Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diogelu Plant Anabl

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £135

Dyddiad: 09-01-2020 Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr wrth ymdrin â materion penodol sy’n ymwneud â diogelu plant a phobl ifanc sydd ag anableddau, a gwella’u sgiliau o ran ymateb i’w hanghenion diogelu. Mae’r hyfforddiant hwn yn pwysleisio pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn, gan fod adolygu achosion yn dangos bod gweithwyr proffesiynol yn aml yn rhoi sylw i anghenion iechyd a gofal plant anabl, a’u bod o bosib yn cael trafferth nodi ac ymateb yn effeithiol i bryderon diogelu.

Erbyn diwedd y cwrs, fe fydd cyfranogwyr yn gallu gwneud y canlynol:

  • Gwybod beth yw nodweddion cam-drin ac esgeuluso ar gyfer pob plentyn, a chydnabod y materion ychwanegol ar gyfer plant anabl a’r rhai ag anghenion cymhleth
  • Deall a chymhwyso negeseuon allweddol o waith ymchwil i ddiogelu plant a phobl ifanc anabl
  • Deall arfer da wrth gefnogi’r rhyngweithio â phlant sydd heb fedru cyfathrebu’n llafar neu y mae eu llafar yn anodd ei ddeall
  • Bod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth allweddol a’r polisi a’r arweiniad sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn yng Nghymru
  • Ystyried pwysigrwydd perthnasoedd proffesiynol gyda rhieni a gofalwyr plant anabl
  • Ystyried ymarfer effeithiol a diogel wrth ymateb i bryderon ynghylch camdriniaeth ac esgeuluso, gan gynnwys cydsyniad, rhannu gwybodaeth a chadw cofnodion
  • Deall pwysigrwydd cadw’r plentyn yng nghanol y broses.

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Ymarferwyr a gwirfoddolwyr sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant a phobl ifanc yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ac sydd â chyfrifoldebau penodol am ddiogelu plant.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.