Pwy sy'n gweithio yma

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

 

Danielle Beattie Cymorth Gweithredol

Ymunodd Danielle gyda Chwarae Cymru ym mis Mehefin 2021 fel Cymorth Gweithredol. Ei phrif rôl fydd goruchwylio’r gwaith o symud Chwarae Cymru i swyddfa newydd ac arwain y broses o gyflwyno system newydd i reoli cofnodion cwsmeriaid. Graddiodd Danielle yn 2005 gyda BA mewn Busnes, Cyfrifeg a Chyllid ac ers hynny mae wedi gweithio’n bennaf yn y sector cyhoeddus, ble bu ganddi amrywiol rolau, o fod yn fentor a hyfforddwraig staff i gynorthwywraig weithredol. Pan nad yw’n gweithio, mae Danielle yn treulio’i hamser gyda’i theulu ifanc ac yn mwynhau ymarfer corff CrossFit.

 
 

Mike Greenaway  Cyfarwyddwr

Mike yw Cyfarwyddwr Chwarae Cymru ers ei sefydlu ym 1998. Yn y rôl hon, mae wedi bod yn allweddol wrth gynghori Llywodraeth Cymru ar ddatblygu a mabwysiadu polisi chwarae cenedlaethol cyntaf y byd; wrth gynllunio ei strategaeth weithredu ac yna wrth ddatblygu a gweithredu’r ddeddfwriaeth Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae arloesol.

Mae gan Mike brofiad eang o drosglwyddo a rheoli darpariaeth chwarae a gwaith chwarae, yn cynnwys sefydlu elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Fel aelod o Fwrdd Byd-eang yr International Play Association (IPA) ers 2008, mae wedi cyfrannu, gyda’i gydweithwyr, at ddatblygu Sylw Cyffredinol 17 sy’n cefnogi Erthygl 31 o GCUHP. Mike yw trysorydd yr IPA.

Mae Mike hefyd yn is-gadeirydd Children’s Play Policy Forum y DU, mae’n un o Ymddiriedolwyr Learning through Landscapes ac yn aelod o Play Safety Forum y DU a Chyngor Polisi Plant yng Nghymru. Bu’n ymgynghorydd addysg AALl, yn swyddog ieuenctid sirol, yn weithiwr chwarae ar feysydd chwarae antur, yn weithiwr ieuenctid a chymunedol a blynyddoedd lawer yn ôl fe hyfforddodd fel athro. Mae’n dal i arfer gwaith chwarae bob haf yng nghynllun chwarae ei bentref ble mae’n Gadeirydd cymdeithas chwarae’r pentref. Mae ganddo bedwar o blant a saith o wyrion sy’n ei gadw i chwerthin, yn ifanc ac yn flinedig!

 
 
 

Paula Harris Swyddog Prosiect

Paula yw swyddog y prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol ac mae’n gyfrifol am gydlynu ystod eang o weithgarwch hyfforddi a datblygu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg fel rhan o raglen Y Gronfa Iach ac Egnïol. Cychwynnodd Paula ei gyrfa gwaith chwarae ar ddiwedd yr 80au gan weithio mewn amrywiol leoliadau. Ers hynny, mae wedi ei chyflogi fel swyddog datblygiad chwarae, cydlynydd prosiect cymdeithas chwarae a swyddog gweithredol rhanbarthol yn gyfrifol am Ferthyr Tudful, Blaenau Gwent a Chaerffili ac, yn ddiweddaraf, fel Uwch-gyfarwyddwraig ‘Duffryn Community Link’ yng Nghasnewydd. Mae Paula wedi bod yn hyfforddwraig gwaith chwarae ers 25 mlynedd a chwblhaodd radd Meistr mewn Chwarae a Gwaith Chwarae ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw yn 2012. Yn ystod ei hamser rhydd cewch hyd iddi mewn gigs cerddoriaeth punk a heavy metal neu’n iompio ar y bryniau.

 
 

Martin King-Sheard - Swyddog Datblygu’r Gweithlu 

Martin sy’n bennaf gyfrifol am ddatblygiad strategol a pholisi sy’n berthnasol i ddysg a datblygiad proffesiynol y gweithlu chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru. Mae wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru ac mae’n gweithio i Chwarae Cymru ers 2006. Cychwynnodd ei yrfa gwaith chwarae yn 2002, fel gweithiwr datblygu chwarae yn Nottingham. Pan nad yw’n gweithio, rydych yn debygol o’i ganfod yn chwarae â’i deulu ar y traeth, yn jyglo neu’n ymarfer ar gyfer triathlon.

 
 
 

Marianne Mannello - Cyfarwyddwraig Gynorthwyol (Polisi, Cymorth ac Eiriolaeth)

Mae Marianne yn Gyfarwyddwraig Gynorthwyol (Polisi, Cefnogaeth ac Eiriolaeth). Mae ganddi dros 25 o flynyddoedd o brofiad mewn nifer o agweddau ar chwarae a gwaith chwarae, yn cynnwys ymgynghori a datblygu strategaethau chwarae. Mae Marianne yn aelod o Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Weithgarwch Corfforol, ac mae wedi gweithio â Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad pecyn cymorth i helpu awdurdodau lleol i gynnal yr Asesiadau Digonolrwydd Chwarae. Mae’n Gydymaith Ymchwil Anrhydeddus yng Ngholeg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau darllen, coginio a gwrando ar fandiau ifanc addawol (ac ambell i hen un sydd wedi ennill eu plwyf!) ac mae’n ymdrechu’n galed i feistrioli’r cylchyn hwla.

 
 
 

Ruth O’Donoghue – Swyddog Cyllid

Ymunodd Ruth â Chwarae Cymru ym mis Tachwedd 2015 a hi sy’n gyfrifol am y systemau ariannol a chyfrifo, gan weithio rhan amser yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Fe raddiodd o Brifysgol Morgannwg gyda gradd mewn Cyfrifeg Busnes a pharhaodd i astudio gan ennill ei chymhwyster cyfrifydd siartredig (ACCA) tra’n gweithio ar draws amrywiol sectorau mewn adrannau cyfrifon. Cyn ymuno â Chwarae Cymru, gweithiodd Ruth i elusen sy’n darparu llety â chymorth a gwasanaethau cynnal yng Nghymru. Pan nad yw’n gweithio, mae Ruth yn mwynhau bod gyda’i theulu ifanc a byth a hefyd yn ateb y cwestiwn ‘Pam?’!

 

 

 

Angharad Wyn Jones - Rheolwraig Cyfathrebu

Ymunodd Angharad â Chwarae Cymru yn 2006 ac mae bellach yn Reolwraig Cyfathrebiadau. Mae’n gyfrifol am y gwasanaeth gwybodaeth sy’n cynnwys diweddaru’r wefan, arwain y gwaith o gynhyrchu a phrawfddarllen cyhoeddiadau Chwarae Cymru, cydlynu ymholiadau’r cyfryngau a gwaith cyfieithu, a gofalu am y llyfrgell. Mae Angharad yn gyfrifol hefyd am ddiweddaru ffynonellau cyfryngau cymdeithasol yr elusen. Mae’n aelod o Grŵp Ymgynghorol y Children’s Play Information Service (CPIS) a Grŵp Llywio Diwrnod Chwarae. Pan nad yw’n gweithio mae Angharad yn mwynhau teithio i bob cwr o’r byd a gwylio tîm rygbi Cymru.

 
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.