Ymchwil Digonolrwydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru wedi comisiynu a chyhoeddi amrywiaeth o astudiaethau ymchwil ers cychwyn y Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae. 

Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae

Gorffennaf 2020

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn archwilio’r amodau sy’n cefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd digonol i blant chwarae.

Mae Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae: Archwilio’r amodau sy’n cefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd digonol i blant yng Nghymru chwarae yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a gynhaliwyd gan Dr Wendy Russell (Uwch-ddarlithydd mewn Chwarae a Gwaith Chwarae), Mike Barclay a Ben Tawil (Ludicology) a Charlotte Derry (Playful Places). Mae hefyd yn cynnwys 26 o gardiau adroddiad o enghreifftiau o gamau gweithredu a gymerwyd i gefnogi chwarae plant. Mae pob enghraifft yn anelu i arddangos y cyd-destunau, y prosesau a’r bobl unigryw oedd ynghlwm â phob un, ond efallai y gallent gynnig syniadau y gellid eu haddasu i’r bobl hynny sy’n gweithio i gefnogi chwarae plant.

Mae’r astudiaeth ymchwil hon yn ehangu ar dair astudiaeth flaenorol oedd yn ystyried bod y Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol yn fater o dalu sylw i’r amodau sy’n cefnogi gallu plant i gael hyd i amser a lle i chwarae. Tynnodd yr astudiaeth gyfredol yr egwyddor hon yn ôl gam, gan ganolbwyntio ar yr amodau sy’n cefnogi awdurdodau lleol i gymryd camau gweithredu er mwyn cefnogi cyfleoedd plant i chwarae.

Mae canfyddiadau’r ymchwil, yn galonogol, yn cyfeirio at bum amod pennawd all gefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant:

 • cyfliniad polisi gyda’r Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae, a’i hybu’n lleol ac yn genedlaethol
 • y bobl gywir yn y man cywir ar yr adeg gywir gyda digon o awdurdod, capasiti, gallu a chysondeb
 • ffynhonnell benodedig, gyson o ariannu ar gyfer Digonolrwydd Chwarae
 • gwybodaeth sy’n bodoli eisoes a gwybodaeth newydd, yn cynnwys ymchwil a ffyrdd i rannu gwybodaeth
 • bod yn agored i bosibiliadau (diwylliannau sefydliadol sy’n caniatáu inni allu ymateb i gyfleoedd fydd yn codi).
   

Mae’r adroddiad yn gwneud 13 o argymhellion ar gyfer camau gweithredu all gefnogi awdurdodau lleol i drosglwyddo ar y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

I ofyn am gopi o’r adroddiad ymchwil llawn ebostiwch ni.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Yr hyn sydd gan blant i'w ddweud am chwarae yng Nghymru

Tachwedd 2020

Plant a phlant yn eu harddegau sy'n dweud wrthym yr hyn sy’n dda am y cyfleoedd chwarae yn eu hardal leol a pha mor fodlon ydyn nhw ynghylch pryd, sut a ble y gallan nhw chwarae.

Mae adroddiad ‘Rwy’n dysgu pethau newydd ac yn dringo coed’ – Yr hyn sydd gan blant i’w ddweud am chwarae yng Nghymru yn dangos ar y cyfan, y darlun a gyflwynwyd gan blant ledled Cymru yw pan roddir caniatâd iddynt fynd allan, a phan allant chwarae yn y mannau yr hoffent, mae’r mwyafrif o blant yn hapus gyda’r dewis o fannau o safon dda a’u bod, ar y cyfan, yn fodlon gyda’u cyfleoedd chwarae. Er hynny, mae’n debyg bod nifer o ffactorau sy’n bwysig wrth gyfyngu ar hawliau plant ac allai fod yn achos niwed.

Daw’r data ar gyfer yr ymchwil o holiaduron a gwblhawyd gan bron i 6,000 o blant ar draws ardaloedd tri ar ddeg o awdurdodau lleol yng Nghymru fel rhan o’u Hasesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn 2019.

Cafodd y data ei goladu gyda chymorth Mike Welsby o Dîm Tystiolaeth a Dadansoddi Polisi, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan y Dr David Dallimore o Brifysgol Bangor ar gyfer Chwarae Cymru.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Hawl Plant i Chwarae yng Nghymru

Hydref 2019

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn archwilio canfyddiadau yr hyn sydd wedi newid mewn cyfleoedd chwarae plant ers cychwyn Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Llywodraeth Cymru yn 2012.

Mae Hawl Plant i Chwarae yng Nghymru: Chwe blynedd o straeon a newid ers cychwyn Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Cymru yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil graddfa fechan a gynhaliwyd gan Dr Wendy Russell (Uwch-ddarlithydd mewn Chwarae a Gwaith Chwarae ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw), Mike Barclay a Ben Tawil (Ludicology) a Charlotte Derry (Playful Places).

Roedd yr ymchwil, a gynhaliwyd rhwng mis Ionawr a Mawrth 2019, yn cynnwys tri rhan:

 • dadansoddiad dogfennol o Asesiadau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2013 a 2016, dogfennau polisi, ymchwil, a dogfennau ychwanegol a ddarparwyd gan awdurdodau lleol, gyda dadansoddiad byr o rai o PSAs 2019, oedd yn bosibl yn ystod yr amser oedd ar gael
 • cyfweliadau gyda 18 o swyddogion arweiniol Cyfleoedd Chwarae Digonol, staff Chwarae Cymru, swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolydd o Swyddfa’r Comisiynydd Plant
 • gweithio gyda thri awdurdod lleol astudiaeth achos, yn cynnwys cyfweliadau a grwpiau ffocws gyda gweithwyr proffesiynol, a gan ddefnyddio dulliau creadigol i siarad â phlant a theuluoedd.

 

Cyflwynwyd y Ddyletswydd ar un o’r adegau mwyaf heriol yn hanes llywodraethau lleol a datganoledig a gwasanaethau cyhoeddus, ond eto, yn ôl yr ymchwil, cyflawnwyd llawer o ran gweithio partneriaeth, cynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant i chware, ac addrefnu gwasanaethau a gofodau i greu cyfleoedd i chwarae.

I ofyn am gopi o'r adroddiad ymchwil llawn ebostiwch ni

Lawrlwytho'r adroddiad cryno | gweld ar-lein

Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol 

Mehefin 2014

Mae Chwarae Cymru wedi gweithio gyda Phrifysgol Swydd Gaerloyw i gynhyrchu adroddiad sy’n cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil ar raddfa fechan sy’n edrych yn ôl dros y flwyddyn diwethaf ac ymlaen i gychwyn ail ran y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae, er mwyn sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.

Pwrpas yr ymchwil Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol oedd i:

 • Edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd dros y 12 mis diwethaf yn dilyn cyflwyno’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae
 • Edrych ar sut y mae awdurdodau lleol dethol wedi ymbaratoi ar gyfer ymateb i’r cam arfaethedig o gychwyn y dyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.
   

Casglwyd data ar gyfer yr adroddiad hwn trwy amrywiol ddogfennau, mynychu a chadw cofnodion mewn cyfarfodydd rhanbarthol i ymgynghori ar fersiwn drafft y Canllawiau Statudol ar gyfer ail rhan y Dyletswydd, a chyfweliadau lled-strwythuredig â rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol.

Arianwyd y prosiect ymchwil hwn gan Lywdoraeth Cymru.

Lawrlwytho: Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol (ond ar gael yn Saesneg)

Mae Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol: Astudiaeth fer i’r paratoadau a wnaethpwyd ar gyfer cychwyn ail ran Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae Llywodraeth Cymru i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol, a ysgrifennwyd gan yr ymchwilwyr Stuart Lester a Wendy Russell, yn ddilyniant i adroddiad cynharach (Welingtons Croen Llewpard … ) wnaeth archwilio’r modd y gwnaeth awdurdodau lleol ymateb i gyflwyniad y dyletswydd i asesu cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.
 

Welingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch: Dadansoddiad o ddyletswydd Asesiad Digonolrwydd Chwarae, Cymru

Mai 2013

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil graddfa fechan oedd yn archwilio sut y bu i awdurdodau lleol ymateb i gyflwyno’r dyletswydd i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae ar gyfer plant, rhan cyntaf y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae, fel yr amlinellwyd ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, Adran 11.

Mae’n defnyddio data o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae (ADC) 20 o awdurdodau lleol, ynghyd â dogfennau perthnasol eraill, cyfweliadau a nodiadau o gyfarfodydd rhanddeiliaid tri astudiaeth achos o awdurdodau lleol, nodiadau a gasglwyd wrth fynychu cyfarfodydd rhanbarthol i rannu profiadau ar draws awdurdodau lleol, cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth Leol a swyddogion allweddol o bartneriaid cenedlaethol (Chwarae Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) ac arolwg arlein ar gyfer rhanddeiliaid allweddol oedd ynghlwm â’r broses ADC.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Stuart Lester a Wendy Russell o Brifysgol Swydd Gaerloyw gyda chymorth Dr Owain Jones a Nick Lewis o athrofa The Countryside and Communities Research Institute (CCRI) a leolir ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.

Ariennir yr astudiaeth ar y cyd gan Brifysgol Swydd Gaerloyw a Chwarae Cymru.

Lawrlwytho'r Crynodeb Gweithredol

Mae copïau electronig o’r adroddiad ymchwil ar gael ar gais – cofiwch ein ebostio neu galwch 029 2048 6050

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.