Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

‘Gadewch inni fynd allan i chwarae’ – medd plant ledled Cymru

07-08-2019

Image for ‘Gadewch inni fynd allan i chwarae’ – medd plant ledled Cymru

Er mwyn cefnogi Diwrnod Chwarae 2019, mae Chwarae Cymru’n rhyddhau uchafbwyntiau o ymchwil newydd sy’n adrodd yr hyn ddywed 6000 o blant am chwarae yng Nghymru.

Er bod y rhan fwyaf o’r plant (92 y cant) yn adrodd eu bod yn teimlo’n ddiogel pan fyddant yn mynd allan i chwarae, nid yw’r mwyafrif o blant (87 y cant) yn chwarae’r tu allan yn eu cymdogaeth – neu ond yn chwarae yn eu t? neu eu gardd eu hunain, neu rai ffrind. Mae’r ymchwil yn dangos cysylltiad cryf rhwng ymdeimlad o ddiogelwch a phlant yn cael caniatâd gan eu rhieni i chwarae’r t? allan.

Mae chwarae’r tu allan gyda’u teuluoedd o oedran ifanc yn helpu plant a chymdogion i ddod i adnabod ei gilydd yn well. Mae hyn yn golygu, pan fyddan nhw’n ddigon hen a digon hyderus i chwarae’r tu allan yn rhydd, bod y plant yn teimlo’n abl i chwarae gyda’u ffrindiau mewn amrywiaeth o fannau.

Mae digwyddiadau cymunedol lleol, fel dathliadau Diwrnod Chwarae, yn cynnig cyfle delfrydol i ddod â phlant, teuluoedd a’r gymuned ehangach ynghyd. Y gwahaniaeth pennaf y gall pob un ohonom ei wneud yn ein cymdogaeth yw gwella’r amgylchedd a’r amodau i’w gwneud hi’n haws i blant o bob oed chwarae’r tu allan.

Rydym yn galw ar bawb – yn rhieni, neiniau a theidiau, gofalwyr a darparwyr gofal plant a staff cymorth ledled Cymru i’n helpu i adael i blant chwarae’r tu allan yn eu cymdogaeth trwy gydol y flwyddyn.

Diwrnod Chwarae 2019

Mae cael rhyddid i chwarae’r tu allan gyda ffrindiau’n helpu plant i ddod i adnabod a theimlo’n ddiogel yn eu cymdogaeth ac i dyfu’n unigolion hyderus, gwydn.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2019 – Mae chwarae’n adeiladu plant – yn pwysleisio’r amrywiol ffyrdd y mae chwarae yn dda i blant:

  • Mae Chwarae’n Creu Cyfeillgarwch – mae chwarae’n caniatáu i blant ryngweithio gydag eraill, datblygu perthnasau, ymdopi â gwrthdaro, a dysgu parch a goddefgarwch.
  • Mae Chwarae’n Cynyddu Gwytnwch – mae chwarae’n rhoi hwb i hyder plant, i’w creadigedd, eu sgiliau datrys problemau a’u dyfalbarhad, gan eu galluogi i ymdopi â straen a heriau trwy gydol bywyd.
  • Mae Chwarae’n Hybu Iechyd a Lles – mae bod yn egnïol trwy chwarae’n helpu plant yn gorfforol ac yn emosiynol, gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrwydd.
  • Mae Chwarae’n Creu Cymunedau – mae chwarae’n caniatáu i blant ddysgu am y byd.


Dywedodd Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

'Mae’n wych gweld bod y mwyafrif o blant, pan fyddant yn cael caniatâd i fynd allan a gallu chwarae yn y mannau y maen nhw’n eu dewis, yn hapus gyda’r lle a’r cyfleoedd chwarae sydd ar gael. Fodd bynnag, mae llawer o blant, oherwydd cyfyngiadau a osodir gan eu rhieni - sy’n aml yn seiliedig ar bryderon llawn bwriadau da am eu diogelwch - ddim yn cael ‘chwarae’r tu allan’ ac sydd, o ganlyniad, ddim yn profi’r effaith cadarnhaol gaiff chwarae ar eu hiechyd, lles, datblygiad ac, yn bwysicaf oll, ar eu hapusrwydd. Mae Chwarae Cymru’n gweithio i hysbysu rhieni am bwysigrwydd rhoi caniatâd a rhyddid i blant chwarae’r tu allan.

'Fel cymdeithas, mae angen inni gydnabod a gwerthfawrogi bod gan bob plentyn hawl i chwarae. Pan gaiff plant ddigon o amser a chyfleoedd i chwarae’r tu allan ger eu cartrefi, maent yn teimlo’n fwy diogel yn eu cymdogaethau. Mae angen inni barhau i weithio gyda’n gilydd i wneud ein cymunedau’n fwy chwarae-gyfeillgar er mwyn cynyddu a gwella cyfleoedd chwarae awyr agored ar gyfer ein plant - ar Ddiwrnod Chwarae a phob diwrnod arall o’r flwyddyn. Mae plant a phlant yn eu harddegau ledled Cymru’n gofyn am fwy o amser, lle a chaniatâd i chwarae mewn cymunedau sy’n malio amdanyn nhw… ’Does bosib’ bod hynny’n gofyn gormod?'

Byddwn yn cyhoeddi’r ymchwil yn yr Hydref.

Mae Diwrnod Chwarae yn cael ei gydlynu gan PlayBoard Northern Ireland, Play Scotland, Play England a Chwarae Cymru.

Rhagor o wybodaeth am Diwrnod Chwarae 2019