Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: mae traffig yn atal plant rhag chwarae ar eu stryd

29-08-2019

Dengys ymchwil a gomisiynwyd gan yr elusen cerdded, Living Streets bod ’60 y cant o blant rhwng 4 a 11 oed byth yn chwarae allan ar eu stryd leol yn ôl eu rhieni – mae hyn wedi codi o 50 y cant ddegawd yn ôl’.

Gofynodd yr arolwg ar-lein i 2039 o rieni â phlant 4 i 11 mlwydd oed os oedd eu stryd nhw yn le diogel a chroesawus y gallai eu plentyn ei fwynhau, anghytunodd dros draean (36 y cant).

Gofynnwyd i bobl hefyd beth yw’r newidiadau mwyaf amlwg i’w strydoedd lleol ers iddyn nhw fod yn blant, dywedodd y mwyafrif mwy o draffig (74 y cant).

Dywed Uwch Gyfarwyddydd Living Streets, Jenni Wiggle:

‘Rydym eisiau i deuluoedd fod yn hapus i adael i’w plant chwarae allan ar eu strydoedd lleol fel y gallen nhw fod yn actif a gwneud ffrindiau, ond wnaiff hyn ddim digwydd heb newid … Gall annog bobl i ddod o’u ceir ar gyfer teithiau byr, bob dydd leihau faint o draffig sydd ar ein strydoedd a bod yn fan cychwyn i drawsnewid ein strydoedd i fod yn leoedd mwy diogel, glan a chroesawus i bobl o bob oedran.’

Rhagor o wybodaeth