Y drafodaeth cynhwysiad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

 Aeth y Grŵp Archwilio atin ofalus i werthuso'r ymatebion a dderbyniwyd i bob rownd o'r ymgynghoriad.

Roedd un ddadl yn ymwneud â'r ffaith nad oedd unrhyw gyfeiriadau penodol at blant anabl. Roedd y mwyafrif o'r rhai wnaeth ymateb yn ddigon bodlon defnyddio'r term pob plentyn a pherson ifanc, tra roedd nifer fechan yn teimlo y byddai hyn yn golygu y gallai plant anabl gael eu anwybyddu.

Dywed Egwyddor Gwaith Chwarae 5: Rôl y Gweithiwr Chwarae yw cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i greu gofod ble y gallant chwarae.

Rhesymeg y Grŵp Archwilio dros gefnogi barn y mwyafrif oedd y dylai'r Egwyddorion Gwaith Chwarae ymwneud yn benodol â chwarae a gwaith chwarae. Caiff hawliau plant a chyfleoedd cyfartal eu delio â hwy mewn dogfennau a deddfau eraill, er enghraifft Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC), ar Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Nododd y Grŵp bod yr UNCRC ei hun yn defnyddio termau tebyg. Dywed Erthygl 1: At ddibenion y Cytundeb presennol, golyga plentyn bob bod dynol dan ddeunaw mlwydd oed ...

Elfen arall o'r rhesymeg oedd y byddai cyfeirion benodol at blant anabl yn golygu y dylid hefyd gyfeirio at bob grŵp o blant a allai gael eu hesgeuluso neu eu heithrio. I'r Grŵp Archwilio, a'r mwyafrif o rai wnaeth ymateb, mae defnyddio'r term pob plentyn a pherson ifanc yn golygu yr hyn y mae'n ei ddweud, a dyma'r modd mwyaf cryno a chynhwysol o ddelio â'r mater.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.