Rheoli Risg mewn Darpariaeth Chwarae: Canllaw Gweithredu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae’r Play Safety Forum, grŵp o fudiadau cenedlaethol sy’n ymwneud â diogelwch chwarae, wedi cynhyrchu fersiwn diwygiedig o Rheoli Risg mewn Darpariaeth Chwarae: Canllaw gweithredu a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008.

Ysgrifennwyd y canllaw gan David Ball, Tim Gill a Bernard Spiegal.

Mae’r canllaw hwn yn dangos sut y gall darparwyr chwarae ddatblygu agwedd tuag at reoli risg sy’n ystyried buddiannau profiadau chwarae heriol i blant a phobl ifainc, yn ogystal â’r risgiau. Mae’n seiliedig ar ar ddatganiad sefyllfa’r Play Safety Fourm – Managing risk in play provision: position statement (2002).

Mae’r canllaw wedi ei anelu at y rheini sy’n gyfrifol am reoli darpariaeth chwarae, a bydd yn ddefnyddiol ar gyfer pobl sy’n rheoli mannau a lleoliadau ble y bydd plant yn chwarae, ac i’r bobl hynny sy’n rhan o’r broses o’u dylunio a’u cynnal a’u cadw.

Meddai Robin Sutcliffe, Cadeirydd y ‘Play Safety Forum’:

'Mae plant angen, a byddant yn dewis, mannau cyffrous i chwarae, sy’n anorfod yn golygu rheoli sefyllfaoedd sy’n llawn risg naturiol. Mae’r cyhoeddiad hwn yn cydnabod hyn ac yn cynnig arweiniad i ddarparwyr am y modd y gellir cysoni hyn ag awydd naturiol am ddiogelwch plant.'

Dywedodd Judith Hackitt, Cadeirydd yr HSE:

'Mae chwarae – ac yn arbennig chwarae’r tu allan – yn dysgu pobl ifainc sut i ddelio â risg. Heb yr ymwybyddiaeth a’r dysg yma maent yn anghymwys i ddelio â bywyd fel oedolyn. Mae dysg a chwarae yn yr awyr agored yn rhan bwysig o addysg ein plant. Mae’r HSE yn cymeradwyo’r cyngor cymesur a geir yn y canllaw hwn. Dylai pob un ohonom sicrhau nad yw esgusodion iechyd a diogelwch diangen yn amharu ar weithgareddau. Wrth gwrs, dylid cymryd rhagofalon synhwyrol a rhesymol, ond gadewch i bobl ifainc chwarae.'
 

Lawrlwytho Rheoli Risg mewn Darpariaeth Chwarae: Canllaw Gweithredu 

Offeryn ymarferol newydd yn herio’r diwylliant gwlân cotwm ac yn arloesi’r ffordd ar gyfer amserau chwarae mwy anturus

Mae’r Play Safety Forum, corff diogelwch blaenllaw, wedi lansio offeryn ymarferol newydd sy’n mynd i’r afael â’r diwylliant gwlân cotwm ac sy’n dadlau achos cadarnhaol o blaid risg ac antur fel cynhwysion allweddol o chwarae plant. Cefnogir y fenter gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a Llywodraeth y DU.

Mae’r ddogfen, sef y Ffurflen Asesu Risg-Budd yn offeryn rhwydd i’w ddefnyddio sy’n cynorthwyo darparwyr chwarae i gydbwyso buddiannau unrhyw weithgaredd gydag unrhyw risgiau cynhenid, gan ystyried y risgiau tra’n cydnabod buddiannau profiadau chwarae heriol i blant a phobl ifanc. Bydd yn amhrisiadwy ar gyfer pob un sy’n rheoli mannau a lleoliadau ble y bydd plant yn chwarae, ac i’r rheini sy’n rhan o ddylunio a chynnal a chadw’r mannau hyn.

Mae’r Ffurflen Asesu Risg-Budd (ARB) ar gael ar ddau ffurf: fel ffurflen wag, ac fel esiampl wedi ei chwblhau, sy’n seiliedig ar siglen rhaff ar goeden. Comisiynwyd a datblygwyd y ffurflen gan y Play Safety Forum, sy’n dwyn ynghyd holl asiantaethau blaenllaw y DU sydd â diddordeb mewn diogelwch chwarae, ac fe’i crewyd ar y cyd gan Yr Athro David Ball, Tim Gill a Bernard Spiegal.

Mae’r Ffurflen ARB yn ehangu ar fwy na degawd o waith gan y Play Safety Forum i hybu agwedd fwy cytbwys tuag at risg mewn chwarae plant. Mae’n seiliedig ar gyhoeddiad a arianwyd gan y Llywodraeth: Managing Risk in Play Provision: Implementation guide a gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Play England yn 2008 ac a ail-gyhoeddwyd fel ail-argraffiad yn 2013 (ynghyd â fersiwn Gymraeg: Rheoli Risg mewn Darpariaeth Chwarae: Canllaw Gweithredu).

Meddai Robin Sutcliffe, Cadeirydd y Play Safety Forum:

‘Mae plant angen, a byddant yn dewis, mannau cyffrous i chwarae fydd, yn anochel, yn golygu rheoli sefyllfaoedd sydd, yn eu hanfod, yn llawn risg. Bydd y Ffurflen ARB yn helpu darparwyr i asesu sut y gellir cysoni hyn ag awydd naturiol sy’n cefnogi diogelwch plant.’

Dywedodd Judith Hackitt, Cadeirydd yr HSE:

‘Mae chwarae – ac yn arbennig chwarae’r tu allan – yn dysgu pobl ifanc sut i ddelio â risg. Heb yr ymwybyddiaeth a’r dysg yma ni fyddant wedi eu arfogi’n ddigonol i ddelio â bywyd fel oedolyn. Mae dysgu a chwarae’n yr awyr agored yn rhan bwysig o addysg ein plant.’

‘Mae’r HSE yn cymeradwyo’r cyngor cymesur a geir yn y Ffurflen ARB. Dylai pob un ohonom sicrhau nad yw esgusodion iechyd a diogelwch di-angen yn peri rhwystrau i weithgareddau. Wrth gwrs y dylech gymryd rhagofalon synhwyrol a rhesymol, ond gadewch i bobl ifanc chwarae.'

Cyhoeddir y Ffurflen ARB gan Play Scotland mewn partneriaeth â Chwarae Cymru, Play England a PlayBoard Northern Ireland. Fe’i noddwyd gan, ac mae’r hawlfraint yn berchen i: Play Scotland, Chwarae Cymru, Play England a PlayBoard Northern Ireland.

Lawrlwytho Ffurflen Asesu Risg-Budd - Esiampl wedi ei Chwblhau

Lawrlwytho Ffurflen Asesu Risg-Budd - fersiwn Word

Want to take a more balanced approach to risk? Here’s the tool you have been waiting for - blog gan Tim Gill


 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.