Diwrnod Chwarae 2018

Dydd Mercher 1 Awst 2018

Er mwyn dathlu 31 mlynedd o Ddiwrnod Chwarae, y thema eleni fydd hawl plant i chwarae

Mae Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn dweud bod gan bob plentyn hawl i chwarae. 

Mae themâu Diwrnod Chwarae 2018 yn anelu i:

•    Gefnogi cymunedau i ddod at ei gilydd i ddathlu hawl plant i chwarae 
•    Gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant i chwarae
•    Hybu pwysigrwydd chwarae ar gyfer hapusrwydd plant yn ogystal â’u hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol. 

I ddathlu Diwrnod Chwarae, mae’r pedwar comisiynydd plant o Gymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn sefyll gyda’i gilydd i gefnogi pwysigrwydd chwarae plant fel elfen allweddol o blentyndod wrth i filoedd o blant ar draws y pedair gwlad fynychu digwyddiadau Diwrnod Chwarae.

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru; Koulla Yiasouma, Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc Gogledd Iwerddon; Bruce Adamson, Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc Yr Alban ac Anne Longfield OBE Comisiynydd Plant Lloegr yn annog pawb i chwarae eu rhan wrth sicrhau creu’r cyfleoedd gorau posibl i bob plentyn a person ifanc i fwynhau eu hawl i chwarae.

Mae’r pedwar comisiynydd yn galw ar: 

  • Bob oedolyn i ystyried sut y gallan nhw helpu plant a phobl ifanc ar draws y DU i gael amser, lle, caniatâd a chefnogaeth i chwarae, fel rhan o’u bywyd teuluol ac yn eu cymuned. 
  • Sefydliadau i feddwl os ydyn nhw’n gwneud popeth y gallan nhw i alluogi a chynnwys plant a phobl ifanc i ddweud eu dweud ar syniadau a phenderfyniadau allai effeithio ar eu hawliau - yn cynnwys eu hawl i chwarae. 
  • Llywodraethau ac asiantaethau statudol i fynd ati’n weithredol i hyrwyddo a gwarchod hawl plant i chwarae trwy ddarparu adnoddau digonol.

 

Lawrlwytho datganiad y Comisiynwyr | Gwylio neges Diwrnod Chwarae 2018 y Comisiynwyr 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.