Gwaith Polisi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cenedlaethol

Ar lefel genedlaethol, mae Chwarae Cymru wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru ar ddatblygu Polisi a Strategaeth Chwarae a deddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau.

Bydd chwarae'n digwydd yn unrhyw le ble y bydd plant a phobl ifanc yn treulio amser ac mae'n amlygu ei hun yn y mwyafrif o agweddau o'u bywydau. Felly, fel eiriolwr dros chwarae, mae'n bwysig bod Chwarae Cymru'n cyfrannu at ystod eang o ddadleuon a phenderfyniadau polisi - iechyd a lles, addysg, datblygu'r gweithlu, teithio a thrafnidiaeth, cynllunio a llawer mwy.

Rydym yn cyfrannu i amrywiol bwyllgorau gwaith yng Nghymru er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o fuddiannau chwarae ac er mwyn sicrhau na chaiff chwarae plant ei esgeuluso gan y broses o wneud penderfyniadau a llunio polisïau:

  • Grŵp Cynghori Gweinidogion ar Weithgarwch Corfforol
  • Grŵp Cenedlaethol Sefydliadau Chwarae a Gofal Plant
  • Fforwm Polisi Plant yng Nghymru
  • Grŵp Cynghori Gweinidogion ar Weithgarwch Corfforol
  • Pwyllgor Gwaith SkillsActive, Cymru


Er mwyn cynorthwyo gyda datblygiad a gwarchod darpariaeth chwarae plant yn lleol, rydym wedi gweithio i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau proffesiynol sy’n cwmpasu pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, gan gynnwys Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru. Mae’r rhwydwaith cenedlaethol hwn o swyddogion datblygu chwarae yn dwyn ynghyd gydweithwyr o Awdurdodau Lleol yn ogystal â’r sectorau gwirfoddol.

Yn y DU

Mae Chwarae Cymru hefyd yn cyfrannu tuag at waith polisi'r DU - mewn cydweithrediad ag ystod o fudiadau cenedlaethol eraill trwy'r DU sydd â diddordeb mewn chwarae plant a phobl ifanc neu ddatblygiad y gweithlu gwaith chwarae.

Rhagor o wybodaeth am y Fforwm Polisi Chwarae Plant
Rhagor o wybodaeth am y Play Safety Forum

Rhyngwladol

Mae Chwarae Cymru'n aelod gweithredol o'r International Play Association - sy'n hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae. Mae'r IPA yn gorff anllywodraethol rhyngwladol a sefydlwyd ym 1961 i amddiffyn, gwarchod a hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae fel hawl dynol sylfaenol.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.