Diwrnod Chwarae 2017

Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae 2017 Ddydd Mercher 2 Awst. 

Thema Diwrnod Chwarae 2017 

Yn 2017 roedd Diwrnod Chwarae’n dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed. I nodi’r garreg filltir arbennig yma, thema ymgyrch Diwrnod Chwarae 2017 oedd Dathlu Chwarae.

Rydym yn galw ar bawb – yn rhieni, athrawon a staff cymorth – ar draws y DU i’n helpu i ddathlu popeth sy’n ymwneud â chwarae. Dewch i ddathlu bod:

 • CHWARAE yn rhad ac am ddim
 • CHWARAE yn un o hawliau plentyn
 • CHWARAE yn gynhwysol
 • CHWARAE yn cefnogi iechyd a lles corfforol ac emosiynol
 • CHWARAE yn cefnogi parchu a gwerthfawrogi’r amgylchedd naturiol
 • CHWARAE yn hybu datblygiad a dysg.

 

Datganiad i'r wasg Cymru Diwrnod Chwarae 2017 

Mae plant ar draws Cymru angen gwell mynediad i gyfleoedd chwarae awyr agored

Llefarwyr lleol – gan gynnwys plant a phobl ifanc – ar gael mewn amryw leoliadau yng Nghymru – yn ogystal â chyfleoedd ffilmio mewn digwyddiadau Diwrnod Chwarae

Mae dadansoddiadau cynnar o waith ymchwil newydd a gynhaliwyd ar draws y DU yn dynodi bod plant ar draws y DU angen mwy o fynediad a gwell mynediad i gyfleoedd chwarae awyr agored, a hynny ar frys.  Dywedodd yr oedolion a holwyd y byddai cyfleoedd chwarae yn eu cymunedau’n gwella pe bae:

 • mwy o fannau i chwarae
 • yn haws cyrraedd at fannau chwarae
 • traffig yn cael ei arafu
 • oedolion yn fwy goddefgar o chwarae

 

Mae digwyddiadau cymunedol lleol, fel dathliadau Diwrnod Chwarae, yn cynnig cyfle delfrydol i ddod a phlant, teuluoedd a’r gymuned ehangach ynghyd. Y gwahaniaeth mwyaf y gall pob un ohonom ei wneud yn ein cymuned yw gwella’r amgylchedd ac amodau er mwyn ei gwneud yn haws i blant gael mynediad i gyfleoedd chwarae awyr agored.

Dydd Mercher, 2 Awst 2017 bydd miloedd o blant a phobl ifanc ar draws Cymru allan yn chwarae i ddathlu Diwrnod Chwarae – y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae.

Mae cannoedd o ddigwyddiadau chwarae lleol a rhanbarthol yn cael eu cynnal ledled Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig i hybu pwysigrwydd hawl plant i chwarae. Cynhelir digwyddiadau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, ar y prom ym Mae Colwyn ac ym Mharc Windsor, Penarth. 

Rydym yn galw ar bawb - yn rhieni, teidiau a neiniau neu’n famgus a thadcus, gofalwyr, darparwyr gofal plant a staff cymorth ar draws y DU i’n helpu i ddathlu a hybu pwysigrwydd chwarae.

Dewch i ddathlu bod:

 • Chwarae yn rhad ac am ddim
 • Chwarae yn un o hawliau plentyn
 • Chwarae yn gynhwysol
 • Chwarae yn cefnogi iechyd a lles corfforol ac emosiynol
 • Chwarae yn cefnogi parchu a gwerthfawrogi’r amgylchedd naturiol
 • Chwarae yn hybu datblygiad a dysg.

 

Meddai Mike Greenway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

‘Heddiw, a dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, cynhaliwyd miloedd o ddigwyddiadau gwych ar draws Cymru i ddathlu Diwrnod Chwarae a hawl plant i chwarae. Yng Nghymru rydym wedi cymryd camau sylweddol ymlaen ond heddiw mae mwy o angen nag erioed i ni, fel cymdeithas, i weithio gyda’n gilydd i wella’r amgylchedd er mwyn gwneud ein cymunedau’n fwy chwarae-gyfeillgar fel y gallwn gynyddu a gwella cyfleoedd chwarae awyr agored ar gyfer ein plant trwy gydol y flwyddyn.’

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.