Cyhoeddiadau

 • PECYN CYMORTH TIROEDD YSGOLION
 • Image Gweld ar-lein Lawrlwytho
  Defnyddio tiroedd ysgol ar gyfer chwarae'r tu allan i oriau addysgu

  Pecyn cymorth sydd wedi ei ddylunio i gynorthwyo penaethiaid, llywodraethwyr a mudiadau lleol i weithio gyda’i gilydd i ystyried sicrhau bod tiroedd ysgol ar gael i blant lleol y tu allan i oriau addysgu.

  Mae’r pecyn cymorth hwn wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth eglur a chryno ar gyfer cymunedau ysgolion a’u partneriaid, er mwyn asesu ymarferoldeb gwneud yn si?r bod tiroedd ysgol ar gael ar gyfer chwarae plant y tu allan i oriau addysgu.

  Mae’r pecyn cymorth hwn yn edrych ar yr amrywiol faterion fydd angen eu hystyried. Mae’n cynnwys dyfyniadau gan benaethiaid sy’n seiliedig ar drafodaethau fu’n rhan o ddatblygiad y pecyn cymorth ac astudiaethau achos sy’n arddangos amrywiol fodelau. Mae hefyd yn darparu dulliau a thempledi cam-wrth-gam, ymarferol ar gyfer cwblhau gwaith sy’n gysylltiedig ag agor tiroedd ysgol ar gyfer chwarae’r tu allan i oriau addysgu.

  Er mwyn datblygu’r pecyn cymorth hwn sefydlodd Chwarae Cymru, ac ymgynghori â, gr?p ffocws o benaethiaid a rhanddeiliaid allanol yn ystod y broses ddrafftio gan ddefnyddio eu cwestiynau, eu ymatebion a’u profiadau i ymdrin â’r materion pwysicaf.

  Templedi

  I gefnogi’r gwaith o agor ysgolion ar gyfer chwarae’r tu allan i oriau addysgu mae’r templedi ar gael i’w lawrlwytho isod ar ffurf Microsoft Word.

  Templed archwiliad man chwarae
  Templed asesiad risg-budd
  Templed cwestiynau arolwg barn a nodiadau
  Templed cynnal dadansoddiad opsiynau
  Templed gwiriadau man chwarae cyffredin
  Templed memorandwm cyddealltwriaeth
  Templed o bolisi chwarae ysgol
  Templed polisi rheoli risg

  Adborth
  'Rydym yn gweithio â thair ysgol, ac mae pob un wedi derbyn copi o’r pecyn cymorth. Rydym yn teimlo iddo fod yn adnodd ategol defnyddiol iawn ar gyfer ein trafodaethau, gan ei fod yn ateb llawer o’r cwestiynau sydd gan ysgolion am y broses. Bu’r astudiaethau achos yn arbennig o ddefnyddiol wrth arddangos sut y gellir rheoli agor tiroedd ysgol yn llwyddiannus … Yn gyffredinol, rydym yn teimlo i’r pecyn cymorth fod yn adnodd gwerthfawr sydd wedi gwneud ein gwaith yn rhwyddach. Rydym yn edrych ymlaen i barhau i’w ddefnyddio ymhellach yn ystod datblygiad y prosiectau.'
  Rachel Maflin, Swyddog Datblygu Chwarae, GAVO Caerffili

  Mae rhifyn 43 o gylchgrawn Chwarae dros Gymru yn cynnwys adolygiad o'r pecyn cymorth (gweler tudalen 18).
   
  Mae cynhyrchiad y pecyn cymorth hwn wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi datblygiadau sy’n deillio o’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae a gwblhawyd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae Adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant yn eu hardal.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.