Diwrnod Chwarae 2019

Dydd Mercher 7 Awst 2019

‘Gadewch inni fynd allan i chwarae’ – medd plant ledled Cymru

Er mwyn cefnogi Diwrnod Chwarae 2019, mae Chwarae Cymru’n rhyddhau uchafbwyntiau o ymchwil newydd sy’n adrodd yr hyn ddywed 6000 o blant am chwarae yng Nghymru.

Er bod y rhan fwyaf o’r plant (92 y cant) yn adrodd eu bod yn teimlo’n ddiogel pan fyddant yn mynd allan i chwarae, nid yw’r mwyafrif o blant (87 y cant) yn chwarae’r tu allan yn eu cymdogaeth – neu ond yn chwarae yn eu tŷ neu eu gardd eu hunain, neu rai ffrind. Mae’r ymchwil yn dangos cysylltiad cryf rhwng ymdeimlad o ddiogelwch a phlant yn cael caniatâd gan eu rhieni i chwarae’r tŷ allan.

Mae chwarae’r tu allan gyda’u teuluoedd o oedran ifanc yn helpu plant a chymdogion i ddod i adnabod ei gilydd yn well. Mae hyn yn golygu, pan fyddan nhw’n ddigon hen a digon hyderus i chwarae’r tu allan yn rhydd, bod y plant yn teimlo’n abl i chwarae gyda’u ffrindiau mewn amrywiaeth o fannau.

Mae digwyddiadau cymunedol lleol, fel dathliadau Diwrnod Chwarae, yn cynnig cyfle delfrydol i ddod â phlant, teuluoedd a’r gymuned ehangach ynghyd. Y gwahaniaeth pennaf y gall pob un ohonom ei wneud yn ein cymdogaeth yw gwella’r amgylchedd a’r amodau i’w gwneud hi’n haws i blant o bob oed chwarae’r tu allan.

Rydym yn galw ar bawb – yn rhieni, neiniau a theidiau, gofalwyr a darparwyr gofal plant a staff cymorth ledled Cymru i’n helpu i adael i blant chwarae’r tu allan yn eu cymdogaeth trwy gydol y flwyddyn.

Mae cael rhyddid i chwarae’r tu allan gyda ffrindiau’n helpu plant i ddod i adnabod a theimlo’n ddiogel yn eu cymdogaeth ac i dyfu’n unigolion hyderus, gwydn.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2019 – Mae chwarae’n adeiladu plant – yn pwysleisio’r amrywiol ffyrdd y mae chwarae yn dda i blant:

  • Mae Chwarae’n Creu Cyfeillgarwch – mae chwarae’n caniatáu i blant ryngweithio gydag eraill, datblygu perthnasau, ymdopi â gwrthdaro, a dysgu parch a goddefgarwch.
  • Mae Chwarae’n Cynyddu Gwytnwch – mae chwarae’n rhoi hwb i hyder plant, i’w creadigedd, eu sgiliau datrys problemau a’u dyfalbarhad, gan eu galluogi i ymdopi â straen a heriau trwy gydol bywyd.
  • Mae Chwarae’n Hybu Iechyd a Lles – mae bod yn egnïol trwy chwarae’n helpu plant yn gorfforol ac yn emosiynol, gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrwydd.
  • Mae Chwarae’n Creu Cymunedau – mae chwarae’n caniatáu i blant ddysgu am y byd.


Dywedodd Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

“Mae’n wych gweld bod y mwyafrif o blant, pan fyddant yn cael caniatâd i fynd allan a gallu chwarae yn y mannau y maen nhw’n eu dewis, yn hapus gyda’r lle a’r cyfleoedd chwarae sydd ar gael. Fodd bynnag, mae llawer o blant, oherwydd cyfyngiadau a osodir gan eu rhieni - sy’n aml yn seiliedig ar bryderon llawn bwriadau da am eu diogelwch - ddim yn cael ‘chwarae’r tu allan’ ac sydd, o ganlyniad, ddim yn profi’r effaith cadarnhaol gaiff chwarae ar eu hiechyd, lles, datblygiad ac, yn bwysicaf oll, ar eu hapusrwydd. Mae Chwarae Cymru’n gweithio i hysbysu rhieni am bwysigrwydd rhoi caniatâd a rhyddid i blant chwarae’r tu allan.

“Fel cymdeithas, mae angen inni gydnabod a gwerthfawrogi bod gan bob plentyn hawl i chwarae. Pan gaiff plant ddigon o amser a chyfleoedd i chwarae’r tu allan ger eu cartrefi, maent yn teimlo’n fwy diogel yn eu cymdogaethau. Mae angen inni barhau i weithio gyda’n gilydd i wneud ein cymunedau’n fwy chwarae-gyfeillgar er mwyn cynyddu a gwella cyfleoedd chwarae awyr agored ar gyfer ein plant - ar Ddiwrnod Chwarae a phob diwrnod arall o’r flwyddyn. Mae plant a phlant yn eu harddegau ledled Cymru’n gofyn am fwy o amser, lle a chaniatâd i chwarae mewn cymunedau sy’n malio amdanyn nhw… ’Does bosib’ bod hynny’n gofyn gormod?

Rhagor o wybodaeth am Diwrnod Chwarae 2019

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.