chwyddwydr ... Gweithiwr Chwarae Cynllun Chwarae Cymunedol
  • Profiad plentyn o Arddangosfa Gwaith-Chwarae T? Pawb.

  Yn ogystal â:

  • Golygyddol gwadd gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland
  • Yr hyn sydd gan plant i’w ddweud am chwarae yng Nghymru – canfyddiadau ymchwil
  • Barn plant ar chwarae’r tu allan wedi eu cofnodi mewn astudiaeth genedlaethol
  • Adolygiad y Gweinidog o Chwarae – y diweddaraf gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 53 (Haf 2019)

  I ddathlu penblwydd Chwarae Cymru yn 21ain rydym yn cyhoeddi rhifyn ychwanegol arbennig o’r cylchgrawn. Mae’r rhifyn Cymunedau sy’n gyfeillgar at blant yn cynnwys:

  • Golygyddol gwadd wedi ei ysgrifennu gan Dr Jenny Wood
  • Pledio achos amser chwarae yn yr ysgol
  • Hawl plant i chwarae yng Nghymru: chwe blynedd o straeon a newid ers cychwyn y Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol – Dr Wendy Russell
  • Amser, lle a rhyddid i chwarae – barn y plant
  • Galw am agwedd cyfeillgar at blant tuag at gynllunio a dylunio trefol – Dinah Bornat
  • Hawl i chwarae mewn sefyllfaoedd o argyfwng – Sudeshna Chatterjee
  • Prosiect Chwarae – diweddariad am ymgyrch Plentyndod Chwareus
  • Diwrnod Chwarae 2019 a Beth ddigwyddodd i’r 31?
  • Diweddariad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC
  • Cymunedau Chwareus – Parc Dros Dro Caerdydd Plentyn-Gyfeillgar.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 52 (Gwanwyn 2019)

  Mae’r rhifyn Chwarae mewn ysgolion yn cynnwys:

  • Amser, lle a chaniatâd i chwarae yn yr ysgol – gan gynnwys esiampl o bolisi chwarae ysgol
  • Cefnogi chwarae mewn ysgolion – Torfaen a’r Fro
  • Chwarae rhannau rhydd yn Ysgol Gynradd Mount Stuart – ysgrifennwyd gan athrawes sy’n defnyddio rhannau rhydd ar gyfer dysg a arweinir gan y plentyn
  • Hawliau chwarae ac addysg: creu cysylltiadau
  • Gweithgarwch corfforol plant a phobl ifanc
  • Ymchwil: hawl plant i chwarae mewn ysgolion – trosolwg gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Manceinion
  • Cyd-ddatganiad ar chwarae plant – negeseuon allweddol ar gyfer ysgolion
  • Cyfweliad gyda’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC
  • Mae plant yn eu harddegau angen cyfleoedd chwarae a hamdden hefyd – ysgrifennwyd gan Seren Leconte, aelod o Banel Ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru
  • Dan y chwyddwydr – Cydlynydd Ieuenctid a Chymuned
  • Yn eisiau – dysgwyr ar gyfer cymhwyster gwaith chwarae newydd
  • Cymunedau chwareus – chwarae amser cinio yn Ysgol Ty Ffynnon.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 51 (Hydref 2018)

  Mae’r rhifyn Dathlu’r hawl i chwarae yn cynnwys:

  • Hyrwyddo’r hawl i chwarae – esiamplau o Gymru
  • Adolygiad plant o lyfr stori Hwyl yn y dwnjwn
  • Plant a phlant yn eu harddegau yn galw am fwy o gyfleoedd ac amgylcheddau mwy diogel i chwarae
  • Hawl plant a phobl ifanc i chwarae mewn mannau cyhoeddus
  • Hyfforddiant defnyddio offer ac adeiladu strwythurau
  • Cymunedau chwareus – ysgol ar agor ar gyfer chwarae bob Dydd Sadwrn.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 50 (Gwanwyn 2018)

  Mae’r hanner canfed rhifyn o gylchgrawn Chwarae dros Gymru hefyd yn dathlu ugeinfed penblwydd Chwarae Cymru. Mae’r rhifyn Plentyndod chwareus yn cynnwys: 

  • 20 mlynedd o Chwarae Cymru – uchafbwyntiau’r staff ac ymddiriedolwyr 
  • Plentyndod Chwareus – ymgyrch newydd Chwarae Cymru a gweithio mewn partneriaeth 
  • Hwyl yn y dwnjwn – llyfr stori 
  • Chwarae yng Nghymru – casglu barn y plant 
  • Chwarae trwy blentyndod – sut mae plant yn chwarae ar wahanol oedrannau
  • Plentyndod yn llawn chwarae – myfyrdodau rhieni ar chwarae eu plant 
  • Chwarae allan ac o gwmpas – mam a’i phlant yn eu harddegau yn rhannu eu profiadau o chwarae yn eu cymuned
  • Cyfweliad gyda’r Gweinidog Plant 
  • Defnyddio technoleg gynorthwyol i alluogi chwarae ar gyfer plant anabl 
  • 20 mlynedd o hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae yng Nghymru. 
    
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 49 (Hydref 2017)

  Mae’r rhifyn Chwarae: plentyndod iach yn cynnwys:

  • ‘Mud and Sparks’ ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Mae cadw plant yn ddiogel yn golygu gadael iddyn nhw fentro – Dr Mariana Brussoni
  • Mentro yn y blynddoedd cynnar – Yr Athro Ellen Sandseter
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru i roi’r cychwyn gorau posibl i bob plentyn
  • Hawliau chwarae ac iechyd: creu cysylltiadau
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 48 (Gwanwyn 2017)

  Mae’r rhifyn Chwarae a thechnoleg ddigidol yn cynnwys:

  • Awgrymiadau anhygoel: amser sgrin a chwarae digidol
  • Chwarae a’r plwg: Agwedd gwaith chwarae tuag at amser sgrin mewn chwarae plant
  • Chwalu chwedlau chwarae digidol
  • CCUHP – diweddariad ar gyfer yr oes ddigidol – Yr Athro Sonia Livingstone
  • Amser sgrin: pwy sydd wir ar fai? – Mark Sears, The Wild Network.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 47 (Gwanwyn 2016)

  Mae’r rhifyn Cymunedau chwareus yn cynnwys:

  • Chwarae ar hyd y lle – Maisie a’i mham Katie
  • Chwarae, ymdrechu, ffynnu – mynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod drwy chwarae
  • Mae chwarae’n perthyn i’r presennol – chwarae a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
  • Prosiectau chwareus ar draws y DU – Play England, Play Scotland a PlayBoard Northern Ireland
  • Dewch i chwarae pêl: ymgyrch i gael gwared ar arwyddion Dim Gêmau Pêl yn Aberdeen – Steven Shaw
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 46 (Hydref 2016)

  Ma’r rhifyn Chwarae – pwysigrwydd risg yn cynnwys:

  • Chwarae mentrus i bob plentyn – Ally John
  • Gwnewch i ffwrdd â’r bubble wrap – sut y gall oedolion gefnogi angen plant am chwarae’n llawn risg
  • Blwyddyn Antur Cymru – Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
  • Astudiaeth: Cyfleoedd chwarae awyr agored yn y DU a’r Almaen
  • Cylchoedd sy’n lleihau o hyd – Gill Byrne.
  Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 45 (Hydref 2015)

  Mae’r rhifyn Dathlu chwarae yng Nghymru yn cynnwys:

  • Maniffesto ar gyfer chwarae plant yng Nghymru
  • Amser, lle a chaniatâd i chwarae ledled Cymru – enghreifftiau o fentrau chwarae
  • Cefnogi Cymru chwarae-gyfeillgar – enghreifftiau o brosiectau partner Chwarae Cymru
  • Amser chwarae cyn yr etholiad – arweinwyr prif bleidiau gwleidyddol Cymru yn rhannu eu hatgofion chwarae
  • ‘Adnodd gwerthfawr’ - adolygiad o Canllaw arfer dda ar gyfer darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar: Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 44 (Gwanwyn 2015)

  Mae'r rhifyn Chwarae o gwmpas tu allan yn cynnwys: erthyglau newyddion amrywiol

  • Chwarae o gwmpas tu allan - erthygl wedi ei hysgrifennu gan Oscar sy'n 11 mlwydd oed
  • Cynghorion ar gyfer cefnogi plant i chwarae allan yn hyderus
  • Meithrin chwarae allan - plant sy'n derbyn gofal a'r amgylchedd naturiol
  • Edrych yn ôl ar rhaglen Chwarae Plant y Loteri Fawr; Chwarae - gwlad chwarae-gyfeillgar
  • Adolygiad o lyfr diweddaraf Yr Athro Fraser Brown - Play & Playwork: 101 Stories of Children Playing. 
  Gweld ar-lein Image
 • Rhifyn 43 (Haf 2014)

  Mae’r rhifyn Plentyndod iach yn cynnwys:

  • Cyfweliad gyda Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
  • Dylunio mewn ardaloedd trefol gan ystyried plant a natur – gan Helle Nebelong
  • Polisi iechyd cyhoeddus a chwarae
  • Diwrnod ym mywyd hyfforddwr gwaith chwarae
  • Sut mae P3 i’r dysgwyr?
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 42 (Gwanwyn 2014)

  Mae’r rhifyn Chwarae ar dir y cyhoedd yn cynnwys

  • Rhwydwaith Ewropeaidd o Ddinasoedd Plant-Gyfeillgar
  • Dinas Plant-Gyfeillgar – Rotterdam
  • Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar
  • Ymrwymwch i Gefnogi Staff o Safon
  • Lefel 3 P3 – y diweddaraf
  • Agweddau Gwaith Chwarae mewn Ysgolion
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 41 (Gaeaf 2013)

  Mae’r rhifyn Mannau chwareus yn cynnwys:

  • Chwarae mewn carchardai
  • Cyfleoedd chwarae i blant Sipsiwn a Theithwyr
  • Amgueddfa sy’n fwy chwareus
  • Yr hawl i chwarae – ymgyrch fyd-eang
  • Cyfweliad â Tim Gill
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 40 (Haf 2013)

  Mae’r rhifyn Cymru chwarae-gyfeillgar yn cynnwys:

  • Dadansoddiad o’r dyletswydd Asesu Digonolrwydd Chwarae
  • Ymateb i’r ymchwil (Welingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch: Dadansoddiad o ddyletswydd Asesiad Digonolrwydd Chwarae, Cymru)
  • Agweddau arloesol tuag at ddigonolrwydd chwarae
  • Prosiect ysgolion Llwybrau Porffor
  • Cyfweliad gyda Ken Worpole.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 39 (Gwanwyn 2013)

  Mae’r rhifyn Chwarae mewn Ysgolion yn cynnwys:

  Y diweddaraf am y Sylw Cyffredinol ar Erthygl 31 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)

  • Defnyddio tir ysgol tu allan i oriau dysgu
  • Darparu chwarae cyfoethocach mewn ysgolion
  • Erthygl rhyngwladol gan athro meithrin
  • Esiampl o sut mae ysgolion yn cyfrannu tuag at wneud Cymru yn wlad chwarae-gyfeillgar
  • Hyfforddiant chwarae a goruwchwylwyr amser cinio.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 38 (Gaeaf 2012)

  Mae'r rhifyn Asesu Digonolrwydd yn cynnwys

  • Golygyddol gwadd gan Gomisiynydd Plant Cymru, Keith Towler
  • Erthyglau am Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae Llywodraeth Cymru a'r pecyn cymorth i gefnogi Awdurdodau Lleol i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn eu hardaloedd
  • Cyfweliad gyda Judith Hackitt, Cadeirydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
  • Y diweddaraf am P3
  • astudiaeth achos Cymru - Gwlad Chwarae-Gyfeillgar. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 37 (Haf 2012)

  Mae'r rhifyn Chwarae: Beth sy'n ddigon da? yn cynnwys:

  • Golygyddol gwadd gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AM
  • Cyfweliad gyda Peter Gomer (Cynghorydd Polisi Dros Dro, CLlLC) am y cyfleoedd a heriau sy'n wynebu awdurdodau lleol wrth i'r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae gychwyn
  • Beth mae digonolrwydd yn ei feddwl i wahanol sectorau - amrywiaeth o safbwyntiau
  • Cynllunio Dinasoedd gan ystyried y Plant
  • Playborhood: Turn your neighbourhood into a place for play - adolygiad llyfr.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 36 (Gwanwyn 2012)

  Mae'r rhifyn Chwarae: mannau a llecynnau yn cynnwys:

  • Y diweddaraf am y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae
  • Datblygu a rheoli mannau chwarae
  • Mannau chwarae: cwynion cyffredin ac atebion syml
  • Adolygiad llyfr gan Ben Tawil
  • Erthygl Rhwygo'r rheolau gan Bernard Spiegal.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 35 (Hydref 2011)

  Mae'r rhifyn Cymru: gwlad chwarae gyfeillgar? yn cynnwys:

  • Cymru'n Ennill Gwobr Ryngwladol
  • Y diweddaraf am ddarpariaeth a datblygu chwarae
  • Clochdar dros Chwarae
  • Adroddiadau gan wirfoddolwyr a chyfranogwyr o gynhadledd IPA 201
  • Erthygl gan Marc Bekoff
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 34 (Gwanwyn 2011)

  Mae'r rhifyn Yr hawl i chwarae yn cynnwys:

  • Chwarae a hawliau plant
  • Agenda ar gyfer chwarae plant yng Nghymru
  • Chwarae i'r Dyfodol - goroesi a ffynnu - y diweddaraf am gynhadledd IPA 2011
  • Chwarae a 'Gwneud tlodi'n llai niweidiol i blant'
  • Beth sy'n digwydd o amgylch Cymru (darpariaeth chwarae a datblygiad).
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 33 (Gaeaf 2010)

  Mae'r rhifyn Cyfoeth chwarae yn cynnwys

  • Adroddiad Common Sense, Common Safety
  • Cyfweliad gyda Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
  • Adroddiad ymgynghoriad Mannau Diogel i Chwarae a Chymdeithasu - ac ymateb Chwarae Cymru
  • Pam gwneud amser i chwarae
  • Pam fod buddsoddi mewn chwarae yn bwysig.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 32 (Haf 2010)

  Mae'r rhifyn Chwarae - gwella cyfleoedd yn cynnwys:

  • Golygyddol gan Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru
  • Cychwyn ar antur MAWR newydd - diweddariad rhaglen Chwarae Plant
  • Gweithwyr Chwarae yn Eisteddfod yr Urdd
  • Goheybydd ifanc yn holi Helen Mary Jones AS am ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fannau diogel i chwarae a chymdeithasu
  • Adolygiad o Possible Summers: stories and reflections from the playspace.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 31 (Gwanwyn 2010)

  Mae'r rhifyn Chwarae - ydyn ni'n cwrdd â'r mesur? yn cynnwys:

  • Ymchwiliad Mannau Diogel i Chwarae a Chymdeithasu
  • Cyfleoedd Chwarae Digonol?
  • Mae'n le i ni hefyd
  • 'People Make Play'
  • Y diweddaraf am P3. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 30 (Hydref 2009)

  Mae'r rhifyn Chwarae a Chynaladwyedd - Pam gwneud amser i chwarae? yn cynnwys:

  • Gwasanaethau Chwarae a Chynaladwyedd
  • Cynyddu ein Proffil
  • Digwyddiadau Diwrnod Chwarae ar draws Cymru
  • P3 ar gael i ysgolion.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 29 (Haf 2009)

  Mae'r rhifyn Chwarae - boed law neu hindda yn cynnwys: 

  • Y ffordd naturiol i chwarae
  • Chwarae a'r tywydd
  • Therapi tywydd
  • Cynhwysion chwarae tymhorol 
  • Adolygu'r llyfr Play Naturally
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 28 (Gwanwyn 2009)

  Mae'r rhifyn Chwarae yn oes y cyfrifiadur: Chwarae a'r Plwg yn cynnwys:

  • Offer chwarae electronig awyr agored
  • Canlyniadau yr arolwg
  • Chwalu chwedlau cyfrifiadurol
  • Potensial mewn Gwaith Chwarae - Dysgu a Thyfu. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 27 (Gaeaf 2008)

  Mae'r rhifyn Mannau i Chwarae yn cynnwys:

  • Mannau i chwarae - hoff fannau chwarae plant
  • Creu mannau da i chwarae
  • Design for Play: a guide to creating successful play spaces
  • Cynllunio a chwarae
  • Rhodwyr Chwarae - gwneud mannau'n gyfeillgar i chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 26 (Hydref 2008)

  Mae'r rhifyn Chwarae mewn amser a gofod yn cynnwys:

  • Preifatrwydd plant
  • Chwarae mewn ysbytai
  • Rhodri Morgan ar Ddiwrnod Chwarae
  • Adroddiad y Comisiynydd Plant.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 25 (Haf 2008)

  Mae'r rhifyn Dathlu 10 mlynedd yn cynnwys:

  • Cynlluniau unigol ar gyfer Cymru
  • Cyfleoedd addysg newydd
  • A yw 'bwyta'n iach' yn iach mewn sefyllfa chwarae?
  • 10 mlynedd o ddatblygu'r gweithlu
  • 10 mlynedd o chwarae yng Nghymru.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 24 (Gwanwyn 2008)

  Mae'r rhifyn Chwarae a chyfranogaeth yn cynnwys:

  • Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogaeth Plant a Phobl Ifanc
  • Adroddiad Draig Ffynci
  • Cyfranogaeth a Gwaith Chwarae - cyfweliad â Roger Hart
  • Cyfweliad gyda'r Comisiynydd Plant newydd
  • Hyfforddiant P3- yr effaith.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 23 (Gaeaf 2007)

  Mae'r rhifyn Risg a gwytnwch yn cynnwys:

  • Gweithredu ar chwarae yng Nghymru
  • £2.2 miliwn ar gyfer isadeiledd chwarae yng Nghymru
  • Fedrwn ni ddarparu ar gyfer risg?
  • Y diwylliant iawndal - agwedd amgen
  • Wfft i'r Diwylliant Beio a Hawlio.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 22 (Hydref 2007)

  Mae'r rhifyn Chwarae yn y strydoedd yn cynnwys:

  • Parthau cartrefi
  • Mynd allan i chwarae
  • Cynghorion ar gyfer cefnogi plant i chwarae allan yn hyderus
  • Canolfan newydd ar gyfer addysg a hyfforddiant gwaith chwarae yng Nghymru
  • Chwarae dysgu tyfu.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 21 (Haf 2007)

  Mae'r rhifyn Pob Plentyn yn cynnwys:

  • Cynllun Bwdi
  • Stori plentyn teithwyr o Belfast
  • Prosiect Teithwyr Torfaen
  • Chwarae yn y Mosg
  • Penny Wilson yn trafod ei gwaith gyda phlant anabl.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 20 (Gwanwyn 2007)

  Mae'r rhifyn Mannau chwarae yn cynnwys:

  • Teyrnged i Peter Clarke
  • Meysydd Chwarae - Cael pethau'n iawn
  • Croeso i faes chwarae yn Sir y Fflint
  • Meysydd chwarae ym Merlin
  • Cyfweliad gyda hyfforddwr Gwaith Chwarae. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 19 (Gaeaf 2006)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Cynnydd y Cynllun
  • Rhaglen FAWR Chwarae Plant
  • Staff Newydd
  • Comisiynu Ymghynghorwyr Chwarae
  • Cyfweliad gyda Hyfforddwr Gwaith Chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 18 (Gwanwyn 2006)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Newyddion y Loteri FAWR
  • Amserlen Cyflawni
  • Geirfa: Beth yw Chwarae?
  • Diweddariad Prosiect Cwlwm - Deunyddiau Newydd Gwaith Chwarae
  • Pwysigrwydd y Strategaeth Chwarae i Weithwyr Chwarae. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 17 (Gaeaf 2005)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Chwarae Cymru i ddod yn sefydliad aelodaeth
  • Y Loteri Fawr yn rhoi arian i Chwarae yng Nghymru
  • Gweinidog ar Daith Chwarae
  • Hwyl Diwrnod Chwarae ym Merthyr Tudful
  • Mwd a Gwreichion.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 16 (Haf 2005)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Chwarae yn yr ysgol
  • Ymateb Ymgynghoriad Strategaeth Chwarae,
  • Y Loteri Fawr
  • Mynediad Agored ym Mhowys.

   

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 15 (Gwanwyn 2005)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Chwarae yn Gymraeg
  • Rheoli Safonau Gofal i'r Rhai o dan 8
  • Chwarae Risg a Damweiniau
  • Canolfan Plant Integredig
  • Chwarae ac Anfantais yn Romania
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 14 (Hydref 2004)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Ynghynghoriad y Loteri Fawr
  • Y £200m Rhithiol
  • Ymateb Chwarae Cymru i Ymghynghoriad Chwarae y Cynulliad
  • Egwyddorion Newydd ar gyfer Gwaith Chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 13 (Haf 2004)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys: Egwyddorion ar gyfer Gweithwyr Chwarae, chwarae Plant iach, Antur yn Nuremburg, Teuluoedd a Chwarae.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 12 (Gwanwyn 2004)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Gwerthoedd a Thybiaethau Gwaith Chwarae
  • ASGC i gynnwys gweithwyr Chwarae. 
  • Chwarae yn Sweden.

   

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 11 (Hydref 2003)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Grwp Gweithredu Polisi chwarae Llywodraeth Cynulliad Cymru
  • Trafodaeth ar Chwarae yn y Senedd
  • Canolfan Plant Integredig
  • Cefnogi Hawl y Plentyn Gwledig i Chwarae
  • Chwarae yn yr Iseldiroedd
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 10 (Haf 2003)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Adolygiad Chwarae Cenedlaethol
  • Hwre am Wastraff
  • Herio hiliaeth trwy Chwarae
  • Olwynion ar gyfer Chwarae.  
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhifyn 9 (Gwanwyn 2003)

  Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Adolygiad Chwarae cenedlaethol
  • Chwarae Mynediad Agored
  • Parthau Cartref. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.