Diwrnod Chwarae 2020

Dydd Mercher 5 Awst 2020 

Ymunwch â ni i Wneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae

Heddiw, ledled Cymru a gweddill y DU, mae miloedd o blant a theuluoedd yn Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae, y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae.

Rydym yn galw arnoch chi i gyd – plant, teuluoedd, pawb sy’n gweithio gyda phlant – i ymuno â ni i ddathlu hawl plant i chwarae, ar riniog eich drws. Clapiwch, bloeddiwch, curwch sosbannau, a Gwnewch Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae am 2:00pm heddiw.   

Mae cydnabod pwysigrwydd chwarae plant a chefnogi plant i chwarae ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd, yn bwysicach nag erioed.

Gwylio neges gan Chwarae Cymru

Mae ganddon ni hefyd adnoddau i’ch helpu i gymryd rhan yn y dathliadau.

Mae Diwrnod Chwarae’n ddathliad blynyddol o hawl plant i chwarae. Mae’n gyfle i gynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae plant a’r angen am gyfleoedd chwarae o ansawdd da bob dydd o’r flwyddyn.

Cadwch lygaid ar ein tudalennau Facebook a Twitter am ddiweddaraidau yn ystod y dydd.

Meddai Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

‘Efallai y bydd Diwrnod Chwarae eleni’n wahanol i’r 32 blynedd flaenorol – ond mae plant a phlant yn eu harddegau yn dal eisiau ac angen cyfleoedd a rhyddid i chwarae. Mae chwarae’n allweddol ar gyfer plentyndod hapus ac iach. Mewn adegau o straen ac ansicrwydd, mae chwarae’n cael effaith cadarnhaol ar iechyd, lles a datblygiad corfforol ac emosiynol plant ac, yn bwysicaf oll, ar eu hapusrwydd.

Fel cymdeithas, yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng, mae angen inni gydnabod a gwerthfawrogi, fwy nag erioed, bod gan bob plentyn hawl i chwarae – ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd o’r flwyddyn. Ymunwch â ni heddiw i Wneud Sŵn Mawr Dros Ddiwrnod Chwarae – y mwyaf o leisiau fydd yn galw gyda ni i gynnal hawl plant i chwarae, y cryfaf fydd ein neges.’ 

 

Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae

Fydd digwyddiadau Diwrnod Chwarae mawr ddim yn cael eu cynnal eleni. Felly, rydym angen eich help chi i ddathlu Diwrnod Chwarae yn eich cymuned.

Rydym yn galw ar deuluoedd, lleoliadau gofal plant a chwarae, a chymunedau ledled Cymru a gweddill y DU i ymuno â dathlu hawl plant i chwarae, o’ch stepen drws. Ymunwch â ni i glapio, bloeddio, taro sosbannau, a Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae am 2:00pm Ddydd Mercher 5 Awst.

Adnoddau

I helpu teuluoedd a lleoliadau gymryd rhan yn nathliad ledled y DU eleni, gellir lawrlwytho ac argraffu adnoddau Diwrnod Chwarae, ar gyfer eu rhannu.   

Lawrlwytho cerdyn post i’w rannu â chymdogion i ledaenu’r gair fel y gall pawb gymryd rhan yn Gwneud Sŵn Mawr dros Ddiwrnod Chwarae.

Lawrlwytho poster Diwrnod Chwarae i’w liwio a’i roi yn y ffenest i ddangos cefnogaeth dros hawl pob plentyn i chwarae.

Yma yng Nghymru, rydym hefyd wedi datblygu taflen lliwio Erthygl 31 a llythyr i blant Cymru am Ddiwrnod Chwarae a’u hawl i chwarae - yn ddwyieithog.

Lawrlwytho taflen lliwio Erthygl 31

Lawrlwytho llythyr i blant

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a theuluoedd, rhannwch gyda’ch rhwydweithiau a’r plant yn eich lleoliad os gwelwch yn dda. Neu, os yw eich lleoliad yn rhoi pecynnau chwarae at ei gilydd i’w dosbarthu i blant yn eich ardal, byddai hyn yn ffordd syml i gael y gymuned i ddathlu hawl plant i chwarae.

Thema Diwrnod Chwarae

Thema Diwrnod Chwarae eleni yw Rhyddid Bob Dydd, Anturiaethau Bob Dydd.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2020 yn anelu i danlinellu pwysigrwydd rhoi rhyddid i blant a phlant yn eu harddegau i chwarae a chael anturiaethau bob dydd – adref. Yn ogystal â dathlu hawl plant i chwarae, mae ymgyrch Diwrnod Chwarae 2020 yn cydnabod effaith cyfyngiadau’r llywodraeth a phellhau cymdeithasol ar iechyd meddwl plant a chyfleoedd i chwarae’n rhydd gyda ffrindiau ac yn eu cymuned.

Eleni, rydym am ganolbwyntio ar nodweddion unigryw chwarae y gwyddom sy’n helpu plant i wneud synnwyr o’r byd o’u hamgylch ac all leddfu eu straen a’u pryder, yn enwedig yn ystod cyfnodau heriol ac ansicr.

  • Mae chwarae yn hwyl ac yn ganolog i hapusrwydd plant
  • Mae chwarae yn helpu iechyd a lles corfforol, meddyliol ac emosiynol plant
  • Mae chwarae yn cryfhau gwytnwch plant, gan eu galluogi i ymdopi gyda straen, gorbryder a heriau
  • Mae chwarae yn cefnogi plant i ddatblygu hyder, creadigedd a sgiliau datrys problemau
  • Mae chwarae yn cyfrannu at ddysg a datblygiad plant.

 

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, rydym yn galw ar deuluoedd a gofalwyr i gefnogi plant i chwarae mewn ffyrdd dibryder, ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd! Bydd plant yn chwarae ble bynnag y maent a phryd bynnag y gallant – fel oedolion gallwn gefnogi hyn trwy wneud chwarae’n rhan o’n bywyd bob dydd.

Mae Diwrnod Chwarae’n ddiwrnod blynyddol i gydnabod hawl plant i chwarae. Er y bydd yn wahanol iawn i Ddiwrnodau Chwarae eraill, mae’n bwysig inni fwrw ymlaen gyda’r dathliad eleni, gan fod cydnabod pwysigrwydd chwarae plant yn bwysicach nag erioed.

Oherwydd canllawiau cyfredol y llywodraeth ar gynulliadau cymdeithasol a phellhau corfforol, fyddwn ni ddim yn gofyn ichi drefnu digwyddiadau Diwrnod Chwarae cyhoeddus ond rydym yn edrych ymlaen at glywed am y ffyrdd creadigol yr ydych yn bwriadu dathlu Diwrnod Chwarae yn eich ardal. Eleni, rydym yn annog teuluoedd i ddathlu hawl plant i chwarae adref. Mewn ymateb i’r amgylchiadau anarferol, nid fydd adran digwyddiadau Diwrnod Chwarae’r wefan ar gael eleni.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.