Prosiectau Strydoedd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yng Nghymru, ac ar draws y DU, mae nifer o brosiectau sydd yn gnweud strydoedd ac chymunedau yn fwy chwarae gyfeillgar i blant a phobl ifanc. 

Prosiect DIY Streets

Mae DIY Streets yn brosiect gan Sustrans (www.sustrans.org.uk) sy’n dod â chymunedau ynghyd er mwyn helpu i ail-ddylunio strydoedd lleol, gan osod pobl wrth galon y mater a’u gwneud yn fannau mwy diogel a deniadol i fyw ynddynt. Mae’n syniad amgen fforddiadwy, gaiff ei arwain gan y gymuned o’i gymharu â’r syniad dylunio parthau cartrefi.

Rhagor o wybodaeth am DIY Streets

Y model Playing Out

Sefydlwyd y prosiect Playing Out gan gymdogion ym Mryste, Alice Ferguson ac Amy Rose, a ddechreuodd trwy ddim ond hwyluso sesiynau Playing Out yn eu stryd eu hunain. Bellach mae Playing Out yn gwmni budd cymunedol. Eu gweledigaeth yw y gall plant ar draws y DU chwarae’n ddiogel ar y strydoedd ble y maent yn byw.

Mae digwyddiad Playing Out yn ddigwyddiad chwarae stryd ar ôl ysgol gaiff ei arwain gan gymdogion ar gyfer cymdogion ac a gaiff ei hysbysebu yn y strydoedd cyfagos yn unig. Caiff ei amseru i gyd-fynd â siwrnai’r plant adref o’r ysgol, fel arfer rhwng 3:30-5:30pm. Caiff ffordd breswyl ei chau i draffig er mwyn sicrhau diogelwch a rhyddid i’r cyfranogwyr symud o amgylch, gyda stiwardiaid gwirfoddol ar bob safle ble y mae’r ffordd wedi ei chau er mwyn cyfeirio’r traffig ac i sicrhau tawelwch meddwl i rieni.

Rhieni a gofalwyr fydd yn gyfrifol am eu plant eu hunain. Mae’r pwyslais ar chwarae rhad ac am ddim heb ei strwythuro ac fel arfer bydd pobl yn dod â’u teganau eu hunain allan fel rhaffau sgipio, beics a sgwteri. Yn syml iawn, bydd plant yn cael lle a chaniatâd i chwarae allan ar y stryd, tra bo’r oedolion yn cael cyfle i gwrdd â, a dod i adnabod eu cymdogion yn well ac i brofi stryd sy’n rhydd o geir.

Dyluniwyd y model hwn i gynyddu ymwybyddiaeth ac i symbylu cefnogaeth a diddordeb mewn chwarae ar y stryd mewn ardaloedd ble y mae hyn wedi edwino neu ddiflannu. Y bwriad yw iddo fod yn sbardun ar gyfer adfer chwarae ar y stryd fel rhan iach a chyffredin o fywyd bob dydd yn ein dinasoedd.

Rhagor o wybodaeth am y prosiect Playing Out

Eitem Newsround y BBC ar Playing Out

Gellir defnyddio’r clip byr yma i geisio cefnogaeth ar gyfer cau strydoedd er mwyn cefnogi cyfleoedd chwarae plant yn ogystal â chyfrannu at leddfu pryderon a heriau lleol posibl.

Gwneud digwyddiadau strydoedd cymunedol yn fwy chwareus

Mae Chwarae Cymru wedi cynhyrchu taflen wybodaeth sy’n anelu i gynorthwyo cymunedau i wneud eu digwyddiadau ar strydoedd lleol yn fwy chwareus.

Lawrlwytho Gwneud Digwyddiadau Cymunedol yn Fwy Chwareus

Parthau Cartrefi

Mae Parthau Cartrefi’n strydoedd preswyl ble y caiff y ffordd ei rhannu gan yrwyr cerbydau modur a defnyddwyr eraill y ffordd, gan ystyried anghenion ehangach y trigolion (yn cynnwys pobl fydd yn cerdded a beicio, a phlant). Y nod yw newid y modd y caiff strydoedd eu defnyddio a gwella ansawdd bywyd mewn strydoedd preswyl trwy eu gwneud yn fannau ar gyfer pobl, ac nid dim ond ar gyfer traffig.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.