Diwrnod Chwarae 2015

Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae 2015 Ddydd Mercher 5 Awst. 

Datganiad i'r wasg - Diwrnod Chwarae 2015

Mae angen i blant ‘chwarae mwy…’ er mwyn sicrhau gwell iechyd a lles corfforol a meddyliol

Heddiw bydd miloedd o blant a phobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig yn dod ynghyd mewn digwyddiadau chwarae lleol a rhanbarthol i ddathlu Diwrnod Chwarae – y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae.

Mae Diwrnod Chwarae, sydd bellach yn ei 28ain mlynedd, yn cynnig cyfle delfrydol i gymunedau ddod at ei gilydd i ddathlu, i chwarae gyda’i gilydd ac i gael hwyl. Mae hefyd yn darparu llwyfan i bobl sy’n eiriol dros chwarae i hybu’r buddiannau a’r effaith cadarnhaol gaiff chwarae ar iechyd, lles a datblygiad meddyliol a chorfforol plant.

Dywed Dr Mike Shooter, cyn-lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Chadeirydd Chwarae Cymru:

‘Mae chwarae’n allweddol ar gyfer ein datblygiad dirnadol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol. Fel meddyg a seiciatrydd, rwyf wedi delio’n uniongyrchol â’r canlyniadau trychinebus all godi’n sgîl diffyg cyfleoedd i chwarae ac anallu oedolion i adael iddo ddigwydd. Mae pobl ifanc yn dod i ofni’r byd ym mhob ffordd a byddant yn tyfu i fod yn rhieni fydd yn llesteirio datblygiad eu plant hwythau yn eu tro.

‘Mae gwylio’r teledu a gweithio ar gyfrifiadur yn bwysig, fel y mae adloniant wedi ei drefnu fel chwaraeon tîm. Ond nid ydynt hanner cyn bwysiced ar gyfer datblygiad â chwarae gwyllt a chwbl rydd. Ac mae gwaith ymchwil yn profi hyn. Felly diffoddwch bob peiriant ac ewch allan i ddathlu Diwrnod Chwarae. A chofiwch, tra eich bod yn cael hwyl, mai dyma’r peth gorau un y gallwch ei wneud!’

Mae thema Diwrnod Chwarae 2015 ‘Chwarae mwy …’ yn anelu i:

  • Annog plant i chwarae mwy gartref, yn y stryd, yn yr ysgol ac yn y gymuned
  • Cefnogi rhieni i ganiatáu i’w plant ‘Chwarae mwy…’
  • Meithrin cymunedau i ddod ynghyd i ddathlu hawl plant i chwarae.

 

Mae Diwrnod Chwarae 2015 yn cydnabod mai chwarae yw’r modd y bydd plant yn profi’r byd. Mae chwarae’n helpu plant i ddysgu am yr amgylchedd a ffurfio perthnasau pwysig gyda’u ffrindiau, eu rhieni a’u teuluoedd. Mae chwarae’n caniatáu i blant ddysgu am eu hunain a phrofi eu doniau. Trwy chwarae, bydd plant yn ymgymryd â heriau corfforol a chymdeithasol sy’n cynyddu gwytnwch a hyder.

Cynhelir digwyddiadau Diwrnod Chwarae ar draws Cymru, fydd yn amrywio o sesiynau chwarae cymunedol bychain i ddigwyddiadau chwarae mwy o faint wedi eu trefnu mewn parciau a chymunedau lleol gan Gynghorau a mudiadau gwirfoddol. 

Wrth gynnig ei gefnogaeth i Ddiwrnod Chwarae 2015, dywedodd y Dr Michael McBride, Prif Swyddog Meddygol Gogledd Iwerddon:

‘Mae chwarae’n elfen allweddol o ddatblygiad corfforol a meddyliol plentyn. Bydd mynd allan am dro gyda’r teulu i’r parc, ymuno mewn chwaraeon neu gicio pêl-droed yn yr ardd, neu ddim ond ceisio lleihau’r amser y bydd eich plentyn yn ei dreulio’n eistedd yn gwylio’r teledu neu’n chwarae gemau cyfrifiadurol yn cael effaith cadarnhaol ar ei iechyd corfforol a meddyliol.’ 

Ychwanegodd Dr McBride, ‘Mae lles meddyliol cadarnhaol yn helpu person i sicrhau iechyd corfforol da, datblygu eu potensial, gweithio’n gynhyrchiol, ffurfio perthnasau cryfion, datblygu ymdeimlad o hunan-barch, a chyfrannu at eu cymuned. Mae’n hanfodol i’n hansawdd bywyd ac mae’n allweddol ein bod yn annog a galluogi chwarae a gweithgarwch corfforol o oedran ifanc’. 

Taflen wybodaeth

I ddathlu Diwrnod Chwarae 2015 rydym yn cyhoeddi ein taflen wybodaeth ddiweddaraf – Chwarae: iechyd meddwl a lles.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro yn gryno pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad yr ymennydd a iechyd meddwl, yn ogystal â archwilio sut mae chwarae yn cyfrannu at le emosiynol plant a sut mae’n cydgysylltu â’r ‘Pum Ffordd at Les’. 

Gweld ar-lein | Lawrlwytho Chwarae: iechyd meddwl a lles

Thema Diwrnod Chwarae 2015

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai thema Diwrnod Chwarae 2015 fydd Chwarae mwy …

Mae ymgyrch Chwarae mwy … Diwrnod Chwarae’n galw ar bawb i helpu i sicrhau bod plant a  phobl ifanc ar draws y DU yn cael mwy o amser, rhyddid a lle i chwarae mwy. Yn ogystal â hybu hawl plant i chwarae, mae’r ymgyrch yn pwysleisio bod chwarae mwy yn  allweddol ar gyfer iechyd, lles a hapusrwydd plant. 

Eleni, rydym hefyd yn dathlu 28 mlynedd o’r Diwrnod Chwarae! Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae yma trwy:

  • Cynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae.
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae.
  • Cofrestru i fod yn Gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, cysylltwch â ni i ddysgu mwy am fod yn Gefnogwr Diwrnod Chwarae 2015.
  • Ein dilyn ar Facebook a Twitter.

 

Ymunwch yn yr hwyl!

Mae ymgyrch Diwrnod Chwarae 2015: Chwarae mwy... yn galw ar bawb i helpu i sicrhau bod y mannau ble fo plant yn byw ac yn cymdeithasu’n fannau gwych i chwarae.

Mae cefnogi Diwrnod Chwarae a hawl plant i chwarae mor rhwydd ag un, dau, tri!

  1. Cynhaliwch ddigwyddiad a dywedwch wrthym sut y byddwch yn dathlu –  Ymwelwch â gwefan Diwrnod Chwarae i dderbyn arweiniad i’ch rhoi ar ben ffordd. Yna dywedwch wrthym am eich cynlluniau ar gyfer Diwrnod Chwarae trwy gofrestru eich digwyddiad ar wefan Diwrnod Chwarae. Os yw eich digwyddiad yn agored i’r cyhoedd ac yr hoffech gynyddu’r nifer fydd yn mynychu, cewch ddewis ei gyhoeddi yn y rhestr digwyddiadau ar-lein pan fyddwch yn cofrestru.
  2. Ymunwch mewn digwyddiad yn eich ardal chi – Os hoffech gynnig eich amser, eich sgiliau neu eich gwasanaeth i ddigwyddiad yn eich ardal chi, cysylltwch â ni ac fe drefnwn ichi gysylltu â threfnwyr yn eich ardal leol.
  3. Lledaenwch y newydd am Ddiwrnod Chwarae ­– Postiwch, Trydarwch a Blogiwch amdano! Defnyddiwch hashnod #Playday2015 er mwyn inni allu cysylltu ar draws y cyfryngau cymdeithasol.

 

Sut bynnag y penderfynwch gymryd rhan yn yr ymgyrch, mae llawer o gyngor ac arweiniad  ar gael ar wefan Diwrnod Chwarae i’ch helpu i gychwyn arni – o bosteri a chardiau post i hyrwyddo’r ymgyrch, i gynghorion ymarferol gan drefnwyr digwyddiadau Diwrnod Chwarae. 

Felly, os oes gennych chi blant, os ydych yn gweithio â phlant neu os ydych yn blentyn  mawr eich hun, mae Diwrnod Chwarae eich angen chi!

Am ragor o wybodaeth ymwelwch â gwefan Diwrnod Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.