Y Play Safety Forum

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae’r Play Safety Forum (‘PFS’), a ffurfiwyd ym 1993, yn bodoli i ystyried a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc trwy sicrhau cydbwysedd rhwng diogelwch, risg a her yng nghyd-destun chwarae a darpariaeth hamdden.

Mae’r PSF yn gweithio i ddynodi, datblygu a rhaeadru cyngor ac arweiniad yng nghyd-destun:

 • Pennu a hybu agwedd gytbwys ac ystyriol tuag at risg, her, buddiannau a diogelwch 
 • Cynghori ar bolisi ac arfer yng nghyd-destun risg budd a diogelwch mewn mannau ble y bydd plant a phobl ifainc yn chwarae; ac yn benodol, sicrhau bod cyngor o’r fath ar gael i reolyddion, asiantaethau ac adrannau o’r Llywodraeth
 • Cyd-gerdded â gwaith ymchwil a datblygiadau sy’n berthnasol i fuddiannau’r PSF.

 

Mae’r PSF yn fudiad trwy’r DU sy’n gweithio gydag, ymysg eraill, y Llywodraeth yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, gan gydnabod gwahanol feysydd a meysydd cyffredin a geir yn y gwledydd hyn o ran deddfwriaethau, rheoliadau, polisïau ac arweiniad. 

Aelodaeth o’r PSF

Ar hyn o bryd, mae aelodaeth y PSF yn cynnwys:

 • Unigolion enwebedig o bob un o’r bedair asiantaeth chwarae genedlaethol: Chwarae Cymru; Play England; PlayBoard, Northern Ireland a Play Scotland
 • Unigolion enwebedig o bob un o’r sefydliadau cenedlaethol canlynol, a wahoddir oherwydd eu diddordeb a’u gwaith ym maes chwarae a diogelwch chwarae plant a phobl ifainc: Association of Play Industries; Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity; Ymddiriedolaeth er Atal Damweiniau Ymhlith Plant; Fields in Trust; Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch; KIDS; Learning through Landscapes; Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau; a SkillsActive
 • Unigolion gwadd a gyfetholwyd trwy gytundeb y PSF mewn sesiwn, sy’n cynnig sgiliau penodol ac arbenigedd fel ymgynghorwyr.


Gweithdrefnau a Phrotocoliau

 1. Nod y PSF yw dilyn ei amcanion trwy gyfraniad ei aelodau, a gyda chefnogaeth eu sefydliadau enwebol, ble fo’n briodol. Dynodwyd bod pob aelod â phrofiad, arbenigedd a / neu bartneriaethau a chysylltiadau proffesiynol sy’n berthnasol i’r amcanion hynny.
 2. Mae enwebai’r pedair asiantaeth chwarae genedlaethol a’r naw sefydliad cenedlaethol uchod yn ffurfio aelodaeth craidd y PSF.
 3. Bydd pob un o’r sefydliadau hynny’n dynodi person enwebedig i fynychu cyfarfodydd y PSF. Pan nad yw’r enwebai ar gael, gall dirprwy fynychu cyfarfodydd.
 4. Caiff unigolion gwadd, ac unrhyw sefydliadau newydd sydd i’w derbyn i’r aelodaeth craidd, eu cytuno gan y PSF mewn sesiwn.
 5. O dro i dro bydd y PSF yn pennu tymor swyddogaeth aelodau a chynghorwyr, fel y gwêl orau.
 6. Bydd y PSF, fel arfer, yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn.

 

Aelodau'r Play Safety Forum (yn Chwefror 2014)

Cadeirydd

 • Robin Sutcliffe


Aelodaeth Craidd

 • Neil Coleman - Play England  
 • Jacqueline O’Loughlin - PlayBoard, Northern Ireland
 • Marguerite Hunter Blair - Play Scotland  
 • Mike Greenaway - Chwarae Cymru
 • Andy Yates - Association of Play Industries
 • Carl Hagemann - Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity 
 • Katrina Phillips - Ymddiriedolaeth er Atal Damweiniau Ymhlith Plant
 • Helen Griffiths - Fields in Trust
 • Frances Kelly - Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
 • Katherine Shaw - KIDS  
 • Mary Jackson - Learning through Landscapes
 • David Yearley - Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau
 • James Willis – cynrychiolydd y sector yswiriant
 • Jeremy Dymond – cynrychiolydd awdurdod lleol


Ymgynghorwyr Unigol

 • David Ball - Prifysgol Middlesex
 • Tim Gill - Rethinking Childhood
 • Bernard Spiegel - PLAYLINK
 • Jean Wenger - Active Risk Management Services

 

Rhagor o wybodaeth

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.