Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Galwad i roi anghenion babis a phlant bach wrth wraidd Llywodraeth nesaf Cymru

02-03-2021

Mae grŵp o elusennau plant wedi lansio eu maniffesto yn galw ar bleidiau gwleidyddol i roi anghenion babis a phlant ifanc ynghanol eu polisïau ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru. Disgwylir i etholiad Senedd Cymru gael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Daw’r alwad gan y Grŵp Gweithredu Blynyddoedd Cynnar, sy’n cynnwys Plant yng Nghymru, BookTrust Cymru, Blynyddoedd Cynnar Cymru, Home Start Cymru, Mudiad Meithrin, NSPCC Cymru/Wales, PACEY Cymru, Achub y Plant a Chwarae Cymru.

Mae’r maniffesto’r grŵp – Maniffesto ar gyfer Etholiadau’r Senedd 2021 Grŵp Gweithredu’r Blynyddoedd Cynnar – yn galw am roi mwy o gymorth i bobl sy’n gofalu am blant ac sy’n gweithio gyda nhw, gan gynnwys rhieni, gofalwyr ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar. Mae’r maniffesto hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd buddsoddi mewn cefnogi plant yn y cartref, yn ogystal ag mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant, ac i ddysgu oddi wrth brofiadau Covid-19.

Daw’r galwadau mewn ymateb i gorff cynyddol o dystiolaeth sy’n dangos effaith niweidiol mae’r cyfnod clo yn ei gael ar fabis a phlant bach. Dengys ymchwil diweddar fod mwy o ofid ymysg iechyd meddwl rhieni newydd, gan gynnwys cynnydd mewn gorbryder a lleihad yn y gallu i ymdopi. Mae ymchwil yn awgrymu mai teuluoedd sydd eisoes dan anfantais sydd wedi’u heffeithio waethaf.

Mae’r ymchwil hefyd yn cyfeirio at ‘niwed cudd’ sy’n effeithio ar blant rhwng 0-2 oed yn arbennig, gan gynnwys peryglon iechyd a datblygiad sy’n gysylltiedig â threulio mwy o amser dan do a chyfyngu ar ryngweithio cymdeithasol, a chynnydd yn y tebygolrwydd o fod yn agored i brofiadau trawmatig ac amddifadedd materol.

Rhagor o wybodaeth