Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cod Ymarfer Diogelu – Llywodraeth Cymru

13-01-2022

Mae Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cod Ymarfer Diogelu yn amlinellu disgwyliadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â threfniadau diogelu.

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i unigolion, grwpiau a mudiadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau i ddilyn y cyngor yn y Cod Ymarfer Diogelu. Bydd hyn yn dangos bod camau rhesymol yn cael eu cymryd i sicrhau diogelwch plant.

Mae’n bwysig bod pawb sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau i blant (hyd at 18 oed) yn deall yr angen i gael trefniadau diogelu ar waith i sicrhau nad oes unrhyw un yn wynebu risg o niwed. Mae diogelu yn golygu cadw pobl yn ddiogel rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed a gwybod beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl bod plentyn yn wynebu risg o gael ei gam-drin, ei esgeuluso neu ei niweidio.

Mae’r Cod Ymarfer Diogelu hwn yn berthnasol i nifer o weithgareddau a gwasanaethau, gan gynnwys:

  • Sesiynau gofal plant a sesiynau chwarae a / neu glybiau ar ôl ysgol sy’n gweithredu am lai na dwy awr neu sydd wedi’u heithrio rhag cofrestru fel gwarchodwyr plant neu ddarparwyr gofal dydd am resymau eraill
  • Gweithgarwch chwarae agored, grwpiau neu sesiynau gweithgarwch / diddordeb
  • Gweithgarwch chwarae, grwpiau neu sesiynau gweithgarwch / diddordeb dan do
  • Clybiau ieuenctid.
     

Rhagor o wybodaeth