Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2019

08-01-2020

Yn 2019 rydym wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o gyhoeddiadau newydd a rhai sydd wedi eu diweddaru i gefnogi a hysbysu’r rheiny sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am chwarae plant. Dyma grynodeb o’r taflenni gwybodaeth, awgrymiadau anhygoel, pecynnau cymorth, cylchgronau a chyhoeddiadau eraill rydym wedi eu cyhoeddi – mae bob un ohonynt ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

Taflenni gwybodaeth

Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae
Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Ben Tawil yn archwilio’r berthynas rhwng chwarae a chreadigedd. Mae’n edrych ar y buddiannau cysylltiedig ar gyfer plant, mae’n ystyried damcaniaethau sy’n ymwneud â darparu ar gyfer chwarae a chreadigedd ac mae’n cynnig rhywfaint o awgrymiadau a chynghorion defnyddiol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Mae plant hŷn yn chwarae hefyd
Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Mike Barclay yn archwilio sut mae plant hŷn yn chwarae, yn enwedig plant sydd ar ddechrau neu ar ganol eu glasoed (tua 11 i 16 oed). Mae’n edrych ar ymddygiadau chwarae plant hŷn a’u buddiannau, rhwystrau i chwarae a’r canlyniadau posibl a deall ymennydd person yn ei lasoed.

Lawrlwytho | gweld ar-lein 

Awgrymiadau anhygoel

Awgrymiadau anhygoel – Dod o hyd i ddarparwr hyfforddiant gwaith chwarae
Mae’r awgrymiadau anhygoel hyn wedi eu dylunio i’ch cefnogi i wneud y gorau o’ch amser a’ch cyllideb hyfforddiant trwy restru rhywfaint o bethau ichi eu hystyried i’ch helpu wrth ddethol eich darparwr hyfforddiant.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan
Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn dathlu chwarae a dysgu tu allan. I helpu i wneud y diwrnod yn hyd yn oed fwy chwareus diweddarwyd ein Awgrymiadau Anhygoel ar gyfer Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

Lawrlwytho'r Awgrymiadau Anhygoel ar gyfer Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan

Pecynnau cymorth

Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd
Rydym wedi gweithio gyda Playing Out – mudiad gaiff ei arwain gan rieni a thrigolion sy’n gweithio i hyrwyddo chwarae stryd – i gynhyrchu canllaw a deunyddiau i gefnogi rhieni i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd. Mae’n ganllaw gam bob yn gam ar gyfer trefnu sesiynau chwarae ar y stryd, yn seiliedig ar brofiad rhieni a thrigolion ledled y DU.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Agor strydoedd ar gyfer chwarae
Mae’r pecyn cymorth Agor strydoedd ar gyfer chwarae wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth glir a chryno am brosiectau chwarae stryd ar gyfer cynghorau yng Nghymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth fydd yn eich helpu, gobeithio, i ddeall a mynd i’r afael â materion o bwys ac mae’n cynnwys templedi ac offer bob yn gam, ymarferol i helpu i chwarae stryd ddigwydd.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Cylchgrawn Chwarae Dros Gymru

Chwarae mewn ysgolion
Rhifyn 52 (Gwanwyn 2019)

Mae’r rhifyn yn cynnwys:

 • Amser, lle a chaniatâd i chwarae yn yr ysgol – gan gynnwys esiampl o bolisi chwarae ysgol
 • Cefnogi chwarae mewn ysgolion – Torfaen a’r Fro
 • Hawliau chwarae ac addysg: creu cysylltiadau
 • Gweithgarwch corfforol plant a phobl ifanc
 • Cyfweliad gyda’r Dirprwy Weindiog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC.


Lawrlwytho | gweld ar-lein

Cymunedau sy’n gyfeillgar at blant
Rhifyn 53 (Haf 2019)

I ddathlu penblwydd Chwarae Cymru yn 21ain cyhoeddwyd rhifyn arbennig o’r cylchgrawn.

Mae’r rhifyn yn cynnwys:

 • Golygyddol gwadd wedi ei ysgrifennu gan Dr Jenny Wood
 • Pledio achos amser chwarae yn yr ysgol
 • Hawl plant i chwarae yng Nghymru: chwe blynedd o straeon a newid ers cychwyn y Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol – Dr Wendy Russell
 • Amser, lle a rhyddid i chwarae – barn y plant
 • Galw am agwedd cyfeillgar at blant tuag at gynllunio a dylunio trefol – Dinah Bornat
 • Hawl i chwarae mewn sefyllfaoedd o argyfwng – Sudeshna Chatterjee.


Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ffocws ar chwarae

Chwarae a chynllunio gwlad a thref
Mae rhifyn hwn ar gyfer swyddogion yn adrannau cynllunio awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth ar sut y mae cynllunio’n dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Mae’n cynnwys gwybodaeth am pwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles, polisi cenedlaethol a rhyngwladol, cynllunio ar gyfer chwarae, camau gweithredu lleol posibl allai sicrhau digonolrwydd chwarae, ymgyslltu gyda datblygwyr a’r amgylchedd chwarae cyfoethog.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae ac addysg
Mae’r rhifyn hwn ar gyfer swyddogion addysg awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth ar sut y mae gwasanaethau addysg yn dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Mae’n cynnwys gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles, bolisi cenedlaethol a rhyngwladol, gamau gweithredu lleol posibl allai sicrhau digonolrwydd chwarae, werthfawrogi chwarae ac ystadegau allweddol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein 

Chwarae a thrafnidiaeth
Mae’r rhifyn hwn ar gyfer swyddogion adrannau polisi a rheoli trafnidiaeth yn dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Mae’n cynnwys gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles, bolisi cenedlaethol a rhyngwladol, effaith y car, gamau gweithredu lleol posibl allai sicrhau digonolrwydd chwarae, ganolbwyntio ar y daith a chwarae stryd.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ymchwil

Digonolrwydd chwarae yng Nghymru
Ymchwil newydd sy’n archwilio canfyddiadau'r hyn sydd wedi newid mewn cyfleoedd chwarae plant ers cychwyn Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Llywodraeth Cymru yn 2012. Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil graddfa fechan a gynhaliwyd gan Dr Wendy Russell (Prifysgol Swydd Gaerloyw), Mike Barclay a Ben Tawil (Ludicology) a Charlotte Derry (Playful Places).

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Yr hyn sydd gan blant i’w ddweud am chwarae yng Nghymru
I ddathlu 30ain penblwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ar 20 Tachwedd 2019, cyhoeddir adroddiad newydd ble mae plant a phlant yn eu harddegau yn dweud wrthym yr hyn sy’n dda am y cyfleoedd chwarae yn eu hardal leol a pha mor fodlon dydyn nhw ynghylch pryd, sut a ble y gallan nhw chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Canllaw cymuned

Canllaw cymunedau chwareus
Mae’r canllaw hwn yn anelu i fynd i’r afael â’r rhwystrau all effeithio ar y rhyddid a’r annibyniaeth y mae plant eu hangen i chwarae a sicrhau bod plant yn cael digon o amser, lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o’u bywyd bob dydd. Mae Cymunedau Chwareus yn amlinellu yr hyn ellir ei wneud i wneud cymunedau yn fwy chwareus ac mae’n cynnwys enghreifftiau o sut y mae wedi ei wneud mewn ardaloedd eraill o Gymru.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Terminoleg gwaith chwarae

Geirfa o dermau gwaith chwarae
I nodi Wythnos Addysg Oedolion (17-23 Mehefin 2019) ddiweddarwyd ein Geirfa o dermau gwaith chwarae. O ‘amddifadedd chwarae’ i ‘arddulliau ymyrryd’ i ‘gofod cydarferol’ mae’r eirfa yn helpu i ddiffinio, yn gryno, 55 o eiriau a dywediadau gwaith chwarae sy’n cael eu defnyddio’n aml.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Maniffesto

Maniffesto ar gyfer chwarae plant yng Nghymru
Mae Maniffesto ar gyfer chwarae plant yng Nghymru Chwarae Cymru’n galw ar i Lywodraeth y DU i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru trwy flaenoriaethu darparu ar gyfer chwarae. Mae’r Maniffesto wedi’i seilio ar y corff cynyddol o dystiolaeth gadarn sy’n cefnogi manteision tymor hir ac uniongyrchol darparu ar gyfer chwarae plant. Dengys astudiaethau fod manteision iechyd hir dymor chwarae yn cynnwys rhoi hwb i lefelau gweithgaredd corfforol sy’n helpu i fynd i’r afael â gordewdra plant, a chefnogi plant i fod yn fwy gwydn.

Lawrlwytho | gweld ar-lein