Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Theme Diwrnod Chwarae eleni yw …

14-05-2019

Eleni byddwn yn dathlu Diwrnod Chwarae ar Ddydd Mercher 7 Awst.

Rydym yn falch i gyhoeddi mai thema 2019 yw: Mae Chwarae’n Adeiladu Plant.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2019 yn anelu i bwysleisio’r amrywiol ffyrdd y mae chwarae o fudd i blant a phobl ifanc.

  • Mae Chwarae’n Creu Cyfeillgarwch – mae chwarae’n caniatáu i blant ryngweithio gydag eraill, datblygu perthnasau, ymdopi â gwrthdaro, a dysgu parch a goddefgarwch.
  • Mae Chwarae’n Cynyddu Gwytnwch – mae chwarae’n rhoi hwb i hyder plant, i’w creadigedd, eu sgiliau datrys problemau a’u dyfalbarhad, gan eu galluogi i ymdopi â straen a heriau trwy gydol bywyd.
  • Mae Chwarae’n Hybu Iechyd a Lles – mae bod yn egnïol trwy chwarae’n helpu plant yn gorfforol ac yn emosiynol, gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrwydd.
  • Mae Chwarae’n Creu Cymunedau – mae chwarae’n caniatáu i blant ddysgu am y byd o’u hamgylch, creu cysylltiadau, a datblygu ymdeimlad o hunaniaeth ac o berthyn.

 

Mae Diwrnod Chwarae’n ddathliad blynyddol o chwarae plant gyda miloedd o blant a theuluoedd yn chwarae’r tu allan mewn digwyddiadau ar draws y DU. Mae’n gyfle i gynyddu ymwybyddiaeth am bwysigrwydd chwarae plant a’r angen am gyfleoedd chwarae o ansawdd da bob dydd o’r flwyddyn.

Gallwch gymryd rhan yn Diwrnod Chwarae yma trwy:

  • Gynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Cofrestrwch eich digwyddiad ar-lein.
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #DiwrnodChwarae2019 / #Playday2019.
  • Gofrestru i fod yn bencampwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn bencampwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter.

 

Cydlynir Diwrnod Chwarae gan Chwarae Cymru, PlayBoard Northern Ireland, Play Scotland a Play England.