Pam fod P3 mor dda?

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae deunyddiau cwrs a chymwysterau Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith (P3) yn rhyngwladol unigryw ac maent wedi eu datblygu, eu hadolygu a’u diwygio i ateb anghenion y sector gwaith chwarae.

Mae cymwysterau P3 wedi eu datblygu gydag Agored Cymru fel y Corff Dyfarnu a’n partneriaid datblygu a throsglwyddo, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Athroniaeth a strwythur

 • Mae P3 wedi ei strwythuro o amgylch yr Egwyddorion Gwaith Chwarae (y fframwaith moesegol a phroffesiynol ar gyfer chwarae a gymeradwywyd gan y sector) sy’n sail i’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer gwaith chwarae.
 • Mae P3 yn hyfforddiant gwirioneddol chwarae-ganolog ble mae anghenion y plentyn yn chwarae yn dod gyntaf.
 • Mae gwaith chwarae cynhwysol a chwrdd ag anghenion chwarae pob plentyn wedi’u gwreiddio’n ddwfn trwy’r cyrsiau P3.
 • Cafodd deunyddiau cwrs P3 eu hysgrifennu, eu dylunio a’u golygu gan rai o arbenigwyr gwaith chwarae pennaf y DU.
 • Mae strwythur P3 yn un modwlar, gan ddechrau gyda’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) a symud ymlaen i’r Dystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith a’r Diploma Lefel 3 Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith.
 • Mae P3 ar fframwaith Cymwysterau yng Nghymru ac felly, mae wedi ei gymeradwyo gan reoleiddiwr cymwysterau Cymru, Cymwysterau Cymru.
 • Mae P3 ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae Chwarae Cymru wedi datblygu geirfa newydd yn y Gymraeg i gynorthwyo gyda deall theori gwaith chwarae’n ddwyieithog.


Dysgu

 • Mae P3 yn gyfuniad o theori ac ymarfer. Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r hyn y maent yn ei wneud a pham eu bod yn ei wneud, a disgwylir iddynt roi’r hyn y maent wedi ei ddysgu ar waith.
 • Mae P3 yn unigryw yn y modd y bydd yn asesu dysgwyr, sy’n golygu ei fod yn wahanol iawn i gymwysterau gwaith chwarae eraill. Caiff dulliau asesu eu teilwra i natur rôl y swydd er mwyn sicrhau cydlyniad rhwng dysg ac arfer.
 • Caiff cymwyseddau craidd P3 (fel sut y bydd dysgwyr yn hwyluso chwarae) eu hasesu trwy arfer, tra defnyddir cwestiynau ysgrifenedig a myfyrio i asesu gwybodaeth sylfaenol.
 • Cefnogir P3 gan ystod o ddeunyddiau o safon uchel yn cynnwys llawlyfrau cynhwysfawr i ddysgwyr a ffilm a gomisiynwyd yn arbennig, Gwthio Eddie yn y Danadl Poethion gyda Connor, sy’n dangos plant yn chwarae mewn amrywiol amgylcheddau ar draws Cymru.
   

Trosglwyddiad

 • Caiff P3 ei drosglwyddo gan rai o hyfforddwyr gwaith chwarae mwyaf bywiog ac ysbrydoledig y DU. Mae pob un o hyfforddwyr P3 yn weithwyr chwarae galwedigaethol gymwys ac yn hyfforddwyr gwaith chwarae cymwysedig sydd wedi cwblhau’r cwrs unigryw, achrededig - Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT). 
 • Mae profiad dysgu P3 yn un rhyngweithiol, dynamig sy'n sicrhau y bydd dysgwyr yn ei gael yn brofiad diddorol a llawn symbyliad  – waeth beth fo'u harddull dysgu.
 • Gellir trosglwyddo P3 trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg (yn cynnwys llawlyfrau).
 • Gellir trosglwyddo P3 mewn modd hyblyg i weddu i anghenion lleol, a gellir trafod yr amser yn ogystal â'r lleoliad.

 

Lawrlwytho Pam dewis gwaith chwarae - egwyddorion ar waith (P3)?

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.